تفویض بخشی از اختیارات معاونت پژوهش و فناوری

[1] به اطلاع می‌رساند از تاریخ 17/5/94 به مدت دوسال بخشی از اختیارات حوزه معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی به صورت آزمایشی به شرح زیر به پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها و واحدها تفویض می‌گردد:

1- اختیار تأیید مدیران پژوهشی گروه‌های پژوهشی توسط معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی موضوع بند یک ماده پنج دستورالعمل تشکیل گروه‌های پژوهشی به رؤسای پژوهشگاهها تفویض می‌گردد. لازم به ذکر است روسای پژوهشگاه‌ها موظفند مفاد دستورالعمل یاد شده را به نحو کامل رعایت کرده و پس از صدور حکم، مدارک و مستندات آن را به این معاونت ارسال نمایند. طبیعتاً  در صورت عدم رعایت مفاد  دستورالعمل ، با اعلام این معاونت احکام صادره خارج از مقررات لغو و بلااثر خواهد شد.

2- موضوع تایید و یا تمدید احکام مدیران گروه‌های پژوهشی که ارزیابی عملکرد آنها طی دو سال اخیر خوب و بسیار خوب بوده است، در پژوهشکده‌های دارای موافقت قطعی (از جهاددانشگاهی یا وزارتین علوم و بهداشت)  به روسای پژوهشکده ها تفویض می گردد اسامی گروه‌های برخوردار از این امتیاز در پژوهشکده ها  از این پس توسط این معاونت به روسای پژوهشکده‌ها اعلام خواهد شد.

3- اختیار معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی "موضوع تبصره 3 ماده 8 دستورالعمل" در مورد تعداد اعضای شورای علمی گروه‌ها به روسای پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های تفویض می‌گردد.

4- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه بررسی و تصویب شبکه‌های برنامه سه ساله گروه‌های پژوهشی دارای تفویض اختیارجهت تصویب طرحهای پژوهشی، در شورای بررسی نهایی طرح ها انجام و از سوی معاون پژوهش و فناوری ابلاغ می‌گردد.

5- حسب مصوبه شماره 1474 شورای بررسی نهایی طرح‌های پژوهشی در تاریخ5/2/94 و از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تصویب طرح‌های مذکور در  شبکه برنامه مصوب گروه‌های پژوهشی با شرایط زیر تفویض می گردد:

 الف)  در پژوهشگاه‌ها  به شورای علمی پژوهشگاه صرفا در مورد گروه‌هایی که در ارزیابی‌های سالانه واجد امتیاز خوب و بسیار خوب باشند.

ب) در پژوهشکده‌های  دارای موافقت قطعی از جهاددانشگاهی یا وزارتین  به شورای علمی پژوهشکده صرفاً در مورد گروه هایی که در ارزیابی های سالانه واجد امتیاز خوب و بسیار خوب باشند. 

ج- معاونت پژوهش و فناوری حسب مورد، تصویب طرح‌های شبکه برنامه گروه‌های پژوهشی واحدهای جهاددانشگاهی را به شورای علمی گروههای پژوهشی واگذار می‌کند منوط بر آنکه گروههای یاد شده در دو سال آخر ارزیابی گروه ها ،حائز رتبه خوب و بسیار خوب در گروه مربوطه خود شوند. این تفویض اختیار می‌تواند تا مادامی که گروه حائز رتبه یاد شده باشد کماکان استمرار یابد .

تفویض اختیار بررسی و تصویب طرح‌ها در شوراهای فوق علاوه بر شرایط مذکور در بند پیشین منوط به تحقق موارد زیر است:

1- مدیر گروه تخصصی دفتر مرکزی یا نماینده شورای تخصصی در جلسه تصویب طرح با حق رای حاضر باشد

2- ساختار نیروی انسانی گروه پژوهشی واجد شرایط مندرج در مقررات گروهها باشد 

3- مدت اعتبار احکام اعضای شورای مصوب منقضی نشده باشد

4- تعداد اعضای جلسه شورای مصوب داری حد نصاب وفق آیین نامه باشد

5- جلسات شورای علمی گروه وفق مقررات(حداقل 6 جلسه در سال) تشکیل گردد 

6- ضوابط مالی و اداری طرح‌های پژوهشی شورای بررسی نهایی طرح ها رعایت شود

واحدهایی که اختیارات به آنها تفویض شده است، موظفند صورتجلسات امضاء شده شورا و مدارک مربوط شامل پروپوزال، ارزیابی‌ها، صورتجلسه شورای علمی گروه را جهت تشکیل پرونده و ابلاغ مصوبه سریعا به معاونت پژوهش و فناوری ارسال نمایند. در صورت ایراد در اسناد با شرایط بررسی و عدم رفع آن در مهلت مقرر، معاونت پژوهش و فناوری( در صورت صلاحدید) می‌تواند طرح را به شورای بررسی نهایی طرح‌ها جهت اتخاذ تصمیم ارجاع دهد.

تبصره 1 : طرح های بزرگ ملی که دارای اعتبار بیش از دو میلیارد ریال از محل بودجه شورای بررسی طرح ها باشند، از شمول تفویض اختیار خارج خواهند بود.
تبصره 2 : تصمیم‌گیری در مورد اختتام طرح‌های یاد شده کماکان بر عهده شورای بررسی نهایی طرح‌ها خواهد بود .

تبصره 3: تمدید یا لغو تفویض اختیارات موضوع این بخشنامه براساس ارزیابی‌های انجام شده از عملکرد واحدها توسط معاونت پژوهش و فناوری صورت می‌گیرد.


 

[1]- طی شماره 6195/94/ص مورخ 18/4/1394 ابلاغ شد.