ساختار سازمانی و تشکیلات پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی زیرمجموعه سازمان جهاددانشگاهی استان خراسان رضوی می باشد. برای مشاهده ساختار آن می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

ساختار سازمانی و تشکیلات سازمان جهاددانشگاهی استان خراسان رضوی

کلید واژه ها: خراسان رضوی