ضرورت تنظیم و انتقال اسناد مالکیت به نام جهاددانشگاهی

۲۹ دی ۱۳۹۸ | ۰۸:۱۸ اصلاحات مجموعه مقررات
تعداد بازدید:۲۱۷

با توجه به اینکه اساسنامه جهاددانشگاهی تنها سند هویتی شناسایی جهاددانشگاهی در مراجع قانونی است و انتقال اموال منقول و غیر منقول ثبتی با درج نام واحدهای جهاددانشگاهی مشکلات عدیدهای را برای واحدها به هنگام انتقال رسمی اسناد مالکیت ایجاد نموده است. لذا، مقتضی است کلیه واحدها در هنگام خرید اموال و املاک منقول و غیر منقول برای جهاددانشگاهی، اسناد مالکیت خریداری شده را صرفاً به نام جهاددانشگاهی با شناسه ملی 14001906001و کد اقتصادی  411319974664تنظیم ومنتقل نمایند.

در صورت تخلف از مفاد این بخشنامه با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد.


نظر شما :