اساسنامه مرکز رشد واحدهای فناوری بجنورد

ماده 1- تعاریف

1-1- مرکز رشد : مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه ای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه مختلف منتهی به فناوری متشکل شده‌اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند، پشتیبانی می‌کند. این خدمات شامل موارد زیر است.

1-     تامین محل کار ( به صورت اجاره ای)

2-     خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی

3-     خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباری، پروژه‌یابی و بازاریابی

4-     آموزش‌های تخصصی ویژه و مشاوره

5-     سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناوری

 

1-2- واحدهای فناوری: واحدهای دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده که با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوری، ارائه خدمات تخصصی و در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت می‌نمایند. این واحدها شامل شرکتهای خصوصی، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع، و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه‌ها یا دستگاههای اجرایی هستند.

 

1-3- دوره رشد مقدماتی : دوره‌ای حداکثر 6 ماهه است که در آن، به افراد و یا گروه‌های مستعدی که دارای ایده‌های نوآورانه صنعتی هستند، مشاوره و آموزش‌های لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری،  تثبیت ایده‌کاری و ایجاد هویت‌های حقوقی مستقل داده می‌شود. در صورت موفقت در این دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهای نوپا می‌توانند اسکان رسمی در مرکز رشد شوند. زمان این دوره با تصویب رییس مرکز رشد تا 9 ماه قابل افزایش است.

 

1-4- بخش رشد مقدماتی (Pre-Ineubator) : بخشی از مرکز رشد است که در آنجا دوره رشد مقدماتی برگزار می‌گردد.

 

1-5- دوره رشد : دوره‌ای است حداکثر 3 ساله که طی آن واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می‌شوند. زمان این دوره با تصویب شورای فناوری مرکز تا 5 سال قابل افزایش است .

 

ماده 2- اهداف

1-2  بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی

2-2  ایجاد زمینه کارآفرینی، حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان

3-2  کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری

4-2  ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه های فناوری

5-2  بستر سازی به منظور ایجاد فرصت های شغلی جهت جذب کارآفرینان و دانش‌آموختگان دانشگاهی در زمینه‌های فناوری

6-2  تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه به بازار

7-2  رفع نیازهای فنی و تخصصی سازمانها و ادارات و صنایع استان با ایجاد و توسعه شرکت‌های فناور در سطح استان

8-2  ایجاد ارتباط بین دانشگاهیان و صنایع سازمانها

 

ماده 3- وظایف

1-3  حمایت مالی از واحدهای مستقر در مرکز رشد با توجه به فعالیت‌های مندرج در بند 1-3

2-3   تلاش برای فراهم آوردن حمایت های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر در مرکز رشد

3-3   ارائه خدمات و مشاوره‌های مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده‌های نو به محصولات قابل تجاری شدن و تجاری سازی آنها

4-3  نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارائی مرکز رشد

5-3  نظارت بر فعالیت های واحدهای فناور در تحقق ایده محوری آنها

6-3  ایجاد بخش رشد مقدماتی در صورت نیاز

تبصره : انجام فعالیت‌های زیر توسط مرکز رشد ممنوع است:

1-     استخدام هیات علمی

2-     انعقاد و اجرای قراردادهای پژوهشی به استثناء موارد ذیر:

  • پروژه‌های مطالعاتی در زمینه بهبود و توسعه مراکز رشد
  • پروژه هایی که به قصد ارجاع به و احدهای فناوری مستقر در مرکز رشد منعقد می‌شود.

 

ماده 4  ارکان مرکز رشد

1-4  سازمان موسس

2-4  هیات امناء

3-4  رئیس مرکز رشد

4-4  شورای مرکز رشد

 

ماده 5- سازمان موسس

جهاددانشگاهی، مرکز رشد را تاسیس نموده و تامین اعتبارات آن را از مجاری دولتی و غیر دولتی بعهده می‌گیرد.

 

ماده 6- وظایف سازمان موسس

1-6  کمک به تامین منابع مالی مورد نیاز مرکز رشد

2-6  انتصاب رئیس مرکز رشد

3-6  تامین ستاد مدیریتی و نیروی انسانی بخش ستادی

4-6  پیشنهاد انحلال مرکز رشد به هیات امنا

 

ماده 7  هیات امناء

هیات امنای مرکز رشد همان هیات امنای جهاددانشگاهی می‌باشد.

 

ماده 8- رئیس مرکز

رئیس مرکز با پیشنهاد معاون پژوهش وفناوری ؛ تایید رئیس جهاددانشگاهی و تصویب هیات امناء و با حکم رئیس جهاددانشگاهی به مدت 2 سال منصوب می‌گردد. انتصاب مجدد وی بلامانع است.

