تفویض اختیار تایید شبکه برنامه گروه های پژوهشی

 [1] بدینوسیله مصوبه یکصد و شصت و نهمین جلسه مورخ 31/1/94 شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی به شرح زیر جهت اطلاع و اجرا ابلاغ میگردد.

مقرر گردید "شبکه برنامه گروههای پژوهشی" پس از تصویب شورای بررسی تشکیلات و برنامه گروههای تخصصی، به تأیید شورای بررسی نهایی طرحها نیز برسد.

مصوبه مذکور از تاریخ ابلاغ به مدت دو سال به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و کلیه مصوبات مغایر آن در دوران یاد شده منسوخ میگردد.


 

[1]- طی شماره 1638/94/ص مورخ 6/2/1394 از سوی حوزه ریاست به واحدها ابلاغ شد.