شورای برنامه ‏ریزی بخش فرهنگی

تعداد بازدید:۷۵۴

شرح وظایف:

- بررسی کلیات توسعه،‌ تعیین سیاستها ، اهداف کمی و برنامه‏های بخشی و تعیین شاخص برای ارزشیابی

 

استناد قانونی:

نظام برنامه‏ریزی مصوب هیأت امناء 

 

اعضای شورا:

1-   معاون فرهنگی  (رئیس شورا)

2-   مدیران کل معاونت فرهنگی

3-   حداقل سه نفر به انتخاب معاون فرهنگی