اولویت پرداخت حقوق اعضاء بر دیگر هزینه‌ها

[1] دفترمرکزی و کلیه واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمانها، مراکز، مؤسسات و شرکتهای جهاد دانشگاهی موظفند در انجام هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌ای در جهاد دانشگاهی بگونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند که صددرصد حقوق و مزایای مستمر، افزایش ضریب حقوق و سایر هزینه‌های قانونی کلیه اعضای جهاد دانشگاهی اعم از هیأت علمی و غیر هیأت علمی تا پایان هر سال پرداخت گردد.


 

[1]- مصوب هشتاد و چهارمین جلسه هیأت‌امناء مورخ 8/4/83 که طی بخشنامه شماره 9434/53/25د به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.