اصلاح آیین نامه اجرایی استخدام اعضای هیات علمی قراردادی

۰۳ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۰ اصلاحات مجموعه مقررات
تعداد بازدید:۳۱۸
اصلاح آیین نامه اجرایی استخدام اعضای هیات علمی قراردادی
با عنایت به مصوبه جلسه شماره 421 شورای علمی،  تبصره‌های زیر به ماده 3 آیین نامه اجرایی استخدام اعضای هیات علمی قراردادی اضافه شد:
 
تبصره 2: ﻗﺮارداد ﻫﻤﮑﺎری اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ جذب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاند ، تا زمان اعلام نتیجه هیات اجرایی جذب، قابل تمدید است.
تبصره 3: قرارداد همکاری اعضای هیات علمی قراردادی که دانشجوی دکتری هستند، حداکثر تا دو سال (جمعا پنج سال) قابل تمدید است.

نظر شما :