نصاب معاملات در سال ۱۳۹۸

۰۵ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۴ اصلاحات مجموعه مقررات
تعداد بازدید:۷۲۵

بر اساس تصویب نامه شماره 21957 مورخ 28 / 02 / 98 هئیت محترم وزیران در خصوص نصاب معاملات موضوع ماده ( 3 ) قانون برگزاری مناقصات، نصاب جدید معاملات در سال 1398 به شرح زیر تعیین شد:

الف) معاملات جزئی حداکثر تا سقف 328.000.000 ریال

ب) معاملات متوسط بیشتر از 328.000.000 ریال و حداکثر تا سقف 3.280.000.000 ریال

ج) معاملات عمده بیشتر از مبلغ 3.280.000.000 ریال

موارد فوق در آیین‌نامه مالی و معاملاتی جهاد دانشگاهی اصلاح شد.