بخشنامه قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت

[1]  بخشنامه شماره 4947ـ ق مورخ30/2/75 مجلس شورای اسلامی[2] جهت بهره‌برداری ارسال می‌گردد. بدیهی است ماده 1 این قانون بعد از تأیید و تأمین اعتبار از سوی رئیس آن واحد از طریق دفترمرکزی قابل اجرا است و در مورد ماده 3 پس از ارسال درخواست و مدارک لازم (کپی برابر اصل) با تأیید معاون اداری و مالی دفترمرکزی از طریق آن واحد قابل اقدام می‌باشد.


قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت

(بخشنامه شماره 4947 ـ ق مورخ 30/2/75)

ماده 1 : به کارکنان رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مشمول مقررات استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران در صورت رضایت از خدمت آنان به هنگام بازنشستگی، معادل دو ماه آخرین دریافتی بابت حقوق و فوق‌العاده شغل و سایر فوق‌العاده‌ها به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‌شود. خدمت مازاد برسی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد بود.

تبصره 1 : درصورتی که سابقه خدمت مستخدم از سی سال کمتر باشد، پاداش به نسبت سالهای خدمت محاسبه و پرداخت می‌شود. در این محاسبه کسر سال معادل یک سال منظور می‌شود.

تبصره 2 : درصورت فوت مستخدم، پاداش موضوع این ماده به وراث قانونی مستخدم متوفی، موضوع ماده (86) قانون استخدام کشوری تعلق می‌گیرد.

تبصره 3: به مستخدمان شاغل که شهید، از کارافتاده یا فوت شوند،‌پاداش موضوع ماده (1) بطور کامل پرداخت می‌شود.

 

ماده 2 : به مستخدمانی که در سال آخر خدمت، محکومیت اداری داشته باشند، پاداش پایان خدمت پرداخت نمی‌شود.

 

ماده 3 : در موارد زیر به کارکنان موضوع ماده (1) یا ورثه بلافصل آنان، معادل بیست برابر حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ به عنوان کمک هزینه پرداخت می‌شود.

کمک هزینه ازدواج، در مورد ازدواج دائم مستخدم شاغل،یا فرزند وی فقط یک بار حسب مورد،

کمک هزینه در مورد فوت مستخدم شاغل،  بازنشسته و افراد تحت ‌تکفل وی.

تبصره : مشمولان قانون کار از این لحاظ تابع مقررات و ضوابط مربوط به خود هستند.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/2/1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.


 

[1]ـ این بخشنامه طی شماره 20953/12/17 د مورخ 3/10/75 به واحدهای  جهاد دانشگاهی ابلاغ  و اصلاحات آن طی بخشنامه شماره 543/10/11د مورخ 1/2/77 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ و در متن قانون منظور گردیده است.  

[2]- موضوع بخشنامه مربوط به پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت می‌باشد.