آیین‌نامه‌ی ضوابط به کارگیری ساختمان ها و فضاهای اداری جهاددانشگاهی

[1] این آیین‌نامه به منظور بهره‌برداری مطلوب از ساختمان‌های اداری، تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینه‌های ناشی از تأمین، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌های موجود در مجموعه‌ی جهاددانشگاهی، تدوین و تصویب گردیده است.

 

ماده 1) مفاهیم و تعاریف:

1-1) فضاهای اداری: منظور فضاهایی هستند که کار اصلی اداری مستقیماً در آنها انجام می‌شود. از قبیل: اتاق‌های مدیریت، کارشناسی (یک یا چندنفره)، فضای انجام امور دفتری، بایگانی‌های جاری و ...

2-1) فضاهای وابسته: منظور فضاهایی هستند که برای تسهیل و خدمات‌رسانی انجام کار پیش‌بینی شده و در کنار فضاهای اصلی شکل می‌گیرند. از قبیل: سالن اجتماعات، کتابخانه، اتاق جلسات و ...

3-1) فضاهای پشتیبانی: منظور فضاهایی هستند که برای تأمین رفاه کارکنان یا برای پشتیبانی از فعالیت‌ها و خدمات اداری در ساختمان پیش‌بینی شده است. از قبیل: اتاق سرور، غذاخوری، نمازخانه، چاپ و تکثیر، آبدارخانه، تأسیسات، انبار، سرویس‌های بهداشتی و ...

4-1) فضای ارباب رجوع: منظور فضاهایی هستند که برای تکریم ارباب رجوع جهت دریافت خدمات مورد نظر مشخص می‌گردد.

5-1) فضاهای گردش: منظور فضاهایی هستند که برای ارتباط دادن بین فضاهای اصلی، وابسته و پشتیبانی پیش‌بینی می‌شوند. از قبیل راهروها، راه‌پله‌ها و ...

6-1) فضاهای اختصاصی: منظور فضاهایی هستند که در جهت اجرای وظایف و مأموریت‌های اصلی دستگاه اجرایی، به طور خاص ایجاد می‌گردد. از قبیل: آزمایشگاه، کارگاه، کلاس درس و ...

7-1) زیربنای خالص: عبارتست از مجموع فضاهای اداری، وابسته، پشتیبانی و ارباب رجوع.

 

ماده 2) نسبت قابل قبول سطح زیربنای خالص به کل زیربنای ساختمان (فضاهای غیر اختصاصی)؛

65% ≤

سطح زیربنای خالص

کل سطح زیربنای ساختمان

 

 

ماده 3) نسبت قابل قبول سطح زیربنای هر یک از فضاهای اداری، وابسته، پشتیبانی و ارباب رجوع به سطح زیربنای خالص (فضاهای غیر اختصاصی)؛

60% ≤

سطح زیربنای فضاهای اداری

سطح زیربنای خالص

 

 

20% ≥

سطح زیربنای فضاهای وابسته

سطح زیربنای خالص

   

20% ≥

سطح زیربنای فضاهای پشتیبانی و ارباب رجوع

سطح زیربنای خالص

 

 

ماده 4) در طراحی و ساخت ساختمان‌های جهاددانشگاهی، رعایت کامل نسبت‌های مندرج در مواد فوق الزامی است.

 

تبصره 1: چنانچه در هنگام خرید یا اجاره ساختمان جهت انجام فعالیت‌ها، نسبت‌های فوق رعایت نشده باشد، لازم است ضمن انعکاس مراتب به معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع، مجوز لازم از این معاونت اخذ شود.

تبصره 2: ایجاد فضاهای اختصاصی شامل محدودیت‌های مندرج در این آیین‌نامه نمی‌شود.

 

ماده 5) فضای اداری مورد نیاز اعضای دفتر مرکزی جهاددانشگاهی بر اساس جدول شماره (1) و فضای اداری مورد نیاز اعضای سایر واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی بر اساس جدول شماره (2) محاسبه می‌شود.

جدول شماره (1) متراژهای مورد نیاز برای مشاغل دفتر مرکزی جهاددانشگاهی

ردیف

سطح شغلی

متراژ

۱

رییس جهاددانشگاهی (فضای اصلی و وابسته)

۷۰ متر

۲

مشاوران رییس

۱۵ متر

۳

مدیر دفتر رییس جهاددانشگاهی

۲۰ متر

۳

فضای ارباب رجوع دفتر ریاست

۲۰ متر

۴

معاونان جهاددانشگاهی (فضای اصلی و وابسته)

۴۵ متر

۵

مسئول دفتر معاونان (با فضای ارباب رجوع)

۱۵ متر

۶

مدیران کل (فضای اصلی و وابسته)

30 متر

۷

مسئولان دفاتر مدیران کل

(فضای اصلی و ارباب رجوع)

برای ادارات کل با بیش از 20 نفر شاغل:

15 متر

برای ادارات کل کمتر از 20 نفر شاغل:

12 متر

۸

مدیران ادارات و گروه ها

برای ادارات با بیش از 5 نفر شاغل:

15 متر

برای ادارات کمتر از 5 نفر شاغل:

10 متر

۹

مسئول قسمت

7.5 متر

۱۰

کارشناس مسئول

7.5 متر

۱۱

کارشناس

۶ متر

۱۲

کمک کارشناس

۵ متر

۱۳

سایر مشاغل

۴ متر

 

جدول شماره (2) متراژهای مورد نیاز برای مشاغل سایر واحدهای سازمانی

ردیف

سطح شغلی

متراژ

۱

رییس واحد (فضای اصلی و وابسته)

40 متر

2

مدیر دفتر رییس (با فضای ارباب رجوع)

30 متر

3

معاونان واحد (فضای اصلی و وابسته)

30 متر

4

مسئولان دفاتر معاونان واحد

(فضای اصلی و ارباب رجوع)

برای معاونت‌های با بیش از 20 نفر شاغل:

15 متر

برای معاونت‌های کمتر از 20 نفر شاغل:

12 متر

5

مدیران ادارات و گروه‌ها

برای ادارات با بیش از 5 نفر شاغل:

15 متر

برای ادارات کمتر از 5 نفر شاغل:

10 متر

6

مسئول قسمت

7.5 متر

7

کارشناس مسئول

7.5 متر

8

کارشناس

۶ متر

9

کمک کارشناس

۵ متر

10

سایر مشاغل

۴ متر

 

تبصره 1: منظور از «واحد»، کلیه‌ی مجموعه‌های سازمانی تابعه شامل: پژوهشگاه، پژوهشکده، سازمان، مرکز، پارک علم وفناوری و مرکز رشد می‌باشد.

تبصره 2: منظور از نفر در جدول فوق، تعداد نفرات شاغل تمام‌وقت است.

تبصره 3: پست‌های خدمات، نگهبانی، تأسیسات و راننده به دلیل ماهیت متفاوت با سایر پست‌ها، در این دسته‌بندی دیده نشده و اختصاص فضای کاری به شاغلان در این قبیل پست‌ها به تناسب اقتضائات کاری ایشان خواهد بود.

 

این آیین‌نامه به پیشنهاد معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع در 5 ماده و 5 تبصره تدوین و در تاریخ 03/09/94 به تأیید ریاست محترم جهاددانشگاهی رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست.


 

[1]- طی شماره 15706/94/ص مورخ 22/9/1394 ابلاغ شد.