بخشنامه انتخاب عضو نمونه

[1] با توجه به فرارسیدن ایام سالگرد تشکیل جهاد دانشگاهی و ضرورت تقدیر از زحمات تلاشگران عرصه خدمت در این نهاد و با عنایت به دریافت نظرات و پیشنهادات جهادگران گرامی در خصوص انتخاب جهادگران نمونه، با‌توجه به تصویب شورای معاونین و ریاست محترم جهاد دانشگاهی از سال جاری انتخاب جهادگران نمونه بر اساس فرآیند ذیل و فرم های پیوست اجرا خواهد گردید. مستدعی است قبل از تکمیل فرم به نکات ذیل توجه فرمایید.

1- ملاکهای انتخاب جهادگران نمونه به دو دسته ملاکهای عمومی و ملاک های اختصاصی تقسیم می‌شوند که ملاکهای عمومی برای کلیه حوزه ها یکسان می باشد.

2- فرم ها صرفاً در مورد اعضایی تکمیل می‌شود که:

 الف) عضو تمام وقت باشند.

ب) در تاریخ تکمیل فرم به خدمت اشتغال داشته باشند.

ج) حداقل یکسال سابقه کار تمام وقت داشته باشند.

د) حکم محکومیت به هر میزان از هیأت تخلفات در سه سال اخیر نداشته باشند.

3-  ملاکهای اختصاصی برای انتخاب مدیران و کارشناسان هر حوزه بصورت جداگانه در جداول پیوست مشخص گردیده است. (جداول 3، 4، 5 و6 )

4- برای انتخاب اعضاء نمونه در تمامی حوزه ها فقط از جدول شماره یک( ملاکهای عمومی) استفاده گردیده و حداکثر امتیاز 100 می باشد.

5- برای انتخاب مدیران و کارشناسان باید از جدول شماره یک و دو برای ملاکهای عمومی استفاده نموده که حداکثر امتیاز کسب شده از این دو جدول 100 امتیاز می‌باشد و برای ملاکهای اختصاصی باید از جدول مربوط به حوزه مورد نظر استفاده گردد که حداکثر امتیاز کسب شده در رابطه با ملاک های اختصاصی نیز 100 امتیاز می باشند و حداکثر  امتیاز کسب شده برای مدیران و کارشناسان  از ملاکهای عمومی و اختصاصی 200 امتیاز می‌باشد.

تبصره1 : برای انتخاب مدیران و کارشناسان معاونت پشتیبانی وامور مجلس از جدول 2 (ملاکهای عمومی ویژه) به عنوان جدول ملاک های اختصاصی استفاده خواهد گردید.

6- رؤسای محترم واحدهای سازمانی بر اساس جدول ذیل تعداد جهادگران نمونه خود را تعیین و ارسال می نمایند. (طبق بخشنامه 6531/10/23 د مورخ 9/4/81 )

 

                            سطوح

تعداد نیروی انسانی

مدیر

سرپرست یا کارشناس

عضو

جمع حداکثر تعدادی که باید معرفی گردند.

20 ≥ تعداد نیروی انسانی

 

 

 

1

50 ≥ تعداد نیروی انسانی> 20

1

1

1

3

120 ≥ تعداد نیروی انسانی> 50

2

2

2

6

تعداد نیروی انسانی > 120

3

3

3

9

 

7- مدیر به عضوی گفته می‌شود که حداقل رده مسئولیت وی در واحد ذیربط اداره یا مدیریت باشد.

8- در صورت لزوم توضیحات بیشتر در مورد فعالیت ها و اقدامات شاخص جهادگران نمونه، این توضیحات در برگ جداگانه‌ای نوشته و به ضمیمه فرم ارسال شود.

9- ضروری است حداکثر تا تاریخ 27/4/88 فرم ها به معاونت هماهنگی و توسعه ارسال شوند. به فرم هایی که پس از تاریخ فوق ارسال شوند ترتیب اثر داده نمی‌شود.

10- در صورت نیاز به توضیحات بیشتر در رابطه با فرآیند انتخاب جهادگر نمونه می‌توان با اداره کل امور واحدها و پژوهشکده‌ها جناب آقای دکتر حجتی تماس حاصل نمود.

