ضوابط تشکیل صندوق قرض‌الحسنه

[1] همه واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمانها و مراکز وابسته به جهاد دانشگاهی که در این متن ”واحد“ نامیده می‌شوند، برای تشکیل صندوق قرض‌الحسنه که از این پس به اختصار ”صندوق“ نامیده می‌شود و اعطای وام به اعضاء، از محل صندوق لازم است موارد ذیل را رعایت کنند.

1-           درصورتی که صندوق فاقد هویت مستقل حقوقی باشد، باید به عنوان " صندوق قرض الحسنه (نام واحد) " نام گذاری شود.

2-           نگهداری حساب ”صندوق“ در امور مالی و به صورت مستقل و جدا از سایر حسابها انجام شود.

3-       برای نگهداری وجوه مربوط به ”صندوق“، باید یکی از حسابهای رسمی (غیردولتی) که با مجوز رئیس جهاد دانشگاهی افتتاح شده یا می‌شود، ‌اختصاص یابد.

4-           ”صندوق“ باید هیأت مدیره‌ای متشکل از حداقل افراد ذیل داشته باشد :‌

معاون پشتیبانی یا نماینده وی، یک نفر از اعضای هیأت ‌علمی و یک نفر از اعضای غیرهیأت‌علمی به انتخاب رئیس واحد

تبصره : حداکثر تعداد اعضای هیأت مدیره با احتساب افراد فوق هفت نفر باشد. سایر اعضای هیأت مدیره صندوق علاوه بر افراد مذکور در بند 4 نیز باید به انتخاب رئیس واحد منصوب شوند. رئیس واحد نیز می‌تواند با رعایت حداکثر اعضاء، عضو هیأت ‌مدیره باشد.

5-           صورتجلسه هیأت ‌مدیره شامل مصوبات هر جلسه باید پس از ثبت امضای اعضای حاضر، نگهداری شود.

6-      فقط اعضای تمام‌ وقت واحد می‌توانند عضو صندوق باشند و عضویت اعضاء در بیش از یک صندوق قرض‌الحسنه در جهاد دانشگاهی، اعم از دفترمرکزی یا واحدها ممنوع است.

7-      واحدها می‌توانند به منظور تأمین منابع مالی صندوق،‌ مبالغی را به صورت ”سپرده“ دربودجه سالانه خودپیش‌بینی و پس از تصویب رئیس جهاد دانشگاهی،در طول ‌سال بتدریج و یا یکجا به صندوق پرداخت کنند.

8-      عضویت در صندوق قرض‌الحسنه اختیاری است و جهاد می‌تواند مبالغی را در شروع و نیز به صورت ماهانه به عنوان سپرده عضویت در صندوق، با اخذ وکالتنامه، از حقوق و مزایای عضو کسر و به حساب صندوق واریز کند. این مبالغ باید در حسابهای مالی صندوق کاملاً مشخص و شفاف باشد. همچنین از بابت این سپرده‌ها سودی به اعضاء تعلق نمی‌گیرد.

9-      امور مالی واحدها موظف‌اند مبالغ کسر شده بابت سپرده و اقساط وام اعضاء را حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ پرداخت حقوق،‌ به حساب صندوق واریز و مراتب را در حساب صندوق منعکس کنند.

10-       واریز هرگونه وجوه خارج از مقررات بندهای 7، 8 و 9 این ضوابط به حساب صندوق ممنوع است.

تبصره : در صورت تمایل افراد خیّر برای کمک به صندوق، می‌باید وجوه مربوط، ابتدا به حساب جهاد واریز و سپس به حساب صندوق منتقل شود.

11-       واحد می‌تواند حداکثر تا دو درصد کارمزد برای وامهای قرض‌الحسنه، به هنگام پرداخت وام کسر و در حساب صندوق نگهداری کند.

12-       واحد باید در مقابل اعطای وام، ضمانت مناسب (چک یا سفته) از وام گیرنده اخذ کند.

13-    واحد می‌تواند در مقابل اعطای وام به اعضاء، ضمانت یک یا دو نفر دیگر از اعضای همان ”واحد“ را نیز اخذ و وکالتنامه ضامن از آنها دریافت کند.

