پرداخت هزینه تلفن همراه

 [1] ماده واحده: ‌به منظور انجام وظایف سازمانی به رئیس جهاد دانشگاهی اجازه داده می‌شود نحوه پرداخت هزینه‌های تلفن همراه اعضاء ‌را طی دستورالعملی تدوین و به مورد اجرا بگذارد.

 

دستورالعمل چگونگی پرداخت هزینه های تلفن همراه[2]

ماده 1: پرداخت کمک هزینه تلفن همراه به مدیران و اعضایی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، مشروط بر اینکه خط تلفن همراه شخصی باشد، به تشخیص رییس جهاددانشگاهی یا مقام مجاز از طرف وی به صورت ماهیانه به شرح زیر مجاز می باشد:

 

1- رئیس/معاونین جهاد دانشگاهی/روسای واحدها/ پژوهشکده ها/ مراکز و سازمانها

300000ریال

2- مدیرکل/ مشاوران

250000ریال

3- مدیران دفتر مرکزی جهاددانشگاهی/ معاونین واحدها/ پژوهشکده ها/ مراکز/سازمانها

200000ریال

4- سایر اعضا

150000ریال

 

تبصره 1: تشخیص اعضای مشمول بندهای 3 و 4 دفتر مرکزی با معاون پشتیبانی و مدیریت منابع و در واحدها با رییس واحد می باشد.

تبصره 2: در مورد مشمولین بند1، پرداخت هزینه تلفن همراه مازاد بر مبلغ تعیین شده در این بند و حداکثر تا سقف 50% مبلغ مذکور و همچنین در موارد استثنا با تشخیص رییس جهاددانشگاهی خواهد بود.

تبصره 3: در موارد ضروری در دفتر مرکزی با تشخیص معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی و در واحدها با تشخیص رئیس مربوط، مبالغ مذکور در بندهای 2 و 3 و 4 حداکثر تا 50% مبالغ مربوط قابل افزایش خواهد بود.

 

ماده 2 : در صورتی که تلفن همراه سازمانی باشد، به تشخیص رئیس جهاددانشگاهی همه هزینه قابل پرداخت می باشد.

 

ماده 3 : ‌هرگونه تغییر در ارقام مذکور در این دستورالعمل سالیانه به پیشنهاد معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع و تصویب رییس جهاددانشگاهی خواهد بود.

 

ماده 4 : این دستورالعمل در 4 ماده و 3 تبصره در تاریخ 24/08/94 به استناد ماده واحده مصوب نود و سومین جلسه هیات امناء موضوع "نحوه پرداخت هزینه های تلفن همراه اعضاء" در شورای اداری استخدامی تصویب و پس از تأیید رئیس جهاددانشگاهی  لازم الاجرا است.


 

[1]- مصوب نود و سومین جلسه هیات امناء مورخ 24/12/84  طی شماره 35591/53/26د مورخ 28/12/84 ابلاغ‌گردیده است.

[2] - این بخشنامه طی شماره 17656/94/ص مورخ 27/10/1394 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.