دستورالعمل وظایف، نحوه انتصاب مسئول و ترکیب شورای شاخه‌ ها/ گروه‌ های تخصصی

[1] مقدمه

با عنایت به نقش شاخه‌های تخصصی گروه‌های شش‌گانه دفتر مرکزی بعنوان عنصر اصلی بررسی و ارزیابی علمی و تخصصی طرحهای پژوهشی و شورای بررسی نهایی طرحها و نیز گروههای پژوهشی و مراکز خدمات تخصصی در معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی این دستورالعمل با هدف مشخص شدن وظایف و روال انتخاب مسئولان و اعضای شورای شاخه‌های تخصصی به شرح زیر تدوین می‌گردد.

 

ماده 1: حداقل شرایط مسئول شاخه تخصصی و نحوه انتصاب آن

1ـ1ـ دارا بودن حداقل 5 سال سابقه انجام فعالیتهای پژوهشی در جهاددانشگاهی

2ـ1ـدارا بودنحداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته مورد نظر

تبصره:در موارد استثناء اعضای هیأت علمی 10 ساله باسابقه با مرتبه پژوهشیاری می‌توانند مسئولیت شاخه را عهده‌دار گردند.

3ـ1ـ حضور پاره وقت (حداقل نیم روز در هفته) در معاونت پژوهش و فناوری

تبصره:مسئول شاخه تخصصی با پیشنهاد مدیر گروه، تأئید و حکم معاون پژوهش و فناوری برای مدت 3 سال منصوب می‌شود.

 

ماده 2:وظایف مسئول شاخه

1ـ2ـ شرکت و اداره جلسات شاخه تخصصی

2ـ2ـ تنظیم مصوبات شاخه تخصصی و اعلام به مدیر گروه تخصصی

3ـ2ـ شرکت در جلسات شورای گروه تخصصی ذیربط

4ـ2ـ بررسی تقاضای واحد/ پژوهشکده‌ها برای تأسیس گروههای پژوهشی و مراکز خدمات تخصصی جهت اخذ موافقت اصولی و قطعی بر اساس ضوابط، آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط

5ـ2ـبازدید از گروههای پژوهشی واحدها/ پژوهشکده‌های جهاددانشگاهی با نظر مدیر گروه تخصصی

6ـ2ـ پیشنهاد تشکیل هسته‌های تحقیقاتی در شاخه به مدیر گروه تخصصی در صورت نیاز

7ـ2ـبررسی گزارشات ادواری واصله از گروه‌های پژوهشی و مراکز خدمات تخصصی

8ـ2ـشرکت در جلسه دفاعیه پروژه‌ها در پژوهشکده‌ها

9ـ2ـانجام سایر امور محوله از سوی گروه و معاون پژوهش و فناوری

 

ماده 3:ترکیب شورای شاخه تخصصی

مسئول شاخه

حداقل 4 نفر و حداکثر 6 نفر از اعضای هیأت علمی جهاددانشگاهی و یا کارشناسان ارشد با حداقل 5 سال سابقه کار پژوهشی در حوزه پژوهش جهاددانشگاهی

تبصره 1:اعضای شورای شاخه تخصصی به پیشنهاد مدیر گروه تخصصی و تأئید و صدور حکم معاون پژوهش و فناوری برای مدت 3 سال منصوب می‌گردند.

تبصره 2:در صورتیکه هر یک از اعضای شورای شاخه تخصصی سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه غیرمتوالی غیبت غیرموجه داشته باشند بنا به تشخیص مدیر گروه تخصصی عضویت آنان در شورای شاخه لغو می‌گردد.

تبصره 3:حداکثر 2 نفر اعضای شورای شاخه تخصصی می‌تواند از بین کارشناسان با سابقه سایر دستگاهها که در ارتباط با تخصص مورد نظر مشغول به فعالیت هستند انتخاب گردد. این افراد اگر سابقه قبلی در جهاددانشگاهی داشته باشند ارجح هستند.

تبصره 4:مسئول شاخه می‌تواند از طریق مدیر گروه نسبت به دعوت افراد به عنوان مدعو به منظور بررسی موضوع خاص دعوت بعمل آورد. مدعو می‌تواند بدون حق رأی در جلسه شورای شاخه شرکت نماید.

