پوشش درمانی مأموران وظیفه شاغل در جهاد دانشگاهی

[1] براساس دستورالعمل شماره 43/2/08/705/28 مورخه 3/11/83 دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل‌قوا که طی بخشنامه شماره 8042/12/25د مورخه 14/11/83 ابلاغ گردیده است. تأمین دفترچه خدمات درمانی و مداوای رایگان سربازان وظیفه مأمور در جهاد دانشگاهی به این نهاد واگذار شده است ( قسمت 4 بند «و» ماده 3 ) به دنبال این موضوع مکاتبات متعددی با سازمانهای مسئول (ستاد مشترک ارتش، دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل‌قوا، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی) صورت گرفت تا ضمن رفع ابهام از موضوع، نحوه انجام کار مشخص شود. در مجموع باتوجه به اینکه اصل مسأله از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی در هیأت دولت در دست بررسی است، مقرر گردید تا پایان سال 84 براساس دستورالعمل ذیل نسبت به پوشش درمانی مأموران وظیفه شاغل در جهاد دانشگاهی و اعضای تحت ‌تکفل ایشان اقدام شود :

1-      واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمانها و مراکز تابعه جهاد دانشگاهی حداکثر تا پایان تیرماه جاری فرصت دارند تا با مراجعه به اداره کل بیمه خدمات درمانی مستقر در استان خود نسبت به عقد قرارداد و معرفی مأموران وظیفه و افراد تحت‌ تکفل آنها اقدام کنند. موضوع از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی طی بخشنامه شماره 14309/1100/ب مورخه 29/3/84 به ادارات کل سراسر کشور ابلاغ شده است.

2-      لازم است کلیه مأموران وظیفه شاغل که حداقل 6 ماه از تاریخ ترخیص آنها باقی مانده است برای برخورداری از پوشش درمانی معرفی شوند.

3-      مبلغ حق بیمه سالانه هر نفر 600/420 ریال است که باید به صورت یکجا به حساب سازمان بیمه خدمات درمانی واریز شود. مبلغ مذکور برای افراد تحت‌ تکفل سربازان هم جداگانه محاسبه خواهد شد.

4-           پرداخت حق بیمه سالانه سربازان وظیفه برعهده واحدها و پرداخت حق بیمه افراد تحت‌تکفل سربازان برعهده خود آنها خواهد بود.

5-      درخصوص سربازان وظیفه‌ای که از این پس به جهاد مأمور می‌شوند، واحدها حداکثر تا یکماه پس از مأمورشدن ایشان فرصت دارند تا نسبت به معرفی آنها به بیمه خدمات درمانی اقدام کنند.

6-           برای سربازان وظیفه و افراد تحت‌تکفل آنها دفترچه بیمه خدمات درمانی با اعتبار یکساله صادر خواهد شد.

7-      آن دسته از سربازان وظیفه‌ای که کمتر از 6 ماه به تاریخ ترخیص‌شان باقی است در صورت تمایل می‌توانند با پرداخت حق بیمه یادشده از خدمات درمانی مذکور بهره‌مند شوند.

8-      برای سربازان وظیفه‌ای که در سه ماهه آخر سال (دی، بهمن و اسفند) به سازمان بیمه خدمات درمانی معرفی می‌شوند، حق بیمه نه ماهه سال 1385 براساس نرخهای سال آتی محاسبه خواهد شد.

بدیهی است کلیه مراحل امضای قرارداد، معرفی افراد، پرداخت حق بیمه، تمدید و تعویض دفترچه‌های بیمه و نظایر آن به صورت غیرمتمرکز و از طریق واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمانها و مراکز تابعه صورت خواهد گرفت.


 

[1] ـ این بخشنامه طی شماره 8582/15/26د مورخ 12/4/84 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

کلید واژه ها: ماموران وظیفه