دستورالعمل اجرایی نحوه حمایت مالی معاونت پژوهش و فناوری از تصویب طرح‌ های پژوهشی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

 [1]  مقدمه :

بر اساس مصوبه جلسه شماره 1329 مورخ 25/7/88 شورای بررسی نهایی طرح‌ها، اختیار تصویب طرح‌های پیشنهادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی که شرایط مندرج در این دستورالعمل را دارا باشند، بصورت آزمایشی از تاریخ 25/7/88 تا پایان اسفند ماه 1389 به این پژوهشگاه واگذار می‌گردد.

 

ماده 1 :

طرح‌هایی که با توجه به رعایت شرایط و ضوابط مندرج در این دستورالعمل توسط شورای علمی پژوهشگاه به‌تصویب می رسد، به‌عنوان طرح مصوب شورای بررسی نهایی طرح‌ها تلقی و کد پسوند (22) به آن تعلق‌می‌گیرد.

 

ماده 2 :

اعتبار تخصیصی به پژوهشگاه، براساس معدل عملکرد مالی پژوهشگاه در بودجه 2 سال آخر دریافت شده عملکرد شورای بررسی نهایی طرح‌ها و از محل بودجه شورای بررسی نهایی طرح‌ها تأمین و به پژوهشگاه تخصیص داده‌می‌شود.

 

ماده 3 :

پژوهشگاه اعتبار تخصیصی را می‌تواند برای حداقل 3 طرح پژوهشی هزینه کند.

کلیه طرح‌ها از جمله طرح‌های مصوب گروه تخصصی (طرح‌های کوچک) شامل این دستورالعمل می‌شود.

 

ماده 4 :

معاونت پژوهشی پژوهشگاه مطابق روال قانونی، طرحنامه‌های مصوب پژوهشگاه را با همه‌ی مستندات لازم (جستجوی اینترنتی در بانک‌های اطلاعاتی، صورتجلسه تفصیلی شورای علمی گروه، پژوهشکده و پژوهشگاه، دو داوری انجام شده و تأئیدیه طرحنامه‌ای اصلاحی توسط مدیر گروه پژوهشی مربوطه) بلافاصله پس‌از تصویب طرح به دفترمرکزی ارسال دارد.

ماده 5 :

طرح‌هایی از اعتبار مالی فوق‌الذکر استفاده می‌کنند که در شمار طرح‌های شبکه برنامه مصوب گروه‌های پژوهشی پژوهشگاه باشند. تصویب طرح‌های گروه دارای موافقت اصولی و طرحنامه‌ها موردی پس‌از تأئید گروه تخصصی علوم‌انسانی و اجتماعی قابل پیشنهاد است.

 

ماده 7 :

رعایت تمامی ضوابط طرح‌های پژوهشی جهاددانشگاهی برای اینگونه طرح‌ها الزامی است.

 

ماده 8 :

در صورت ضرورت گروه تخصصی علوم انسانی و اجتماعی، می‌تواند از کارشناسان خود (حداکثر 2 نفر بدون حق‌رآی) جهت شرکت در جلسه مذکور دعوت نماید.

 

ماده 9 :

مقاطع گزارش‌دهی و تقسیط بودجه این طرح‌ها مطابق روال معمول توسط مسئول گروه تخصصی علوم‌انسانی و اجتماعی تعیین می‌شود و گزارش مقاطع مختلف طرح پس‌از تأئید مراجع ذی‌ربط در پژوهشگاه به اداره‌کل امورپژوهشی ارسال می‌گردد.

 

ماده 10 :

در پایان سال 1388 ، مسئول گروه تخصصی علوم انسانی و اجتماعی، ارزیابی مشروح کمی و کیفی از عملکرد شورای علمی پژوهشگاه در مورد اینگونه طرح‌ها به‌همراه ملاحظات و پیشنهاد احتمالی به معاون پژوهش و فناوری ارائه می‌کند تا در صورت مثبت بودن ارزیابی معاونت، فرآیند یادشده برای سال بعد ادامه‌یابد.

 

ماده 11  :

معاون پژوهشی پژوهشگاه موظف است عملکرد بررسی طرح‌ها، گزارش‌ها و تخصیص بودجه‌های یادشده را در پایان هر‌سال شمسی تهیه و رسماً برای معاونت پژوهش و فناوری دفتر مرکزی جهاددانشگاهی جهت اقدام‌بعدی ارسال‌نماید.

 

 

ماده 12 :

با توجه به کثرت طرح‌های پژوهشکده‌ها و واحدهای مختلف در معاونت پژوهش و فناوری، ضروری است جهت تشکیل جلسه شورای علمی پژوهشگاه با حضور مسئول محترم گروه تخصصی علوم‌انسانی و اجتماعی با نماینده تام‌الاختیار وی‌، پیشاپیش هماهنگی لازم با گروه صورت گرفته و از قبل تعیین وقت گردد.