 

ماده 9- وظایف رئیس مرکز رشد

1-9  اداره کلیه امور مرکز رشد بر طبق اساسنامه و مقررات جهاددانشگاهی

2-9  تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه به شورای فناوری مرکز رشد

3-9  نظارت بر فعالیت واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد برای حصول اطمینان از انطباق فعالیت‌ها با اهداف پیش بینی شده

4-9  ایجاد زمینه های لازم برای ارتقاء و توسعه واحدهای فناوری

5-9  برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در تامین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای مرکز رشد

6-9  عقد قرارداد به نمایندگی از مرکز رشد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

7-9  ارائه گزارش عملکرد سالیانه مرکز رشد به شورای فناوری مرکز رشد

8-9  ایجاد و تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی جهت حمایت از واحدهای فناور

 

ماده 10- ترکیب شورای فناوری مرکز رشد

1-10    رئیس مرکز رشد ( رئیس شورا)

2-10    معاون فناوری مرکز رشد ( دبیرشورا)

3-10    معاون پژوهش

4-10   رئیس واحد و یا رئیس سازمان جهاددانشگاهی در استان

5-10    یک نفر از مدیران صنایع و یا دستگاههای اجرایی منطقه مرتبط با موضوع کاری مرکز رشد

6-10   دو نفر از محققان و یا کارشناسان مبرز با رشته تخصصی متناسب با فعالیت های مرکز رشد، ترجیحاً از اعضای هیات علمی جهاددانشگاهی

7-10   یک نفر کارشناس مبرز اقتصادی

8-10   رئیس یکی از دانشگاهها و یا مراکز آموزش عالی منطقه

9-10   یک نفر از مدیران شرکت های خصوصی فعال در زمینه فناوری

تبصره : اعضای موضوع بندهای 10-5 تا 10-9 به پیشنهاد رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری واحد بجنورد و به موجب حکم رئیس جهاددانشگاهی منصوب می‌شوند .

 

ماده 11- وظایف و اختیارات شورای فناوری مرکز رشد

1-11 تصویب خط مشی، سیاست های مالی و علمی مرکز رشد

2-11  پیشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعالیت‌های مرکز رشد به هیات امناء

3-11  تایید تراز مالی ( حساب سود و زیان ) سالانه مرکز رشد بر اساس شاخص‌های مصوب جهت ارائه به هیات امناء

4-11  تایید آیین‌نامه های اجرایی مرکز رشد

5-11  تصویب صلاحیت واحدهای فناوری جهت استقرار در مرکز رشد

6-11  بررسی عملکرد سالانه مرکز رشد

7-11  پیشنهاد انحلال مرکز رشد به جهاددانشگاهی

8-11  پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به هیات امناء

 

ماده 12  مقررات مالی

مرکز رشد از نظر مقررات مالی مشمول آیین‌نامه مالی و معاملاتی جهاددانشگاهی می‌باشد.

 

ماده 13- منابع مالی

منابع مالی مرکز رشد عبارتند از :

1-13   بودجه سالانه مرکز رشد که از محل اعتبارات عمومی کشور تامین می‌گردد.

2-13   کمک‌های  مالی اشخاص حقیقی و حقوقی

3-13   درآمد حاصل از فعالیت‌های مرکز رشد

4-13   عقد قراردادهای پژوهشی و اجرایی با سازمان های دولتی و غیردولتی، با رعایت تبصره ذیل ماده 3

5-13   استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری با رعایت مقررات جهاددانشگاهی

 

ماده 14- تغییر و اصلاح اساسنامه

هر گونه تغییر و اصلاح در این اساسنامه پس از پیشنهاد رئیس جهاددانشگاهی به عهده هیات امنای جهاددانشگاهی، ‌است .

تبصره : تغییرات اساسنامه توسط  رئیس جهاددانشگاهی به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد.

 

ماده 15-

این اساسنامه به استناد مصوبات شورای گسترش آموزش عالی در 15 ماده و 3 تبصره مطابق اساسنامه الگو ( مصوب یکصد و نهمین جلسه هیات امنای جهاددانشگاهی در تاریخ 3/9/87) برای مرکز رشد واحدهای فناوری بجنورد وابسته به جهاددانشگاهی واحد خراسان شمالی تدوین و پس از ابلاغ توسط رئیس جهاددانشگاهی لازم الاجرا است.

کلید واژه ها: خراسان شمالی