دستور العمل ستاد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی

[1] مقدمه

به منظور ایجاد هماهنگی در فرایندهای سیاست سازی، تصمیم سازی و اجرایی حوزه گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، ستاد گیاهان دارویی در معاونت پژوهش و فناوری با اهداف، وظایف و ساختار زیر تشکیل میگردد.

ماده 1- اهداف

1-1- به روز رسانی سیاستهای داخلی جهاد دانشگاهی بر اساس سیاستهای کشور در حوزه گیاهان دارویی و فراورده های گیاهی جهاددانشگاهی

1-2- ساماندهی و بهبود فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه در حوزه گیاهان دارویی و فراورده های گیاهی جهاددانشگاهی

1-3- ساماندهی ساختارهای پژوهش و فناورانه در حوزه گیاهان دارویی و فراورده های گیاهی جهاددانشگاهی

1-4- ایجاد هماهنگی و هم افزایی در فعالیت‌های گیاهان دارویی جهاددانشگاهی به منظور ارتقای وضعیت تولید و عرضه محصولات گیاهان د ارویی

1-5- هماهنگ کردن ارتباطات برون سازمانی در حوزه مربوطه شامل نهادهای سیاسیت گذاری، برنامه‌ریزی بین‌المللی، بخش خصوصی و ...)

1-6- تسهیل و تکمیل نظارت ستاد پژوهشی و فناوری جهاددانشگاهی بر فعالیت واحدهای هدف

1-7- انجام هماهنگیهای آمایشی در فعالیتهای واحدهای استانی

 

ماده 2-  جایگاه

 ستاد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی، مجموعه ای ستادی و هماهنگ کننده است که زیر نظر معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی برای یک دوره سه ساله تشکیل و در صورت صلاحدید معاونت پژوهشی و پس از تائید ریاست جهاددانشگاهی قابل تمدید می‌باشد.

 

ماده 3- ساختار

3-1- مسئول ستاد:  توسط معاونت پژوهش و فناوری و با حکم او انتصاب می‌گردد.

3-2-کارگروه‌ها: کار گروههای تخصصی بر حسب نیاز، به پیشنهاد اعضای ستاد و با موافقت معاونت پژوهش و فناوری تشکیل می‌گردد.

3-3- اعضا ستاد : اعضاء ستاد شامل مدیران گروههای تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی وگروه تخصصی پزشکی، دو نماینده از پژوهشکده گیاهان دارویی و سه نماینده سایر واحدها و پژوهشکده‌های فعال در حوزه گیاهان دارویی می‌باشند.

تبصره 1: نماینگان واحدها و پژوهشکده های استانی در ستاد در اولین نشست عمومی و با رای اعضای حاضر انتخاب خواهند شد.  

تبصره2 : اعضا ستاد با حکم معاون پژوهش و فناوری منصوب میگردند.

3-4- دبیرخانه: دبیرخانه و تشکیل جلسات ستاد گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی در محل پژوهشکده‌گیاهان دارویی جهاددانشگاهی واقع در مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی تشکیل میگردد.

تبصره 3: محل دبیرخانه به پیشنهاد مسئول ستاد و تائید معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی قابل تغییر است.

تبصره 4: ستاد گیاهان دارویی حداقل هر فصل یک بار تشکیل جلسه خواهد داد و برگزاری جلسات فوق العاده آن به پیشنهاد مسئول ستاد امکان پذیر است.

 

ماده 4- وظایف

4-1- مستدسازی و تبادل تجربه‌ای موفق واحدها و پژوهشکده‌ها در حوزه گیاهان دارویی

4-2- تبادل تجربیات از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاههای آموزشی، برگزاری گردهم آییهای متخصصان و تورهای مطالعاتی استانی به منظور ارتقاء توانایی اعضاء ستاد.

4-3- کمک به واحدهای عضو ستاد به منظور پر کردن خلاء های موجود در پژوهش و توسعه در حوزه گیاهان دارویی و فراورده های گیاهی

4-4- تسهیل در تبادل تجارب ، دستاوردها، امکانات و انجام فعالیت‌های مشترک

4-5- هماهنگی در انجام پروژه‌های پژوهشی مشترک و استفاده از امکانات واحدهای عضو

4-6- بررسی و تعیین اولویتهای پژوهشی و فناورانه جهاد دانشگاهی در حوزه گیاهان دارویی و فراورده های گیاهی

4-7- تدوین و انتشار گزارش سالیانه از کلیه فعالیت‌های حوزه گیاهان دارویی برای اعضائ شبکه و دیگر سازمانهای مربوطه.

4-8- ایجاد شبکه تحقیقات و فناوری گیاهان دارویی و تعیین اولویتهای پژوهشی و فناورانه در حوزه گیاهان دارویی و فراورده های گیاهی

4-9- تسهیل در مطالعه و راه اندازی خطوط تولید فراوری گیاهان دارویی

4-10- تقویت واحدهای فناور و دانش بنیان فعال در حوزه گیاهان دارویی و فراورده های گیاهی

4-11- اظهار نظر در مورد توسعه تشکیلات حوزه گیاهان دارویی

4-12- بررسی و تعیین نوع فعالیت و هماهنگی واحدهای استانی متقاضی فعالیت در حوزه گیاهان دارویی

 

این دستورالعمل در تاریخ 16/09/93 به تایید رئیس و معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی رسیده و از همان تاریخ قابلیت اجرایی دارد.


 

[1] طی شماره 17998/93/ص مورخ 2/11/1393 به واحدها ابلاغ شد.