اساسنامه مرکز رشد گیاهان دارویی یزد

ماده 1 ـ تعاریف :

1-1 مرکز رشد گیاهان دارویی یزد : مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه ای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه ای منتهی به فناوری متشکل شده اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند، پشتیبانی می کند. این خدمات شامل موارد زیر است :

•        تامین محل کار (به صورت اجاره)

•        خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی

•        خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباری، پروژه یابی و بازاریابی

•        آموزش تخصصی ویژه و مشاوره

•        سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناوری

1ـ2 واحدهای فناوری: واحدهای دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده که با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه ای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوری، ارائه خدمات تخصصی و در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت می نمایند. این واحدها منجمله شامل شرکتهای خصوصی، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع ، و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه ها یا دستگاه های اجرایی هستند.

1ـ3 دوره رشد مقدماتی : دوره ای حداکثر 6 ماهه است که در آن ، به افراد و یا گروه های مستعدی که دارای ایده های نوآورانه صنعتی هستند، مشاوره و آموزش های لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت های حقوقی مستقل داده می شود. در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی ، واحدهای نوپا می توانند متقاضیان اسکان رسمی در مرکز رشد شوند. زمان این دوره با تصویب رییس مرکز رشد تا 9 ماه قابل افزایش است.

1ـ4 بخش رشد مقدماتی (Pre – Incubator): بخشی از مرکز رشد است که در آنجا دوره رشد مقدماتی برگزار می گردد.

1ـ5 دوره رشد: دوره ای است حداکثر 3 ساله که طی آن واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می شوند. زمان این دوره با تصویب شورای فناوری مرکز تا 5 سال قابل افزایش است.

 

ماده 2 ـ اهداف مرکز رشد

2ـ1 بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی

2ـ2 ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان

2ـ3 کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری

2ـ4 ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه های فناوری

2ـ5 بسترسازی جهت ایجاد فرصت های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های فناوری

2ـ6 تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه به بازار

 

ماده 3 ـ وظایف مرکز رشد

3ـ1 حمایت مالی از واحدهای مستقر در مرکز رشد با توجه به فعالیتهای مندرج در بند 1ـ3

3ـ2 تلاش برای فراهم آوردن حمایت های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر در مرکز رشد

3ـ3 ارائه خدمات و مشاوره های مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده های نو به محصولات قابل تجاری شدن وتجاری سازی آنها.

3ـ4 نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارایی مرکز رشد

3ـ5 نظارت بر فعالیت های واحدهای فناور در تحقق ایده محوری آنها

3ـ6 ایجاد بخش رشد مقدماتی در صورت نیاز

تبصره : انجام فعالیتهای زیر توسط مراکز رشد ممنوع است.

1- استخدام هیأت علمی

2- انعقاد و اجرای قراردادهای پژوهشی به استثناء موارد زیر :

•        پروژه های مطالعاتی در زمینه بهبود و توسعه مراکز رشد

•        پروژه هایی که به قصد ارجاع به واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد منعقد می شود.

 

ماده 4 ـ ارکان مرکز رشد:

4ـ1 سازمان مؤسس

4ـ2 هیأت امناء

4ـ3 رییس مرکز رشد

4ـ4 شورای فناوری مرکز رشد

 

ماده 5 : سازمان مؤسس مرکز رشد:

جهاددانشگاهی مرکز رشد گیاهان دارویی یزد را تأسیس نموده و تأمین اعتبارات آن را از مجاری دولتی و غیردولتی بعهده می گیرد.

 

ماده 6 ـ وظایف سازمان مؤسس مرکز رشد:

6ـ1 کمک به تأمین منابع مالی مورد نیاز مرکز رشد

6ـ2 انتصاب رئیس مرکز شد

6ـ3 تأمین ستاد مدیریتی و نیروی انسانی بخش ستادی

6ـ4 پیشنهاد انحلال مرکز رشد به هیأت امناء

 

ماده 7 : هیأت امناء مرکز رشد:

هیأت امنای مرکز رشد همان هیأت امنای جهاددانشگاهی می باشد.

 

ماده 8 : رییس مرکز مرکز رشد:

رییس مرکز با پیشنهاد رییس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان؛ تأیید رئیس جهاددانشگاهی و تصویب هیأت امناء و با حکم رییس جهاددانشگاهی به مدت 2 سال منصوب می گردد. انتصاب مجدد وی بلامانع است.