 

ملاکهای عمومی برای انتخاب جهادگران نمونه –  جدول شماره 1:

 

ردیف

ملاک ها

امتیاز

1

قانون مداری وعمل درچارچوب قوانین و مقررات‌(انضباط‌کاری)

حداکثر 20 امتیاز

2

پاسخگویی مشفقانه و جلب رضایت ارباب رجوع

حداکثر 10 امتیاز

3

تلاش در جهت ارتقای مهارت‌های شغلی و حرفه ای

حداکثر 15 امتیاز

4

ارائه پیشنهادات جدید و سازنده (نوآوری و خلاقیت)

حداکثر 20 امتیاز

5

وجدان کاری و کار جهادی

حداکثر 15 امتیاز

6

صرفه جویی خردمندانه و کاهش هزینه ها و ضایعات

حداکثر 20 امتیاز

7

رعایت شعایر و اخلاق و رفتار اسلامی

حداکثر 15 امتیاز

8

مراتب  ایثارگری

حداکثر 15 امتیاز

                 حداکثر امتیازات کسب شده از این جدول 100 امتیاز می باشد. (مربوط به اعضاء) 

 

ملاکهای عمومی‌ویژه برای انتخاب جهادگران نمونه: (کارشناسان و مدیران)- جدول شماره2:

 

ردیف

ملاک ها

امتیاز

1

نظارت و ارزیابی مستمر عوامل تحت سرپرستی

حداکثر 10 امتیاز

2

خلاقیت و نو آوری و ایجاد ظرفیت های جدید کاری

حداکثر 10 امتیاز

3

مشارکت‌دادن اعضاءدرفرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری (کارگروهی)

حداکثر 10 امتیاز

4

توجه به توسعه منابع انسانی

حداکثر 15 امتیاز

5

استانداردسازی  فعالیت‌ها و بهینه سازی سیستم ها

حداکثر 10 امتیاز

6

مستند سازی  فعالیت ها و تصمیمات

حداکثر 10 امتیاز

7

مکانیزه کردن فعالیت ها و توسعه فناوری IT

حداکثر 10 امتیاز

8

تلاش در جهت ارتقای دانش،‌بینش و توسعه مهارت های شغلی

حداکثر 10 امتیاز

9

توسعه همکاری با سایر نهادها و سازمان ها

حداکثر 15 امتیاز

10

ارتباط مؤثر با کارفرمایان

حداکثر 15 امتیاز

11

ارتباط مؤثر و بهینه با جهادگران درون جهاد

حداکثر 10 امتیاز

12

تطبیق عملکرد با برنامه های عملیاتی و اهداف از پیش تعیین شده

حداکثر 15 امتیاز

13

انتخاب صحیح زمینه های کاری

حداکثر 20 امتیاز

جمع‌امتیازات‌کسب شده ازجدول شماره1و2برای‌کارشناسان و مدیران(مربوط به مامی‌حوزه‌ها)100امتیازمی‌باشد.

 

ملاکهای اختصاصی برای انتخاب جهادگران نمونه در معاونت‌پژوهش و فناوری(کارشناسان و مدیران) جدول شماره 3:

 

ردیف

ملاک ها

امتیاز

1

فعالیت های پژوهشی و خدمات تخصصی

حداکثر 20 امتیاز

2

کاربردی کردن و تجاری سازی نتایج تحقیقات

حداکثر 15 امتیاز

3

مستند سازی و ارائه گزارش

حداکثر 10 امتیاز

4

تربیت و توسعه منابع انسانی در حوزه پژوهش و فناوری

حداکثر 15 امتیاز

5

تدوین آیین‌نامه ها و دستور العمل‌ها

حداکثر 10 امتیاز

6

مؤثر بودن در عقد قرارداد های پژوهشی با سازمان های دیگر

حداکثر 15 امتیاز

7

جلب حمایت مالی و امکانات از دستگاه های دیگر  برای جهاد دانشگاهی

حداکثر 15 امتیاز

8

انتشارات کتب و یا ارائه مقاله

حداکثر 10 امتیاز

9

راه اندازی‌آزمایشگاه کارگاه و فراهم نمودن زیر ساخت های لازم برای فعالیت‌های پژوهشی

حداکثر 5 امتیاز

10

شرکت در شوراهای تخصصی

حداکثر 5 امتیاز

11

دریافت تقدیر نامه

حداکثر 5 امتیاز

12

تدریس

حداکثر 5 امتیاز

              حداکثر امتیازات کسب شده از این جدول 100 امتیاز می باشد.

