تفویض اختیار اعمال ماده ۹ قانون تخلفات اداری

[1] بدینوسیله به اطلاع می‌رساند تفویض اختیار اعمال بندهای «الف»، «ب»، «ج» ماده 9 قانون تخلفات اداری به معاونین جهاددانشگاهی و اختیار اجرای بندهای «الف» و «ب» این ماده به رؤسای واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمان‌ها و مراکز کماکان به قوت خود باقی بوده و در صورت ضرورت از سوی ایشان اعمال خواهد گردید. مراتب جهت هرگونه اقدام لازم اعلام می‌گردد.


 

[1] - این بخشنامه طی شماره 2855/90/50دمورخ 21/3/90 از سوی ریاست به واحدهای جهاددانشگاهی ابلاغ گردیده است.