تسویه حق سنوات اعضای قراردادی شاغل در پست های موقت در پایان هر سال

۲۶ آذر ۱۳۹۷ | ۱۷:۲۸ اصلاحات مجموعه مقررات
تعداد بازدید:۱۴۸۱

با توجه به ماده 55 آیین نامه استخدامی،  تبصره زیر به ماده 11 دستورالعمل استفاده از خدمات نیروی انسانی به صورت قراردادی اضافه شد:

تبصره 3: حق سنوات اعضای قراردادی که در پستهای موقت سازمانی مشغول همکاری هستند، به صورت سالانه، در پایان هر سال محاسبه و با ایشان تسویه حساب خواهد شد.»

 

دستورالعمل استفاده از خدمات نیروی انسانی به صورت قراردادی