موافقت با تصویب قانون حفاظت در برابر اشعه

 [1] هیئت امنا محترم بنا به پیشنهاد معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع، مبنی بر اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 هیئت وزیران و اصلاحیه های بعدی و آیین نامه های اجرایی آن در جهاددانشگاهی موافقت نمود.


 

[1]- مصوب جلسه یکصدو سی و پنجم هیئت امنا مورخ 23/06/94 که طی نامه شماره 94/12392/ص به معاونت پشتیبانی ابلاغ شد.