دستورالعمل مکاتبات بین‌المللی سربرگ جهاد دانشگاهی

[1] با عنایت به گسترش فعالیتهای بین‌المللی جهاد دانشگاهی، لطفاً ترتیبی اتخاذ فرمائید جهت مکاتبات بین‌المللی سربرگ جهاد دانشگاهی با نام زیر تهیه شود :

Iranian Academic Center for Education, Culture & Research (ACECR).

در ضمن واحدها و پژوهشکده‌ها نیز بایستی در مکاتبات بین‌المللی به ترتیب به شکل زیر عمل نمایند :

Branch(نام واحد)Iranian Academic Center for Education, Culture & Research (ACECR)-

.(Institute نام اختصاری پژوهشکده)Research  زمینه تخصصی پژوهشکده Institute for

برای مثال :

Institute for Infertility & Reproductive Medicine Research (Royan Institute).

بدیهی‌است کلیه واحدها و پژوهشکده‌ها موظفند نسخه‌ای از کپی مکاتبات بین‌المللی خود را جهت اطلاع به دفترمرکزی (اداره‌کل روابط ‌عمومی و همکاریهای بین‌المللی) ارسال نمایند.


 

[1]- این دستورالعمل طی نامه شماره 9751/50/22د مورخ 6/6/1380 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.