آیین نامه فوق العاده ماموریت روزانه

[1] ماده1 : منظور از مأموریت در این آیین‌نامه، اعزام عضو (هیأت‌علمی یا غیرهیأت‌علمی) برای انجام وظیفه به شرح مشخص شده درحکم مأموریت و برای مدت معین به محلی در داخل کشور بغیر از شهر محل خدمت عضو است.

 

ماده2 : مأموریت های مشمول این آیین‌نامه عبارتند از :

1-2 : مأموریت برای انجام وظیفه معمول عضو در محل مأموریت اعم از اجرای پروژه، (انجام کارستادی، پشتیبانی، آموزشی، فعالیت فرهنگی و....)

2-2 : مأموریت برای بازرسی وکنترل فنی، تحویل گیری کالا یا پروژه

3-2: مأموریت برای انجام‌ بازدید و بررسی به‌ منظور تهیه گزارش‌ عملکرد یا چگونگی پیشرفت‌کار

4-2 : مأموریت برای شرکت درکنفرانس ها و سمینارها به منظور ایراد سخنرانی، ارائه مقاله علمی یا آموزشهای سازمانی

5-2 : مأموریت برای شرکت در گردهمایی‌ها ( مشتمل بر جلسات، سخنرانی، کارگاه، بازدید و...)

6-2 : مأموریت برای شرکت در کنفرانس ها وسمینارها بعنوان شرکت کننده

7-2 : مأموریت برای انجام بازدید به منظور ارتقاء سطح آگاهی‌های علمی ـ تخصصی عضو

8-2 : مأموریت به منظور فراگیری دوره‌های آموزشی خاص حداکثر تا 5 روز

تبصره : تشخیص نوع مأموریت در مواردی‌که از صراحت کافی برخوردار نیست در دفتر مرکزی بر عهده‌ معاون پشتیبانی و امور مجلس و در واحدهای تابعه برعهده بالاترین مقام می‌باشد.

 

ماده 3 : مبنای پرداخت فوق العاده مأموریت روزانه یک سی‌ام حقوق و مزایا طبق حکم کارگزینی یا قرارداد تمام‌وقت می‌باشد که پس از اعمال ضرایب زیر محاسبه و پرداخت می‌شود.

الف) ضریب نوع مأموریت که با توجه به تقسیم‌بندی انواع مأموریت ها در ماده 2 بین 7/0 تا 2/1 می‌باشد.

ب) ضریب مدت و مسافت مأموریت که با توجه به مسافت طی شده و مدت مصروفه در هر شبانه روز بین 5/0 تا 1 می‌باشد.

ج) ضریب صعوبت مأموریت که با توجه به عواملی نظیر شرایط اقلیمی و شرایط انجام وظیفه و خطرات احتمالی در محل مأموریت بین 1 تا 4/1 می‌باشد.

تبصره 1: مأموریت‌هایی که مسافت طی شده از محل کار تا محل مأموریت و بازگشت مجموعاً کمتراز100 کیلومتر می‌باشد مشمول مقررات این آیین‌نامه نخواهد بود.

تبصره 2 : مأموریت‌هایی که کمتراز 8 ساعت بطول انجامد 8 ساعت منظور می‌گردد.

 

ماده 4 : فوق‌العاده اضافه‌کار (در ساعات غیراداری) طبق ماده 47 و تبصره‌های آن در آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی و تبصره‌های آن منوط به‌ اینکه‌ این ساعات صرف چه اموری در محل مأموریت گردد، با اعمال ضرایبی بین صفر ( مدت فراغت ) تا یک (مدت انجام وظیفه) بابت ساعات مصروفه در محل مأموریت یا مدت عزیمت و مراجعت قابل پرداخت می‌باشد.

 

ماده 5 : به اعضایی که مطابق مقررات این آیین‌نامه به مأموریت اعزام می‌شوند علاوه بر فوق‌العاده مأموریت مبالغی نیز به منظور جبران هزینه‌های خوراک و اقامت به میزان متعارف در محل یا مسیر مأموریت بدون ارائه صورتحساب قابل پرداخت است.