 

ماده 9 : وظایف رییس مرکز رشد:

9ـ1 اداره کلیه امور مرکز رشد بر طبق اساسنامه و مقررات جهاددانشگاهی

9ـ 2 تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه به شورای فناوری مرکز رشد

9ـ3 نظارت بر فعالیت واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد برای حصول اطمینان از انطباق پیش فعــالیت ها با اهداف پیش بینی شده

9ـ4 ایجاد زمینه های لازم برای ارتقاء و توسعه واحدهای فناوری

9ـ5 برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در تأمین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای مرکز رشد

9ـ6 عقد قرارداد به نمایندگی از مرکز رشد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

9ـ7 ارائه گزارش عملکرد سالیانه مرکز رشد به شورای فناوری مرکز رشد

9ـ8 ایجاد و تأسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی جهت حمایت از واحدهای فناور

 

ماده 10- ترکیب شورای فناوری مرکز رشد :

10-1 رییس مرکز رشد (رییس شورا)

10-2 معاون فناوری مرکز رشد (دبیر شورا)

10-3 رییس سازمان تجاری سازی‌ فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان یا یکی از مدیران ارشد این سازمان

10-4 رییس واحد و یا رییس سازمان جهاددانشگاهی در استان

10-5 یک نفر از مدیران صنایع و یا دستگاه‌های اجرایی منطقه مرتبط با موضوع کاری مرکز رشد

10-6 دو نفر از محققان و یا کارشناسان مبرز با رشته تخصصی متناسب با فعالیت‌های مرکز رشد، ترجیحاً از اعضای هیأت علمی جهاددانشگاهی

10-7 یک نفر کارشناس مبرز اقتصادی

10-8 رییس یکی از دانشگاه‌ها و یا مراکز آموزش عالی منطقه

10-9 یک نفر از مدیران شرکت‌های خصوصی فعال در زمینه فناوری

تبصره ـ اعضای موضوع بندهای 10-5 تا 10-9 به پیشنهاد رییس مرکز رشد و به موجب حکم رییس سازمان مؤسس منصوب می‌شوند.

 

ماده 11- وظایف و اختیارات شورای فناوری مرکز رشد:

11-1 تصویب خط مشی، سیاست‌های مالی و علمی مرکز رشد

11-2 پیشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعالیت‌های مرکز رشد به هیأت امنا

11-3 تأیید تراز مالی و (حساب سود و زیان) سالانه مرکز رشد بر اساس شاخص‌های مصوب جهت ارائه به هیأت امنا

11-4 تأیید آیین‌نامه‌های اجرایی مرکز رشد

11-5 تصویب صلاحیت واحدهای فناوری جهت استقرار در مرکز رشد

11-6 بررسی عملکرد سالانه مرکز رشد

11-7 پیشنهاد انحلال مرکز رشد به رئیس سازمان مؤسس

11-8 پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به هیأت امنا

 

ماده 12- مقررات مالی مرکز رشد:

مرکز رشد گیاهان دارویی یزد از نظر مقررات مالی مشمول آئین‌نامه مالی و معاملاتی جهاددانشگاهی می‌باشد.

 

ماده 13 – منابع مالی مرکز رشد:

منابع مالی مرکز رشد عبارتند از:

13-1 بودجه سالانه مرکز رشد که از محل اعتبارات عمومی کشور تأمین می‌گردد.

13-2 کمک‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی

13-3 درآمد حاصل از فعالیت‌های مرکز رشد گیاهان دارویی یزد

13-4 عقد قراردادهای پژوهشی و اجرایی با سازمان‌های دولتی و غیردولتی، با رعایت تبصره ذیل ماده 3

13-5 استفاده از تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با رعایت مقررات جهاددانشگاهی

 

ماده 14- تغییر و اصلاح اساسنامه مرکز رشد:

هرگونه تغییر و اصلاح در این اساسنامه پس از پیشنهاد رئیس جهاددانشگاهی به عهده هیأت امنای جهاددانشگاهی است.

تبصره: تغییرات اساسنامه توسط رییس جهاددانشگاهی به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد.

 

ماده 15- این اساسنامه در 15 ماده و 3 تبصره تنظیم گردید و در تاریخ  19/12/1394 به تآیید هیأت امناء جهاددانشگاهی رسیده است.

 

 

کلید واژه ها: یزد