اخذ مجوز لازم جهت مأموریت های خارج ازکشور

[1] با عنایت به نامه شماره 1352/53/23د مورخ 9/7/81 منضم به‌ آیین‌نامه پرداخت فوق‌العاده روزانه مامورین اعزامی به خارج از کشور مصوب هفتادمین جلسه هیأت‌امنای جهاددانشگاهی، ‌بدینوسیله باطلاع میرساند به منظور صدور حکم مأموریت اعضای جهاد دانشگاهی جهت اعزام به خارج کشور، لازم است قبل از اعزام موارد ذیل مطابق فرم پیوست به دفترمرکزی منعکس گردد.

الف) معرفی ماموران اعزامی به خارج از کشور با ذکر کشور و تاریخ و مدت مأموریت و برآورد هزینه‌های مترتب برآن

ب) توضیح و توجیه در خصوص موضوع و ضرورت مأموریت و دلایل انتخاب اعضاء

ج) منابع تأمین هزینه‌های مأموریت

بدیهی است سفرهای ‌خارجی بدون مجوز، مأموریت تلقی نخواهد شد و واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمانها و مراکز وابسته به جهاد دانشگاهی مجاز به پرداخت هزینه، صدور حکم مأموریت و یا هرگونه اقدام دیگر در این مورد نخواهند بود.

انتظار دارد معاونت ‌پشتیبانی و امور مجلس جهاد دانشگاهی مساعدت‌های لازم برای انجام مأموریتهای خارج ازکشور مطابق مجوز صادره با واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمانها و مراکز وابسته، بعمل آورد.

 

 درخواست مجوز اعزام عضو به مأموریت خارج ازکشور:

 

نام و نام خانوادگی عضو :                                         عنوان پست سازمانی :

واحد محل خدمت :                                                حوزه محل خدمت :

وضعیت استخدامی :

□ هیئت علمی  □ غیرهیئت علمی   □ رسمی  □ پیمانی   □ قراردادی   □ غیرعضو

محل مأموریت :                            تاریخ اعزام :               مدت مأموریت :

 

برآورد هزینه‌های مأموریت : 

ارز

ریال

1- هزینه رفت و برگشت :

 

 

 

2-  هزینه اقامت و خوراک :‌

 

 

 

3- سایر هزینه‌ها :‌

 

 

 

 

جمع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیح‌وتوجیه‌درخصوص‌موضوع‌وضرورت‌مأموریت ودلیل انتخاب مشارالیه برای این مأموریت :

محل تأمین هزینه‌های مأموریت :

                                         تاریخ و امضاء رئیس واحد/پژوهشکده/سازمان/مرکز

 

اظهارنظر و دستور رئیس جهاد دانشگاهی :

 

معاون پشتیبانی و امور مجلس جهت ابلاغ به واحد و درج در پروندهرئیس جهاد دانشگاهی


 

[1]- این بخشنامه طی شماره 2312/50/24د مورخ 14/2/82 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

 

دانلود فرم مجوز اعزام به خارج:


لینک دانلود فایل