آیین‌نامه ماموریت و انتقال اعضای جهاددانشگاهی

[1] فصل اول : ماموریت به خارج از جهاددانشگاهی

ماده 1: با استناد به" بند ( ب) ماده 22 آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی  و با توجه به "ماده 2 قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و ماموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی"، ماموریت اعضای رسمی و پیمانی جهاد دانشگاهی به اینگونه سازمان ها و همچنین نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی، با تقاضای کتبی مقامات مجاز آنها و رضایت عضو و پس از موافقت رئیس جهاد دانشگاهی مجاز است.

تبصره 1: مدت ماموریت حداکثر یک سال است که برای اعضای رسمی در صورت توافق برای حداکثر مدت 5 سال قابل تمدید می‌باشد. به استثنای مقامات مذکور در ماده هفتاد و یک قانون مدیریت خدمات کشوری و نمایندگان شورای شهر

تبصره 2: مدت ماموریت بیش از 5 سال با مجوز رئیس جهاد دانشگاهی مجاز است.

تبصره 3: حداکثر مدت ماموریت اعضای پیمانی  تا پایان مدت قرارداد می باشد. تمدید مأموریت در صورت تمدید قرارداد مجاز است.

 

ماده 2: رئیس جهاد دانشگاهی می‌تواند در صورت نیاز، طی اعلام کتبی نسبت به لغو ماموریت عضو اقدام نماید. در این صورت عضو باید حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ لغو ماموریت،  به محل خدمت خود در جهاد دانشگاهی مراجعه نماید.

 تبصره 1: در مواردی‌که عضو مامور به یکی از سمت های زیر منصوب شده باشد، لغو ماموریت وی با توافق و هماهنگی بالاترین مقام سازمان محل ماموریت انجام خواهد شد:

معاونین قوه قضائیه، رئیس دادگستری استان‌ها، دادستان مراکز استان‌ها و مقامات همتراز آنها،‌ مدیران کل وزارتخانه‌ها و مقامات همتراز آنها،‌ روسای دانشگاه‌ها و روسای یا مدیران عامل سازمان ها، موسسات و شرکت‌های دولتی،  معاونان و مدیران کل استانداری، فرمانداران و همچنین اعضای شاغل دردفترمقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر رئیس قوه قضائیه و دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی

تبصره 2 : عضو مامور باید تا پایان مدت ماموریت در محل ماموریت خدمت نماید. چنانچه قبل از انقضای مدت ماموریت راساً اقدام به ترک محل ماموریت نماید،‌ مدت مزبور غیبت غیرموجه تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.

 

ماده 3: پرداخت حقوق و مزایای ماهانه، عیدی، پاداش و هرگونه پرداخت مستمر و غیر مستمر به عضو مامور بر عهده محل ماموریت است.

تبصره 1: در موارد خاص و با موافقت رئیس جهاد دانشگاهی حقوق و مزایای عضو مامور حداکثر به مدت 3 ماه توسط جهاد دانشگاهی و از محلی که ایشان تعیین می‌نمایند،‌ قابل پرداخت است.

تبصره 2: عضو مامور قبل از شروع ماموریت باید روش بازپرداخت بدهی های خود را به جهاد دانشگاهی مشخص و به تایید امور مالی جهاد برساند.

 

ماده 4: سازمان محل ماموریت باید سهم بیمه عضو را پس از کسرازحقوق و مزایای ماهانه وی همراه با سهم کارفرما مطابق ضوابط صندوق بیمه و بازنشستگی طرف قرارداد جهاد دانشگاهی (سازمان تامین اجتماعی) مستقیماً به این صندوق پرداخت و تصویر مدارک مالی مربوط به آن را، جهت اطلاع و نگهداری در سوابق، به جهاد دانشگاهی تسلیم نماید.

 

ماده 5: سازمان محل ماموریت عضو در زمان خاتمه ماموریت وی باید ضمن ارسال سیاهه حقوق و کارکرد عضو، به ازای هرسال خدمت در محل ماموریت معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای وی را بابت پاداش پایان خدمت به حساب صندوق ذخیره سنوات اعضاء پرداخت و همچنین مبلغ بازخرید مانده مرخصی مربوط به ایام ماموریت او را به حساب جهاد دانشگاهی واریز نماید. قبل از شروع ماموریت لازم است موافقت محل ماموریت در این خصوص اخذ گردد.