14-    وام قرض‌الحسنه قابل پرداخت با شرایط فوق، حداکثر ده میلیون ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر سی و شش ‌ماه می‌باشد. هرگونه تغییر در میزان وام و مدت بازپرداخت با تصویب شورای تسهیلات رفاهی اعلام خواهد شد.

15-    میزان وام پرداختی به عضو نباید به گونه‌ای باشد که اقساط پرداختی از 25% حقوق و مزایای وی مطابق حکم کارگزینی بیشتر باشد. بنابراین لازم است سپرده‌های اعضاء نیز متناسب با میزان بهره‌مندی آنها از تسهیلات صندوق تعیین و اخذ گردد.

 16-    پرداخت هرگونه وام با شرایط دیگر درصورتی مجاز است که میزان، مدت بازپرداخت، کارمزد و سایر شرایط آن در اساسنامه پیش‌بینی و اساسنامه مزبور به تأیید رئیس جهاد دانشگاهی رسیده باشد.

17-       مانده حساب صندوق واحدها پس از کسر سپرده اعضاء، متعلق به واحد است.

18-    ثبت صندوق قرض‌الحسنه با عنوان جهاد دانشگاهی (به هر شکل)،‌ مستلزم اخذ مجوز از دفترمرکزی است و شرایط و نحوه کار از سوی دفترمرکزی اعلام خواهد شد.

19-    همه واحدهایی که نسبت به تشکیل صندوق قرض‌الحسنه اقدام کرده‌اند یا بعد از این اقدام کنند، موظف‌اند یک نسخه از اساسنامه صندوق قرض‌الحسنه خود را پس از تطبیق با این ضوابط، به معاونت پشتیبانی و امور مجلس ارسال کنند.

20-       اساسنامه‌های پیشنهادی واحد پس از بررسی و انطباق با این ضوابط توسط شورای تسهیلات رفاهی، به واحد ذیربط ابلاغ خواهد شد.

21-    استفاده از امکانات جهاد (نیروی انسانی، فضا و...) برای صندوقهایی که خارج از این ضوابط تأسیس شده باشد یا بشود، ممنوع است و همه واحدهایی که صندوق قرض‌الحسنه دارند، موظف‌اند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1382، اساسنامه صندوق قرض‌الحسنه خود را با این ضوابط تطبیق دهند. از تاریخ ابلاغ این ضوابط لازم است اعطای هرگونه تسهیلات جدید منطبق با این ضوابط باشد.

22-       سال مالی صندوق،‌ فروردین لغایت پایان اسفند همان سال می‌باشد.

23-       انحلال صندوق با تصویب هیأت ‌مدیره و موافقت رئیس واحد و تأیید شورای تسهیلات رفاهی میسر می‌باشد.

24-       وجوه صندوق باید منحصراً برای پرداخت وام به اعضاء استفاده شود و انجام سایر امور رفاهی از این محل ممنوع است.

25-    درصورت تصویب انحلال صندوق در مراجع ذیربط، براساس حکم رئیس واحد، معاون پشتیبانی آن واحد به عنوان مسئول تسویه تعیین و به ترتیب وظایف ذیل را عهده‌دار خواهد بود‌ :

الف) رسیدگی به حسابهای صندوق و تعیین میزان سپرده و بدهی اعضاء و همچنین مطالبات جهاد از صندوق

ب) انجام پیگیریهای لازم به منظور وصول بموقع اقساط وام کارکنان واحد

ج) استرداد سپرده و تسویه حساب با اعضای صندوق پس از کسر مانده بدهی آنها

د) تعیین تکلیف اسناد و مدارک تضمینی اخذ شده از وام گیرندگان

ﻫ) واریز مانده وجوه صندوق به حساب واحد

و) انسداد حساب بانکی صندوق

26-       این ضوابط در 26 بند در تاریخ 27/1/82 به تصویب رئیس جهاد دانشگاهی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء می‌باشد.


 

[1] - این ضوابط طی بخشنامه شماره1439/10/24د مورخ 1/2/82  به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.