دستورالعمل طرح‌ های مصوب گروه‌ های تخصصی (شش‌ گانه) - طرح های کوچک

[1] مقدمه

براساس مصوبه شورای بررسی نهایی طرح‌ها، اختیار تصویب طرح‌های پیشنهادی واحدها و پژوهشکده‌ها که دارای شرایط مندرج در این دستورالعمل می‌باشند به گروه‌های تخصصی شش‌گانه در دفترمرکزی واگذار می‌گردد.

ماده 1:

طرح‌هایی را که با توجه به رعایت شرایط و ضوابط مندرج در این دستورالعمل توسط گروه‌های تخصصی به تصویب می‌رسد. طرح کوچک نامیده و کد پسوند (10) به آن تعلق می‌گیرد. سقف اعتبار هر طرح و سقف تعداد آن برای هر گروه، در هر سال با توجه به تفویض اختیار شورای بررسی نهایی طرحها توسط معاون پژوهش و فناوری تعیین می‌گردد.

تبصره: انجام طرح‌های مطالعاتی (فاز اول طرح‌های تحقیقاتی) در قالب طرحهای کوچک قابل پذیرش نمی‌باشد.

 

ماده 2:

            این طرح‌ها پس از اخذ حداقل یک ارزیابی و تصویب در شورای تخصصی شاخه و یا شورای گروه تخصصی و تأئید نهایی مدیر گروه تخصصی، نیازی به تصویب در شورای بررسی نهایی طرحها ندارد و طرح پیشنهادی به همراه مصوبه گروه تخصصی یادشده و به اداره کل امور پژوهشی ارسال و پس از تطبیق با شرایط مذکور در دستورالعمل توسط اداره‌کل، مصوب تلقی خواهند شد.

تبصره 1: اداره‌کل امور پژوهشی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش وضعیت طرح‌های کوچک را به شورا ارائه کند.

تبصره 2: طرح‌های پیشنهادی باید تنها از سوی واحدها و پژوهشکده‌های جهاددانشگاهی و در قالب پرسشنامه‌ طرح‌های پیشنهادی گروه تخصصی مربوط در معاونت پژوهش و فناوری ارائه گردد.

ماده 3:

ارائه طرح‌های کوچک ترجیحاً به واحدها/ پژوهشکده‌های تازه تأسیس و یا مستقر در شهرستان‌ها اختصاص می‌یابد.

 

ماده 4:

هر گروه تخصصی در یک زمان، حداکثر تا سقف تعیین شده می‌تواند طرح مصوب داشته باشد و با اختتام هر طرح مصوب کوچک خود، می‌تواند یک طرح جدید مطابق سهمیه اختصاص داده شده و با رعایت سایر مقررات به تصویب برساند.

 

ماده 5:

واحدها/ پژوهشکده‌هایی می‌توانند طرح جدید اجرا کنند که طرح‌های کوچک مصوب و پیشین آنها با موفقیت به اتمام رسیده و به تأئید گروه تخصصی مربوط رسیده باشد.

تبصره 1: پژوهشکده‌ها و واحدها نمی‌توانند بیش از 2 طرح کوچک در دست اجرا داشته باشند.

تبصره 2: واحدها و پژوهشکده‌هایی که دارای گروههای پژوهشی در هر 6 گروه تخصصی هستند. بطور همزمان می‌توانند حداکثر مسئولیت اجرای سه طرح کوچک را در واحد/ پژوهشکده بعهده داشته باشند.

 

ماده 6:

مسئول طرح، همزمان می‌تواند مسئولیت 2 طرح (یک طرح مصوب شورای بررسی نهایی طرحها و یک طرح کوچک) را بر عهده گیرد.

تبصره 1: تغییر مسئول (مدیر) اجرای طرح فقط تا 2 ماه پس از تصویب و ابلاغ طرح با درخواست واحد/ پژوهشکده و پیشنهاد شاخه تخصصی و تأئید نهایی مدیر گروه تخصصی ذی‌ربط امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره 2: در موارد خاص مسئولیت اجرای بیش از 2 طرح مصوب - توسط عضو مجرب- تنها با تأئید شورای بررسی نهایی امکان‌پذیر خواهد بود.

 

ماده 7:

حداکثر زمان برای انجام این‌گونه طرح‌ها، 9 ماه‌ می‌باشد و واحد/ پژوهشکده مجری می‌تواند فقط برای یکبار ”به مدت 3 ماه“ درخواست افزایش زمان کند. افزایش زمان انجام طرح با پیشنهاد شاخه تخصصی و تأئید نهایی مدیر گروه تخصصی ذی‌ربط امکان‌پذیر می‌باشد. (در هر صورت جمع مدت مصوب نباید از 12 ماه تجاوز کند)

 

ماده 8:

چنانچه اتمام طرح کوچک بیش از زمان مصوب باشد، گروه تخصصی می‌تواند با توجه به مدت تأخیر غیرموجه، مبلغی از بودجه طرح را به عنوان جریمه تأخیر از کل بودجه طرح کسر کند.