 

ماده 6: چنانچه عضو در مدت ماموریت مرتکب تخلف اداری گردد، مطابق قوانین و مقررات عمومی مربوط به کارکنان دولت یا اعضای هیات علمی حسب مورد، رسیدگی خواهد شد.

 

ماده 7: ماموریت اعضا به شرکتهای تعاونی جهاد دانشگاهی که تحت نظارت جهاد دانشگاهی فعالیت نمایند، بلامانع است و پرداخت حقوق و مزایا و حق بیمه سهم کارفرمای آنها توسط جهاد دانشگاهی با نظر موافق رئیس جهاد دانشگاهی یا مقام مجاز از طرف ایشان امکان‌پذیر است.

 

ماده 8: ماموریت اعضای جهاد دانشگاهی به شرکت ها و موسسات خصوصی ممنوع است.

 

ماده 9: ماموریت اعضای جهاد دانشگاهی که به سازمان های دیگر مامور می شوند، به سایر سازمانها ممنوع است.

 

ماده 10: سنوات خدمت اعضایی که با رعایت مفاد این آیین‌نامه مامور شده اند از نظر ارتقاء گروه و مرتبه، ترفیع پایه،  افزایش سنواتی، پاداش زمان بازنشستگی، مقررات بازخریدی و موارد مشابه همانند خدمت در جهاد دانشگاهی تلقی می‌شود.

تبصره : به اعضای مامور به استثنای اعضای مذکور در ماده 7 در مدت ماموریتشان مزایایی نظیر: کمک هزینه‌ها، مزایای غیرنقدی،‌ فرصت‌های مطالعاتی، بورس تحصیلی، تسهیلات خارج از نوبت، وام و سایر تسهیلاتی که در استفاده اعضا محدودیت وجود دارد، تعلق نخواهد گرفت.

 

ماده 11: حفظ پست سازمانی عضو مامور به استثنای اعضای موضوع ماده 7در ماموریت های بیش از 6 ماه، الزامی نیست. در خاتمه ماموریت، چنانچه پست مناسب برای تخصیص به وی وجود نداشته باشد، آماده به خدمت خواهدشد.

تبصره : ایثارگران مشمول مقررات مربوط به ایثارگری می‌باشند.

 

فصل دوم: ماموریت در داخل جهاددانشگاهی

ماده 12: با توجه به "‌بند«ب» ماده 22 آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی "،  ماموریت اعضای جهاد دانشگاهی در مجموعه واحدهای سازمانی این نهاد اعم از: دفترمرکزی، واحدها، پژوهشکده ها، سازمان‌ها، مراکز،  شرکتهاو موسساتی که حداقل 51 درصد سهام آنها متعلق به جهاد دانشگاهی است مشمول مقررات این فصل خواهد بود. این نوع ماموریت ها بادرخواست واحد سازمانی مقصد، موافقت واحدسازمانی مبداء، و رضایت عضو و موافقت رئیس جهاد دانشگاهی انجام می‌شود.

تبصره 1: تصمیم‌گیری در مورد ماموریت عضو خارج از چهارچوب فوق با رعایت مصالح جهاد به عهده رئیس جهاد دانشگاهی است.

تبصره 2: حداکثر مدت ماموریت عضو 5 سال است. تمدید مدت مأموریت بیش از 5 سال با مجوز رئیس جهاددانشگاهی مجاز است.

تبصره3: حداکثر مدت مأموریت اعضای پیمانی و قراردادی تا پایان مدت قرارداد می باشد. تمدید ماموریت در صورت تمدید قرارداد مجاز است.

تبصره 4: حکم ماموریت اعضای رسمی توسط دفترمرکزی و حکم ماموریت اعضای پیمانی و قراردادی توسط واحد مبداء‌ صادر خواهد شد.