 
 

ملاکهای اختصاصی برای انتخاب جهادگران نمونه در معاونت آموزش (کارشناسان و مدیران ) جدول شماره 4 :

 

ردیف

ملاک ها

امتیاز

1

برگزاری دوره های آموزشی (کوتاه مدت، تخصصی و مقطع دار)

حداکثر 10 امتیاز

2

نظارت بر اجرای کمی و کیفی دوره های آموزشی

حداکثر 10 امتیاز

3

تعریف‌دوره‌های‌آموزشی(کوتاه مدت، تخصصی و مقطع دار)

حداکثر 10 امتیاز

4

جذب فراگیر یا دانشجو

حداکثر 10 امتیاز

5

تلاش برای تخصصی کردن فعالیت های آموزشی

حداکثر 15 امتیاز

6

جذب مدرس

حداکثر 10 امتیاز

7

تهیه منابع، آیین‌نامه ها و تقویم آموزشی

حداکثر 10 امتیاز

8

ایجاد دوره‌‌های تحصیلات تکمیلی

حداکثر 10 امتیاز

9

فراهم‌آوردن امکانات(تجهیزات آموزشی- ‌تأمین فضا- راه اندازی کتابخانه و آزمایشگاه و...‌) 

حداکثر 10 امتیاز

10

امورمالی و پرسنلی(توسعه منابع مالی – اصلاح ساختار نیروی انسانی- انعقاد قرارداد آموزشی‌و... )

حداکثر 15 امتیاز

11

سایر موارد( ایجاد بانک ‌اطلاعاتی ‌آموزشی- فراهم نمودن‌ زمینه‌های ‌فرهنگی - مستند‌سازی و....)

حداکثر 10 امتیاز

12

دریافت تقدیر نامه

حداکثر 5 امتیاز

13

تدریس

حداکثر 5 امتیاز

                     حداکثر امتیازات کسب شده از این جدول 100 امتیاز می باشد.


 

ملاکهای اختصاصی در حوزه معاونت فرهنگی (کارشناسان، ‌مدیران ) – جدول شماره 5:

 

ردیف

ملاک ها

امتیاز

1

آگاهی از مسایل سیاسی،‌ اجتماعی و فرهنگی

حداکثر 15 امتیاز

2

میزان تاثیر در تولید محصولات فرهنگی شامل(کتاب،‌ مقاله،‌ نمایشنامه، ‌فیلمنامه و..)

حداکثر 20 امتیاز

3

فعال کردن و مدیریت ساختار های فرهنگی

حداکثر 15 امتیاز

4

تدوین و اجرای طرح های شاخص فرهنگی

حداکثر 20 امتیاز

5

 دبیری سمینارهای فرهنگی

حداکثر 10 امتیاز

6

دریافت تقدیرنامه

حداکثر 5 امتیاز

7

 شرکت منظم و نقش فعال و مؤثر در جلسات

حداکثر 10 امتیاز

8

 بر قراری ارتباط با دانشجویان و نهادهای دانشگاهی

حداکثر 10 امتیاز

9

جلب  مشارکت سایر نهادها برای فعالیت های مشترک

حداکثر 20 امتیاز

             حداکثر امتیازات کسب شده از این جدول 100 امتیاز می باشد.