تبصره:جریمه مذکور حداکثر 30 درصد کل بودجه طرح خواهد بود، همچنین تشخیص موجه یا غیرموجه بودن تأخیر بر عهده گروه تخصصی است.

 

ماده 9:

هر گروه می‌تواند نسبت به اختصاص حداکثر 60 درصد بودجه مصوب به عنوان قسط اول طرح اقدام کند.

 

ماده 10:

افزایش بودجه مصوب طرح در صورتیکه کمتر از سقف بودجه طرحهای کوچک باشد حداکثر تا میزان سقف اعتبار همان سال با پیشنهاد مدیر گروه تخصصی ذی‌ربط و تأیید معاون پژوهش و فناوری ممکن می‌باشد.

تبصره:در صورتیکه انجام طرح به هردلیلی به سال بعد موکول و یا بطول انجامد، مشمول افزایش سقف بودجه این گونه طرحها در سال بعد نخواهد بود.

 

ماده 11:

طرح‌های کوچک که توسط گروه تخصصی ذی‌ربط به تصویب رسیده، با توجه به شرایط زیر اعلام اختتام می‌گردد:

1-11-انجام حداقل یک ارزیابی تخصصی از گزارش پایانی طرح از سوی گروه تخصصی ذی‌ربط

2-11-تصویب گزارش نهایی طرح توسط شورای تخصصی شاخه و یا وشورای تخصصی گروه و تأئید نهایی مدیر گروه تخصصی ذی‌ربط.

3-11-ارسال 2 نسخه صحافی شده از گزارش پایانی طرح با رعایت دستورالعمل تنظیم گزارش نهایی طرحها، به همراه CD گزارش (با توجه به بخشنامه 8242/20/27د مورخ 30/3/87) به اداره‌کل امور پژوهشی و انجام سایر تعهدات مصوب آن به طور کامل با تأئید گروه تخصصی.

 

ماده 12:

پرداخت قسط آخر منوط به انجام موارد مذکور در ماده 11 این دستورالعمل خواهد بود.

 

ماده 13:

سایر ضوابط معمول طرح‌های مصوب شورای بررسی نهایی طرح‌ها مشمول این‌گونه طرح‌ها نیز می‌باشد.

 

ماده 14:

در صورتی که واحد/ پژوهشکده موفق به انجام کامل طرح نگردد و طرح متوقف و یا اختتام ناقص اعلام شود. واحد/ پژوهشکده مجری باید ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از اعلام توقف و یا اختتام ناقص طرح از سوی اداره‌کل امور پژوهشی و انجام تقویم ریالی از سوی گروه تخصصی ذی‌ربط، مبلغ اعلام شده را به حساب معاونت پژوهش و فناوری دفتر مرکزی مسترد کند. در غیر این ‌صورت مبلغ مذکور از اعتبار متمرکز و یا
غیر متمرکز آن واحد/ پژوهشکده کسر خواهد شد.

تبصره 1: حداقل یکماه پس از اعلام توقف طرح توسط اداره‌کل امور پژوهشی، گروه تخصصی می‌تواند به جای طرح متوقف شده (با رعایت سقف طرح‌های کوچک برای هر گروه تخصصی) یک طرح جدید از واحدها/ پژوهشکده‌ها را مصوب و اعلام کند.

تبصره 2: در صورتی که واحد/ پژوهشکده دارای طرح متوقف و یا اختتام ناقص باشد این موضوع امتیاز منفی تلقی گردیده و در صورت تکرار و پس از اعلام آن به صورت مکتوب، با تشخیص معاون پژوهش و فناوری تصویب طرحهای جدید از آن واحد/ پژوهشکده برای مدت معینی به حالت تعلیق در می‌آید.

 

ماده 15:

این دستورالعمل در 15 ماده و 11 تبصره در تاریخ 15/7/85 به تصویب شورای بررسی نهایی رسیده و از تاریخ تصویب به مدت 2 سال به صورت آزمایشی اجرا می‌گردد. ضمناً تعبیر و تفسیر هر یک از مواد این دستورالعمل بعهده معاون پژوهش و فناوری می‌باشد. همچنین از این تاریخ کلیه مقررات قبلی و مغایر با این دستورالعمل لغو می‌گردد.


 

[1]- این دستورالعمل طی بخشنامه شماره 23025/20/27د مورخ 23/3/85 به واحدها ابلاغ گردید.