 

ماده 13: تخصیص پست سازمانی مناسب در واحد مقصد، به عضو رسمی که برای مدتی بیش از شش ماه مامور می‌شود، ضروری است و حفظ پست سازمانی وی در واحد سازمانی مبداء بیش از شش ماه الزامی نیست.

 

ماده 14: در مدت ماموریت، پرداخت کلیه حقوق و مزایای عضو و سهم بیمه کارفرما بر عهده واحد سازمانی مقصد می باشد. واحد سازمانی مقصد موظف است در خاتمه ماموریت، ضمن ارسال سیاهه حقوقی عضو، به ازای هرسال خدمت تمام وقت وی در واحد محل ماموریت، مبلغی معادل یک ماه حقوق و مزایا مطابق آخرین حکم   حقوقی او در زمان خاتمه ماموریت بابت ذخیره پاداش خدمت به  حساب صندوق ذخیره سنوات اعضاء پراخت نماید.

تبصره 1: در صورت موافقت واحد سازمانی مبداء، پرداخت حقوق و مزایا  و سنوات توسط واحد مبداء‌بلامانع است.

تبصره 2: پرداخت معادل ریالی ذخیره مرخصی عضو در مدت ماموریت بر عهده واحد سازمانی مقصد می باشد. با پرداخت این مبلغ به واحد مبداء‌ ذخیره مرخصی عضو به واحد مبداء منتقل می‌شود.

 

فصل سوم:‌انتقال سوابق اعضای رسمی به سازمان‌های خارج از جهاد دانشگاهی

ماده 15: انتقال اعضای جهاد دانشگاهی به سازمان‌ها و موسسات دولتی ممنوع است و انتقال سوابق خدمت اعضای جهاد دانشگاهی با درخواست مقامات مجاز سازمان‌های مزبور و موافقت رئیس جهاد دانشگاهی بلامانع است.

 

ماده 16: اعضای رسمی جهاد دانشگاهی که به موجب این مقررات سوابقشان به سازمانها و موسسات دولتی منتقل می‌شود، باید قبل از انتقال سوابق، نسبت به تسویه حساب کامل با   جهاد دانشگاهی اقدام نمایند. ارسال سیاهه حقوقی و هرگونه گواهی سابقه کار این اعضا منوط به تسویه حساب فوق‌الذکر است.

 

ماده 17: مبلغی معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایا به ازای هرسال سابقه خدمت تمام وقت عضو در جهاد دانشگاهی بابت ذخیره پاداش پایان خدمت، به حسابی که موسسه یا سازمان مقصد اعلام می‌نماید، توسط صندوق ذخیره سنوات اعضاء‌ و یا واحد سازمانی مربوط قابل پرداخت است.

 

ماده 18: انتقال سوابق اعضای رسمی جهاد دانشگاهی به شرکتها و موسسات وابسته که حداقل 51 درصد سهام آنها متعلق به جهاد دانشگاهی است،‌ مشمول مقررات این فصل می‌باشد.

 

ماده 19: عضویت مجدد اعضاییکه مطابق مقررات این فصل منتقل شده اند، فقط با رعایت مقررات استخدامی جهاد دانشگاهی امکان‌پذیر است.

 

فصل چهارم : انتقال از یک واحد سازمانی جهاد دانشگاهی به واحد دیگر

ماده 20: انتقال عضو جهاددانشگاهی از یک واحد سازمانی به واحد سازمانی دیگر " موضوع ماده 20 آیین‌نامه استخدامی جهاددانشگاهی"‌ با درخواست واحد مقصد و موافقت واحد مبداء و رضایت عضو پس از موافقت رئیس جهاد دانشگاهی با حکم دفترمرکزی یا واحد مقصد انجام می‌شود.

تبصره: تصمیم‌گیری در مورد انتقال عضو از یک واحد سازمانی به واحد سازمانی دیگر خارج از چارچوب فوق با رعایت مصالح جهاد بر عهده رئیس جهاد دانشگاهی است.

 

ماده 21: حکم انتقال عضو پس از تایید واحد سازمانی مبداء مبنی بر تسویه حساب یا ترتیب بازپرداخت بدهی‌های وی،‌ برای اعضای رسمی توسط دفترمرکزی و برای اعضای پیمانی و قراردادی توسط واحد مقصد  صادر خواهد شد.