 

ملاکهای اختصاصی در حوزه  اشتغال – جدول شماره 6:

 

ردیف

ملاک ها

امتیاز

1

همکاری در تدوین و اجرای طرحهای مطالعاتی و تحقیقات کاربردی و طرحهای اشتغال‌زا در سطح ملی و منطقه ای

حداکثر20امتیاز

2

مستند سازی و ارائه گزارش

حداکثر10امتیاز

3

جلب‌حمایت‌مالی‌ومؤثربودن درعقد قرارداد درارتباط‌با سازمانهای‌دیگر

حداکثر15امتیاز

4

دریافت تقدیر نامه

حداکثر5امتیاز

5

انتشار کتب و یا ارائه مقاله

حداکثر10امتیاز

6

تدوین و برگزاری دوره های جدید توانمند سازی

حداکثر20امتیاز

7

تدوین و اجرای برنامه ها و رویدادها و نشست های تخصصی و ترویجی

حداکثر15امتیاز

8

عضویت و مشارکت فعال در شوراها و کارگروه‌های مرتبط با اشتغال در سطح ملی و منطقه‌ای

حداکثر10امتیاز

9

تعریف، راه اندازی و توسعه سامانه ها و مطالب جدیداطلاع رسانی‌شغلی

حداکثر15امتیاز

10

تدریس و ارائه مشاوره های عمومی و تخصصی شغلی به دانش آموختگان

حداکثر10امتیاز

 

حداکثر امتیازات کسب شده از این جدول 100 امتیاز می باشد.

 

 

فرم انتخاب جهادگران نمونه (مدیران و کارشناسان ):

 

1- نام واحد سازمانی:

2- نام:

3- نام خانوادگی :

4-  عنوان پست سازمانی :

5- مدرک و رشته تحصیلی :

6- سنوات خدمت به سال:

7- مراتب ایثارگری، ‌جانباز O    رزمنده O      مدت‌رزمندگی به ماه. ......

  آزاده  O       مدت اسارت به ماه. .........

8- حوزه فعالیت

ردیف 

9- ملاک های مورد تأکید

حداکثر امتیاز

10- مصادیق رفتاری مربوطه

 

امتیاز کسب شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز ملاک های مورد تأکید :

 

جمع امتیاز مصادیق رفتاری مربوطه:

 

جمع امتیاز  مکتسبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نامبرده با توجه به ملاک ها و مصادیق رفتاری اعلام شده مندرج در ردیف های 9 و 10 امتیاز مکتسبه به عنوان مدیر یا کارشناس نمونه شناخته  می‌شود.

توضیح: هر محور انتخاب می‌تواند دارای چند مصداق رفتاری باشد و مجموع امتیازات مصداقهای رفتاری امتیاز ملاک مربوطه را نشان خواهد داد.

جمع امتیاز ملاک های مورد تأکید در سطح مدیران و کارشناسان 200 می باشد.

امضاء رئیس واحد سازمانی

 

فرم انتخاب جهادگران نمونه ( اعضاء ):

 

1- نام واحد سازمانی:

2- نام:

3- نام خانوادگی :

4-  عنوان پست سازمانی :

 

5- مدرک و رشته تحصیلی :

6- سنوات خدمت به سال:

7- مراتب ایثارگری، ‌جانباز O    رزمنده O      مدت‌رزمندگی به ماه. ...... 

آزاده  O       مدت اسارت به ماه. .........

8- حوزه فعالیت

ردیف

9- ملاک های مورد تأکید

حداکثر امتیاز

10- مصادیق رفتاری مربوطه                  

امتیاز کسب شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز ملاک های مورد تأکید :

 

جمع امتیاز مصادیق رفتاری مربوطه:

 

جمع امتیاز مکتسبه

 

 

 

 

 

 

 

 

نامبرده با توجه به ملاک ها و مصادیق رفتاری اعلام شده مندرج در ردیف های 9 و 10 امتیاز مکتسبه به عنوان کارمند نمونه شناخته  می‌شود.

توضیح: هر محور انتخاب می‌تواند دارای چند مصداق رفتاری باشد و مجموع امتیازات مصداقهای رفتاری امتیاز ملاک مربوطه را نشان خواهد داد.

جمع امتیاز ملاک های مورد تأکید در سطح اعضاء 100 می باشد.

                                                                                           امضاء رئیس واحد سازمانی


 

[1] ـ این  بخشنامه طی شماره 5231/89ص  مورخ 7/4/89 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.