دستورالعمل پرداخت جایزه علمی مقالات چاپ شده در مجلات نمایه شده در پایگاه های علمی معتبر

مقدمه:

با عنایت به مصوبه یکصدوبیستمین جلسه هیت امنا به منظور تشویق و ترغیب پژوهشگران و اعضای هیات علمی جهاددانشگاهی برای چاپ مقالات در نشریات نمایه شده در پایگاه های علمی معتبر، دستورالعمل پرداخت جایزه علمی به شرح زیر تدوین می گردد.

 

ماده 1- موضوع:

به آن دسته از اعضای هیات علمی جهاددانشگاهی که نویسنده پاسخگو یا نویسنده اول مقالات نمایه شده در پایگاه های علمی معتبر باشند در صورت چاپ قطعی مقاله با احراز شرایط مندرج در ماده 2 جایزه علمی پرداخت می شود.

 

ماده 2- شرایط احراز جایزه علمی:

2-1- نام جهاددانشگاهی باید به طور کامل (Academic Center for Education, Culture and Research) یا به اختصار ACECR  ذکر شود.

2-2- مقالات ارسالی باید در ارتباط با زمینه کاری واحد سازمانی در قالب گروه های پژوهشی، مراکز خدمات تخصصی یا موافقت کلی بوده و توسط دفاتر تخصصی در معاونت پژوهش و فناوری تایید گردد.

تبصره 1- در صورتی که نویسنده بیش از یک آدرس داشته باشد، آدرس اول در مکاتبات ملاک ارزیابی است.

 

ماده 3- میزان و نحوه پرداخت جایزه علمی:

3-1- درخواست جایزه علمی با امضای رییس یا معاون پژوهشی واحد سازمانی متقاضی به همراه مستندات لازم است حداکثر 3 ماه پس از چاپ مقاله به معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی ارسال گردد.

تبصره1- درخواست هایی که بیش از 3 ماه از تاریخ چاپ مقاله گذشته باشد مشمول دریافت جایزه علمی نمی شوند.

تبصره 2- لینک کامل مقاله (به پایگاه علمی منتشر کننده آن) لازم است در کاربرگ مربوطه درج شود بدیهی است به مقالات فاقد لینک، جایزه علمی تعلق نمی گیرد.

تبصره 3- ارسال کامل مقاله به صورت فایل pdf   و تصویر مشخصات نشریه، با ذکر شاخص Q نشریه (Quartile رتبه 1 ، 2، 3و 4) در صورت وجود و تکمیل کاربرگ مربوطه، به عنوان مستندات ضروری است.

3-2- مبلغ جایزه متناسب با شاخص Q نشریه و ضریب M مطابق جدول زیر تعیین می گردد که ضریب M مبلغ ریالی حقوق پایه اعضای هیات علمی است که هر ساله توسط معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی تعیین و اعلام می شود.

 

جدول شماره 1: مبلغ جایزه مقالات متناسب با شاخص Q و ضریب M

شاخص Q

Q1

Q2

Q3

Q4

مبلغ (ریال)

 M260

 M200

 M140

 M80

 

تبصره 1: ملاک ارزیابی شاخص Q، همان شاخص Q اعلام شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

تبصره 2- مقالات علمی – پژوهشی (فاقد شاخص Q) که در پایگاه علمی معتبر داخلی شاملSID و ISC و خارجی شامل Scopus  و Pubmed منتشر می شوند حداکثر 80 درصد مبلغ جایزه علمی مورد اشاره برای شاخص Q4 تعلق می گیرد.

تبصره 3- هر گاه در مقاله ای بیش از دو نویسنده حائز شرایط دریافت جایزه علمی باشند فقط نفر پاسخگو جایزه علمی را دریافت می نماید.

تبصره 4- هر عضو هیات علمی جهاددانشگاهی می تواند حداکثر 4 بار در سال از جایزه علمی بهره مند شود.

تبصره 5- هر عضو غیرهیات علمی دارای حکم تمام وقت از جهاددانشگاهی (شامل رسمی، پیمانی، قراردادی) با رعایت مقررات این دستورالعمل، می تواند حداکثر 2 بار در سال از جایزه علمی بهره مند شود که مبلغ آن حداکثر 80 درصد مبلغ مورد اشاره در جدول شماره 1 است.

تبصره 6- به مقالات مستخرج از طرح های پژوهشی که در بخش تقدیر و تشکر (Acknowledgment) از جهاددانشگاهی به عنوان محل اجرای طرح نامبرده شود، 20 درصد بیشتر از مبالغ مندرج در جدول شماره 1 تعلق  می گیرد.

 

ماده 4- هرگونه تغییر در مفاد این دستورالعمل باید به تایید رییس جهاددانشگاهی رسانده شود.

 

ماده 5- این دستورالعمل با یک مقدمه، 5 ماده و 10 تبصره و یک جدول در تاریخ 20/07/1397 به تایید رییس جهاددانشگاهی رسیده و از این تاریخ قابل اجرا است.

 

[کاربرگ درخواست جایزه علمی چاپ مقاله در نشریات علمی معتبر]