نحوه اخذ کد اخلاق برای طرحنامه های ارسال شده به گروه تخصصی پزشکی

[1] به اطلاع میرساند که جهت مدیریت کیفیت و کمیت طرحنامه های پژوهشی ارجاع شده به کمیته های اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی، مقرر است که از ابتدای شهریور ماه سال 1395 طرحنامه های ارسالی به این معاونت پس از بررسی و تایید، طی نامهای به واحد/پژوهشکده/پژوهشگاه ارجاع شوند تا نسبت به اخذ کد اخلاق از یکی از کمیته های اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی اقدام نمایند.

 لازم است واحد سازمانی متقاضی، پس از دریافت کد اخلاق برای طرحنامه مورد نظر، نتیجه را به این معاونت ارسال نمایند تا اداره کل راهبری پژوهش و فناوری، تصویب طرح را به واحد سازمانی مجری ابلاغ نماید.


 

[1]- طی شماره 13525/95/ص مورخ 27/05/1395 به واحدها ابلاغ گردید.