کسر حقوق بابت غیبت

[1] از تاریخ 1/5/82 با رعایت سایر مقررات انضباطی به ازای هر ساعت غیبت اعضای جهاد دانشگاهی، معادل آن از حقوق اعضاء کسر خواهد شد.


 

[1]- مصوب هفتاد و نهمین جلسه هیأت‌امناء مورخ 22/4/82 که طی ابلاغ شماره 9736/50/24د مورخ 6/5/82 به واحدهای جهاد دانشگاهی ارسال گردیده است.