دستورالعمل پرداخت کمک هزینه مسکن

باتوجه به ماده 50 آیین‌نامه استخدامی جهاددانشگاهی، دستورالعمل پرداخت کمک هزینه مسکن اعضای جهاد دانشگاهی به شرح زیر تدوین می گردد:

ماده1: واحدهای سازمانی می توانند به کلیه اعضای شاغل تمام وقت قراردادی، پیمانی و رسمی هیات علمی و غیر هیات علمی، در چهارچوب این دستورالعمل، ماهانه کمک هزینه مسکن پرداخت کنند.

ماده 2: کمک هزینه مسکن حاصل ضرب عددی ثابت در ضریب افزایش حقوق سالانه اعضای جهاد دانشگاهی است که طبق جدول زیر قابل پرداخت است:

 

مشمولان

هیات علمی

غیر هیات علمی

اعضای مجرد مرد و زن

تا25m

تا600N

اعضای متاهل مرد و زن

تا38m

تا900N

اعضای متاهل مرد و زن دارای فرزند

تا50m

تا1200N

 

تبصره1: اعضای معیل که طبق مقررات مربوط دارای فرزند تحت تکفل نیستندو به هر دلیل مجرد از همسر
می باشند از کمک هزینه مسکن اعضای مجرد (ردیف 1) برخوردار می شوند.

تبصره2: اعضای معیل که طبق مقررات مربوط دارای فرزند تحت تکفل هستند و به هر دلیل مجرد از همسر می باشند از کمک هزینه اعضای متاهل (ردیف 2) برخوردار می شوند.

ماده 3:به اعضای زیرکمک هزینه مسکن تعلق نمی گیرد:

3-1- اعضای مامور به خارج از جهاد دانشگاهی که حقوق ایشان توسط محل ماموریت پرداخت می شود.

3-2- اعضای مامور آموزشی خارج از کشور.

3-3- اعضایی که در مرخصی استعلاجی بلند مدت و مرخصی زایمان می باشند.

3-4- اعضایی که در مرخصی بدون حقوق می باشند (به تناسب مدت مرخصی بدون حقوق).

3-5- اعضایی که در حالت آماده به خدمت می باشند.( به تناسب مدت آماده به خدمت)

3-6- اعضایی که در حالت غیبت می باشند (به تناسب مدت غیبت).

3-7- اعضایی که در حالت تعلیق می باشند.( به تناسب مدت تعلیق)

3-8- به اعضا و هیچ یک از زوجین شاغل در جهاد دانشگاهی که محل اقامت و سکونت ایشان به هر نحو توسط جهاد دانشگاهی تامین می شود کمک هزینه مسکن تعلق نمی گیرد.

تبصره3: کمک هزینه مسکن در مدت استفاده از خدمت نیمه وقت بانوان به تناسب مدت خدمت قابل پرداخت است.

ماده4: این کمک هزینه، در صورت وجود اعتبار لازم، به عنوان مزایای غیر مستمر در فیش حقوقی پرداخت می شود و سالانه طبق بررسی و پیشنهاد شورای اداری و استخدامی و تایید رییس جهاد دانشگاهی در خصوص پرداخت آن تصمیم گیری می شود.

ماده5: نحوه پرداخت و میزان کمک هزینه مسکن بر اساس دستور العملی خواهد بود که از سوی شورای اداری و استخدامی تهیه و پس از تایید رئیس جهاددانشگاهی ابلاغ می شود.

این دستورالعمل در 5 ماده و 3 تبصره در جلسه113مورخ30/02/1397 شورای اداری و استخدامی تصویب و در جلسه یکصد و چهل و ششمین مورخ23/03/1397 هیات امنا تایید و جهت اجرا از تاریخ تایید هیات امنا ابلاغ گردید.

 

دستورالعمل اجرایی آیین نامه پرداخت کمک هزینه مسکن[1] 

پیرو مصوب یکصد و چهل و ششمین جلسه هیات امنای محترم جهاد دانشگاهی در خصوص آیین نامه پرداخت کمک هزینه مسکن، بدینوسیله دستورالعمل اجرایی  پرداخت این کمک هزینه که در یکصد و چهاردهمین جلسه شورای اداری و استخدامی تصویب گردیده است و از محل درآمدهای واحد سازمانی قابل پرداخت است به شرح زیر جهت اقدام لازم ابلاغ می شود.

 

شهر محل خدمت عضو

میزان کمک هزینه

تهران

100 درصد ردیف مربوط

کلان شهرهای بیش از یک میلیون نفر

90 درصد ردیف مربوط

شهرهای از 500 هزار تا یک میلیون نفر جمعیت

80 درصد ردیف مربوط

سایر شهرها

70 درصد ردیف مربوط


 

[1]- طی شماره 5402/97/ص مورخ 20/04/1397 به واحدها ابلاغ شد.