 

ماده 13 :

به منظور جلوگیری از اتلاف وقت، ضروری است در تکمیل پرسشنامه طرح و ارسال مدارک و مستندات و صورتجلسات تفصیلی و ارزیابی‌های تخصصی نهایت دقت به‌عمل آورده‌شود.

 

ماده 14 :

به تناسب نوع و بودجه طرح تعهدات آن علاوه بر گزارش نهایی به‌طور مشخص تعیین گردد (چاپ مقاله علمی‌_‌پژوهشی و علمی‌_‌ترویجی داخلی و خارجی و یا ارائه متن آماده چاپ کتاب)

 

ماده 15 :

پژوهشگاه موظف است اعتبار تخصیصی را با رعایت مفاد این آئین‌نامه بطورکامل باتوجه به مقررات مالی جهاد هزینه‌نماید.

 

ماده 16 :

در صورتی که پژوهشگاه قادر به جذب تمام اعتبار تخصیصی خود در آن سال نشود، باقیمانده اعتبار هرسال به سال‌آینده افزوده شده و حداکثر تا پایان سال‌آینده فرصت جذب آن را خواهدداشت.

 

ماده 17 :

حداکثر زمان برای انجام اینگونه طرح‌ها 18 ماه می‌باشد و در موارد استثنایی درصورت تأئید گروه‌تخصصی علوم‌انسانی و اجتماعی پژوهشگاه می‌تواند تقاضای افزایش زمان نماید.

 

ماده 18 :

هر گونه تأخیر "غیرموجه" در ارائه گزارش‌های مقطعی و یا گزارش نهایی طرح (به تشخیص مسئول محترم گروه‌تخصصی علوم‌انسانی و اجتماعی) و تأئید معاون پژوهش و فناوری موجب "توقف و کسر اعتبار" طرح از سقف اعتبارتخصیصی در آن سال خواهدشد.

 

ماده 19 :

گزارش‌های مقطعی و نهایی می‌بایست مطابق فرمت دفترمرکزی جهاددانشگاهی باشد.

 

ماده 20 :

پس از تأئید گزارش پایانی توسط گروه تخصصی علوم انسانی و اجتماعی، پژوهشگاه موظف است با توجه به آئین‌نامه نحوه اختتام طرح‌ها، نسبت به برگزاری جلسه اختتامیه طرح در اسرع وقت اقدام نماید و صورتجلسه آن را به‌همراه 2‌نسخه صحافی شده گزارش و فایل الکترونیکی آن (شامل فرمت Word , Pdf) به دفترمرکزی ارسال نماید.

تبصره :  تأئید گزارش نهایی اصلاح شده، منوط به نظر گروه تخصصی علوم انسانی و اجتماعی است.

 

ماده 21 :

پرداخت قسط آخر منوط به انجام کامل طرح و تحقق تعهدات آن و تأئید گروه‌تخصصی علوم‌انسانی و اجتماعی می‌باشد.

 

ماده 22 :

سایر ضوابط معمول طرح‌های مصوب شورای بررسی نهایی طرح‌ها مشمول اینگونه طرح‌ها نیز می‌باشد.

 

ماده 23 :

در صورتی که پژوهشگاه موفق به انجام کامل طرح نگردد و طرح "متوقف" و یا "اختتام ناقص" اعلام شود، پژوهشگاه باید ظرف مدت حداکثر یک ماه پس‌از اعلام "توقف" و یا "اختتام ناقص" طرح ازسوی اداره کل امورپژوهشی و انجام تقویم‌ریالی ازسوی گروه‌تخصصی علوم‌انسانی و اجتماعی، مبلغ اعلام شده را به حساب معاونت پژوهش و فناوری دفترمرکزی مسترد نماید. درغیراینصورت مبلغ مذکور از اعتبار سالانه پژوهشگاه کسر خواهدشد.

 

ماده 24 :

کل اعتبار تخصیص یافته به پژوهشگاه، شامل کلیه طرح‌های در دست اجرای سال‌های قبل و طرح‌هایی است که از این تاریخ به بعد به‌تصویب می‌رسند.

 

این دستورالعمل در 24 ماده و یک تبصره در تاریخ 28/7/88 تهیه و به تأئید معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی رسیده و از تاریخ تصویب تا پایان اسفندماه 1389 بصورت آزمایشی اجرا می‌گردد.


 

[1]- این دستورالعمل طی بخشنامه شماره 22009/88/ص مورخ 13/8/88 به واحدها ابلاغ گردید.