بخشنامه نحوه صدور المثنی کارت شناسایی

[1] پیرو بخشنامه شماره 5254/12/18 د مورخ 13/5/76 نظر به ‌اینکه صدور المثنی برای کارت شناسایی دائم مستلزم صرف‌ وقت و هزینه اضافی می‌باشد، درصورتی که اعضاء در نگهداری کارت شناسایی خود دقت و توجه کافی مبذول نفرمایند و کارت شناسایی آنها مفقود گردد، موظفند مبلغ 000/30 ریال به شماره حساب 19414159 بانک تجارت شعبه اردیبهشت واریز نمایند و اصل فیش را به همراه 2 قطعه عکس رنگی 4×3 و تکمیل فرم تعهدنامه (پیوست) به‌این معاونت ارسال نمایند تا متعاقباً اقدام لازم به عمل آید.

 

معاونت محترم پشتیبانی

اینجانب.................................. اعلام می نمایم که کارت شناسایی‌ام به شماره................. و شماره بارکد................. از تاریخ.................  مفقود گردیده است. ضمن اینکه تعهد می نمایم در صورت پیدا شدن به کارگزینی تحویل نمایم کلیه مسئولیت شرعی و قانونی ناشی از هرگونه سوء استفاده از آن را می پذیرم. لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به صدور کارت جدید برای اینجانب اقدام لازم به عمل آید و متعهد می‌شوم در حفظ و حراست آن دقت لازم را مبذول نمایم.

                                         نام و نام خانوادگی                 تاریخ           امضاء

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اینجانب................................... عضو رسمی / پیمانی جهاد دانشگاهی واحد..................................  صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم.

                                                                              تاریخ             امضاء

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

اینجانب. ................................. عضو رسمی / پیمانی جهاد دانشگاهی واحد. ................................ صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم.

                                                                             تاریخ             امضاء

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

معاونت محترم پشتیبانی و امور مجلس

خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به صدور کارت المثنی اقدام نمایند.


                                                                      امضاء معاون پشتیبانی و امور مجلس

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اداره کارگزینی

صدور کارت المثنی  بلامانع است.                         

                                                                      معاون پشتیبانی و امورمجلس

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

[1]- این بخشنامه طی شماره 14047/12/23د مورخ16/7/81 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.