صدور حکم قراردادی هیات علمی

[1] هیأت امناء تصویب نمود جهاد دانشگاهی می‌تواند برای آن دسته از اعضای هیأت‌علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور که به صورت پاره‌وقت با جهاد دانشگاهی همکاری دارند حکم «قراردادی هیأت‌علمی» صادر نماید.


 

[1]-  مصوبه هفتاد و نهمین جلسه هیأت‌امناء مورخ 31/4/82 که طی ابلاغ شماره 9736/50/24د مورخ6/5/82 به واحدهای جهاد دانشگاهی ارسال گردیده است.

کلید واژه ها: هیات علمی قراردادی