 

ماده 22: واحد مبداء‌ موظف است به ازای هرسال سابقه عضو منتقل شده، اعم از اینکه در همان واحد خدمت کرده یا قبلاً به آنجا انتقال یافته باشد، معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایا طبق حکم کارگزینی برابر اعلام دفترمرکزی به حساب صندوق ذخیره سنوات واریز نماید. به این ترتیب کلیه سوابق مزبور به واحد مقصد انتقال می‌یابد.

 

فصل پنجم: ماموریت و انتقال از سایر دستگاه‌ها به جهاددانشگاهی

ماده 23: ماموریت مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی به استناد ماده واحده لایحه قانونی نحوه اعزام مستخدمین دولت به عنوان مامور، به جهاد دانشگاهی پس از تایید رئیس جهاد دانشگاهی بلامانع می باشد.

 

ماده 24: انتقال مستخدمین دستگاههای دولتی به جهاد دانشگاهی با توجه به عدم پیش‌بینی در مقررات عمومی امکان‌پذیر نمی باشد لیکن انتقال از نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی با موافقت رئیس جهاد دانشگاهی و پرداخت معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای وی به ازاء‌ هرسال سنوات خدمت او ( کسر سال معادل یکسال محسوب می‌شود) به حساب صندوق ذخیره سنوات اعضای جهاد دانشگاهی و همچنین پرداخت مبلغ بازخرید مانده مرخصی مربوط به سنوات خدمت او بلامانع است.

 

ماده 25: این آیین‌نامه برای اولین بار درسی و هشتمین جلسه مورخ 17/11/77 تصویب پس از انجام اصلاحاتی مجدداً‌ با 25 ماده و 14 تبصره در یکصدو نهمین جلسه مورخ 3/9/87 به تصویب هیات امناء رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراء بوده و کلیه مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.

 

 فرم تقاضای مأموریت و انتقال کارکنان رسمی جهاد دانشگاهی[2]:

رئیس محترم جهاد دانشگاهی واحد

با سلام

احتراماً، با توجه به نیاز این شرکت / مؤسسه / واحد / پژوهشکده                  به همکاری آقای / خانم             از کارکنان رسمی آن واحد، لطفاً نسبت به انتقال / مأموریت ایشان از تاریخ             لغایت            اعلام نظر فرمایید.           مدیر عامل/ رئیس واحد

......................................................................................................................................................................

درخواست متقاضی

اینجانب                 متقاضی مأموریت / انتقال از تاریخ              لغایت              به شرکت / مؤسسه / واحد /پژوهشکده                می باشم.                         امضاء

.......................................................................................................................................................

معاون محترم پشتیبانی و امور مجلس دفترمرکزی

با سلام

احتراماً، با مأموریت / انتقال‌ایشان به شرکت/ مؤسسه / واحد/ پژوهشکده

از تاریخ              لغایت               موافقت می‌گردد.                       رئیس واحد

.........................................................................................................................................................

اظهار نظر معاون پشتیبانی و امور مجلس  

                                                                                           امضاء

........................................................................................................................................................

اظهار نظر رئیس  جهاد دانشگاهی

                                                                                         امضاء

........................................................................................................................................................

صدور دستور جهت اقدام کارگزینی                         معاون پشتیبانی و امور مجلس

 


 [1]- این آیین‌نامه در یکصد و نهمین جلسه مورخ 3/9/87 هیأت‌امناء  تصویب و طی بخشنامه شماره 26378/53/29 د مورخ 9/9/87 ابلاغ گردیده است.

تبصره3 از ماده1، تبصره های 2و3و4 از ماده 12، ماده 20 و ماده 21 طی جلسه یکصدو سی و چهار هیات امنا مورخ 20/12/1393 اصلاح شده اند.

[2]- اصلاحیه فرم مأموریت و انتقال کارکنان رسمی  جهاد دانشگاهی پیرو بخشنامه شماره 16629/51/19د مورخ1/12/77 و طی بخشنامه شماره 20449/12/20 د مورخ 26/2/78 به  واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

 

دانلود فرم ماموریت و انتقال:


لینک دانلود فایل