دستورالعمل برگزاری همایش های علمی

[1] مقدمه:

به منظور تقویت همکاری­ها و ارتباطات علمی بین­المللی جهاددانشگاهی، ارتقاء و معرفی پژوهش­ها و دستاوردهای علمی در مقیاس داخلی و جهانی و افزایش مشارکت دانشمندان و پژوهشگران ایرانی در پیشبرد جریانهای علمی جهان و با توجه به اهمیت پژوهش و نقش خطیر همایش های علمی در ترویج و توسعه دانش و دستاورد های آن  ضرورت دارد که تمهیدات لازم برای فراهم ساختن زمینه ارائه دستاوردهایعلمیجهاددانشگاهیدرهمایش­های داخلی و خارجی و نیز ایجاد تعامل بازارهای داخلی و خارجی در حوزه تبادل یافته­های علمی فراهم گردد. از اینروبه منظور ایجاد هماهنگی و نظام‌مندشدن برگزاری این گونه همایش­ها، دستورالعمل حاضر جهت برگزاری همایش­های علمی، تنظیم شده است:

 

ماده 1- تعریف همایش:

منظور از همایش­های علمی در این دستورالعمل هرگونه نشست،همایش و یا گردهمایی تخصصی تحت عناوین سمینار، سمپوزیوم، کنفرانس، کنگره و مجمع علمیاست که دارای شرایط زیر باشد:

1-   برخورداری از یک کمیته علمی متشکل از اعضای متخصص و خبره.

2-   برخورداری از یک سیستم فراخوان مقالات.

3-   برخورداری ازسیستمداوریعلمی برایارزیابیمقالات دریافتی.

همایش بهلحاظ تامین منابع مالی می­تواند به سه شکل زیر باشد:

1-همایش به صورت کارفرمایی(جهاد دانشگاهی تنها مجری و برگزار کننده همایش بوده و از اعتبار علمی جهاد دانشگاهی  استفاده نمی­شود).

2-همایش به صورت مشارکتی( بین دو یاچند واحد و پژوهشکده یا مشترک بین کارفرما و جهاد دانشگاهی ).

3-جهاد دانشگاهیبه عنوانبرگزار کننده اصلی.

همایش از نظر گستره جغرافیایی می­تواند به سه شکل استانی، ملی و بین المللی برگزار شود.

 

ماده 2-شرایط درخواست مجوز همایش:

2-1- برای برگزاری هر همایش باید قبل از برگزاری ، مستندات و کاربرگ درخواست مجوز همایش به معاونت پژوهش و فناوری ارسال شود و مجوز برگزاری همایش از معاونت پژوهش و فناوری کسب گردد.

تبصره 1-صدور مجوز برگزاری همایش توسط معاونت پژوهش و فناوری درپژوهشگاه­ها، دانشگاه­ها و پارک­های علم و فناوری منوط به تایید شورای علمی، پژوهشی و فناوریپژوهشگاه­ها، دانشگاه­ها و پارک­های علم و فناوری خواهد بود.

تبصره 2- همایش­هایی که در گروه تخصصی پزشکی برگزار می­شوند و امتیاز بازآموزی دارند و از وزارت بهداشت کسب مجوز می­کنند، احتیاجی به اخذ مجوز از معاونت پژوهش و فناوری نخواهند داشت.

تبصره 3- در صورتیکه همایش به صورت مشترک بین دو واحد، پژوهشکده، موسسه آموزش عالی و مراکز فرهنگی، پژوهشی و فناوری برگزار شود، پس از ارسال تفاهم نامه همکاری، تنها یک گروه یا مرکز برای اخذ مجوز از دفتر معاونت پژوهش و فناوری اقدام می­کند.

تبصره 4-برگزاری همایش بین المللی در پژوهشگاه، دانشگاه، واحد، پژوهشکده، موسسه آموزش عالی و مراکز فرهنگی، پژوهشی و فناوریجهاد دانشگاهی  علاوه بر رعایت بند ها و تبصره های ماده (2) این دستورالعمل، منوط به کسب مجوز از هیات امنای جهاد دانشگاهی خواهد بود.

 

ماده3ـ شرایط اخذ مجوز از معاونت پژوهش و فناوری:

3ـ1ـ ذکرنام جهاددانشگاهی و یا  Iranian Academic Center for Education, Culture and Research(ACECR)به عنوان برگزار کننده همایش.

تبصره1- در صورتی که همایش بیش از یک برگزار کننده داشته باشد یکی از برگزار کنندگان از داخل و سایرین از خارج جهاد، نام جهاد دانشگاهی  باید حتما به عنوان برگزار کننده ذکر گردد.

تبصره2 ـ ذکر نام پژوهشگاه، دانشگاه، واحد، پژوهشکده، موسسه آموزش عالی و مراکز فرهنگی، پژوهشی و فناوری علاوه بر نام جهاددانشگاهی در اسناد همایشضروریاست.

3ـ 2ـ ارتباط همایش با برنامه ها، الویت ها، سیاست ها و ضوابط جهاد دانشگاهی ، توسط معاونت پژوهش و فناوریتایید خواهد شد.

 

ماده4- مدارک و مستندات لازم برای اخذ مجوز:

4ـ 1ـ لازم است نامه درخواست برگزاری همایش با امضای رییس یا معاون پژوهشی واحد، پژوهشکده، موسسه آموزش عالی و مراکز فرهنگی، پژوهشی و فناوریمتقاضی، به همراه مستندات لازم،حداقلسه ماه قبل از برگزاری همایش به معاونت پژوهش و فناوری ارسال شود.

تبصره1ـ به درخواست‌هایی که پس از گذشت زمان ذکر شده در بند 1 ماده 4 ارسال شوند مجوز تعلق نخواهد گرفت.

4ـ 2ـ هر واحد، پژوهشکده، موسسه آموزش عالییا مراکز فرهنگی، پژوهشی و فناوری در هر سال می تواند حداکثر سه همایشمنطقه ای و استانی، دو همایش ملی و بین المللی برگزار کند.

4ـ 3ـ مستندات لازم جهت اخذ تأییدیه معاونت پژوهش و فناوری:

ارسال فراخوان همایش، تاریخچه همایش، کمیته علمی همایش، دبیران علمی همایش، نحوه برگزاری همایش و تکمیل کاربرگ مربوط به برگزاری همایش.

 

ماده5- هر‌گونه تغییر در مفاد این دستورالعمل باید به تأیید رییس جهاددانشگاهی برسد.

 

ماده6- این دستورالعمل در یک مقدمه، 6 ماده،6 بند و 7تبصره در تاریخ5/12/93به تأیید رییس جهاددانشگاهی رسیده ‌است.


 

[1]-  طی شماره 1405/94/ص مورخ 5/2/1394 ابلاغ شد.

 

دانلود کاربرگ:


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل