ممنوعیت واگذاری فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی به بخش خصوصی

[1]اخیرا مشاهده گردیده که برخی از واحدها و ... نسبت به راه اندازی مراکز آموزشی، خدمات تخصصی – پژوهشی و فرهنگی و یا سایر فعالیت هایی که نیاز به دریافت مجوز دارد بدون اخذ مجوز اقدام نموده و پس از راه اندازی نسبت به ارسال درخواست صدور مجوز اقدام می نمایند. این موضوع مشکلات عدیده ای را برای دفتر مرکزی و واحد ایجاد کننده به وجود می آورد. لذا موکدا متذکر می گردد که قبل از شروع هر نوع فعالیت در زمینه های مذکور نسبت به طی مراحل قانونی آن در دفتر مرکزی اقدام نمایید.

ضمناً واگذاری فعالیت های خدمات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی تحت نام جهاددانشگاهی به بخش خصوصی ممنوع بوده و با متخلفین مطابق مقررات برخورد خواهد شد.


 

[1]- طی شماره 30/50/6232د مورخ 03/03/1388 از سوی رییس جهاددانشگاهی به واحدها ابلاغ شد.