مقررات جهاد دانشگاهی در خصوص بیماری های واگیر (ویروس کرونا)