تبصره 5:ترکیب شورای شاخه‌های ادغامی که از حداقل 2 شاخه از گروه تخصصی تشکیل می‌گردند می‌تواند بین 8 تا 10 نفر از افراد قید شده در بند 2 ماده 3 را برای تشکیل جلسه پیشنهاد نمایند (مانند شاخه شیمی و مهندسی شیمی و شاخه زمین‌شناسی و معدن)

تبصره 6:برای بررسی طرحهای بین رشته‌ای شورایی متشکل از مسئولین و دو نفر از اعضای هر یک از شورای شاخه‌های تخصصی و مدیر یکی از گروههای ذیربط که بیشترین ارتباط با طرح مورد نظر را دارد تشکیل می‌گردد.

تبصره 7:در گروههای تخصصی که ممکن است شورای شاخه تخصصی نداشته باشند مدیران گروه مسئولیت شورای گروه را برعهده دارند و اعضای شورای تخصصی گروه (حداکثر 6 نفر) از گروههای پژوهشی ذیربط در واحدها/ پژوهشکده‌ها و بر اساس مقررات این دستورالعمل انتخاب و منصوب می‌گردند.

 

ماده 4: وظایف شورای شاخه تخصصی یا شورای تخصصی گروه

4ـ بررسی تخصصی طرح‌نامه‌ها شامل: هدف و ضرورت اجرای طرح- متدولوژی اجرای طرح- توجیه اقتصادی طرح- صلاحیت مجری و ترکیب تیم همکار- زمان‌بندی اجرای طرح، بودجه طرح شامل- هزینه پرسنلی- هزینه آزمایشات- هزینه تجهیزات و دستگاه‌ها، تنظیم صورتجلسه تفضیلی و سایر موارد طرح و ...

  تبصره 1:تأئید طرح‌‌‌نامه به معنی تأئید تمام بندهای آن است. در غیر این‌صورت موارد به صورت تفکیکی در صورت‌جلسه شاخه یا شورای تخصصی گروه آورده شود.

تبصره 2:در بررسی مجدد طرحها و بازبینی نظرات ارزیابان و شورای تخصصی، برای تک تک موارد اشکال باید صورتجلسه به روشنی و تفضیل نسبی توضیح نوشته شود.

تبصره 3:تنظیم صورتجلسه تفضیلی شاخه برای طرحها به عهده دبیر شورا (کارشناس گروه مربوط و بدون حق رای) و تأئید مسئول شاخه می‌باشد. ضمناً صورتجلسه باید به امضاء اعضای جلسه رسیده باشد.

2ـ4ـ تعیین حداقل 3 نفر ارزیاب برای طرح‌نامه و گزارشات طرح‌ها و یا ارجاع آنها به هسته‌های        تحقیقاتی

3ـ4ـ تعیین ناظر و یا مشاور برای طرح‌های مصوب شورای تخصصی و پیشنهاد آن به مدیر گروه در صورت نیاز

4ـ4ـ بررسی تخصصی گزارشهای پیشرفت و مقطعی طرح‌ها و گزارشهای نهایی مطابق موارد مندرج در شرح خدمات طرح‌نامه و دستورالعمل تنظیم گزارش نهایی و ...

5ـ4ـ انطباق با مصوبات شورای بررسی نهایی طرحها و انجام تعهدات در زمان تصویب از جمله مقاله، طراحی و ...

6ـ4ـ بررسی درخواست‌های تشکیلاتی شامل موافقت اصولی و قطعی گروه‌های پژوهشی و مراکز خدمات تخصصی- بررسی شبکه برنامه گروه‌های پژوهشی بررسی عملکرد گروه‌های پژوهشی و مراکز خدمات تخصصی- بررسی احکام شورای علمی گروه‌های پژوهشی و ...

7ـ4ـ بررسی تخصصی مقالات و نشریات و ... مورد حمایت معاونت پژوهش و فناوری

8ـ4ـ سایر امور ارجاعی از سوی گروه و معاونت

 

ماده 5:

این دستورالعمل در 5 ماده و 12 تبصره در تاریخ 16/8/85 به تصویب رئیس جهاددانشگاهی رسیده و از تاریخ تصویب به مدت دو سال به صورت آزمایشی اجرا می‌گردد. ضمناً از این تاریخ کلیه مقررات قبلی و مغایر با این دستورالعمل لغو می‌گردد.


 

[1]- این دستورالعمل طی بخشنامه شماره 24845/20/27د مورخ 9/9/85 به واحدها ابلاغ گردید.