 

ماده 6 : دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه توسط شورای اداری و استخدامی تهیه و پس از تصویب رئیس جهاد دانشگاهی قابل اجرا خواهد بود.

 

ماده 7: این آیین‌نامه با استفاده از ماده 46 آیین‌نامه استخدامی از سوی شورای اداری و استخدامی پیشنهاد و پس از تأیید رئیس جهاددانشگاهی، با هفت ماده و سه تبصره در هفتاد و نهمین جلسه مورخ 31/4/82 هیأت‌امناء به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ در جهاد دانشگاهی لازم‌الاجرا است و کلیه ‌آیین ‌نامه‌ها و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد. [2] 

 


دستورالعمل اجرایی آیین نامه فوق العاده ماموریت روزانه[3]

 

ماده 1 : منظور از مأموریت در این آیین‌نامه اعزام عضو (هیات علمی یا غیرهیات علمی) برای انجام وظیفه به شرح مشخص شده در حکم مأموریت و برای مدت معین به محلی در داخل کشور غیر از شهر محل خدمت وی است.

 

ماده 2 : مدت مأموریت عبارت است از فاصله زمانی بین زمان حرکت از محل خدمت عضو مأمور تا زمان مراجعت به همین محل

 

ماده 3 : مسافت مأموریت عبارت است از فاصله زمینی طی شده برای انجام مأموریت از محل خدمت عضو مأمور تا مراجعت به همین محل

تبصره : منظور از محل خدمت در مواد 2 و 3 در تهران ”واحد محل خدمت“ و در سایر شهرها ”شهر محل خدمت“ است.

 

ماده 4 : فوق‌العاده مأموریت از رابطه زیر محاسبه می‌گردد :

 

(A) (K) (C)

حقوق و مزایا طبق حکم کارگزینی یا قرارداد تمام‌وقت

= فوق‌العاده‌مأموریت

30

 

1-4 : ضریب A عبارتست از ضریب تلفیقی مدت و مسافت مأموریت که از جدول ذیل تعیین یا محاسبه می‌گردد.

 

ردیف

مسافت

مدت

100تا300

کیلومتر

بیشتر از 300 کیلومتر

1

کمتر از 8 ساعت

0.5

0.65

2

8 تا 16 ساعت

0.75

0.85

3

بیش‌از16 تا 24 ساعت

0.9

1

 

تبصره : برای مدت‌های بیش از 24 ساعت، ضریب متعلقه بصورت زیر قابل محاسبه است :کلیه ساعات ماموریت تقسیم بر 24 و بر ضریب مربوط در ردیف 3 جدول فوق ضرب و محاسبه می گردد. برای مثال اگر مأموریتی 4 شبانه ‌روز و 10 ساعت بطول بیانجامد و مسافت 280 کیلومتر طی شده باشد ضریب 3/975 بصورت زیر قابل محاسبه است:

[(4*24)+10]/24*0.9=3/975

 

2-4 : ضریب K باتوجه به نوع مأموریت بشرح ذیل تعیین می‌گردد:

 

ردیف

انواع مأموریتها

K

1

مأموریت به منظور فراگیری دوره‌های آموزشی خاص حداکثر تا 5 روز

1

2

مأموریت برای شرکت در گردهمایی (مشتمل بر جلسات، سخنرانی، کارگاه، بازدیدو...)

1

3

مأموریت برای شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارها به منظور ایراد سخنرانی و ارائه و مقاله علمی یا آموزشهای سازمانی

1

4

مأموریت برای شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارها بعنوان شرکت‌کننده

0/7

5

مأموریت برای انجام بازدید به منظور ارتقاء سطح آگاهی‌های علمی ـ تخصص عضو

1

6

مأموریت برای انجام بازرسی و کنترل فنی، تحویل‌گیری کالا یا پروژه

1.2

7

مأموریت برای انجام وظیفه معمول عضو در محل مأموریت اعم از اجرای پروژه، انجام کار ستادی یا پشتیبانی، آموزش، فعالیت فرهنگی و...

1.2

8

مأموریت برای انجام بازدید و بازرسی به منظور تهیه گزارش عملکرد یا چگونگی پیشرفت کار

1

 

3-4 : ضریب C تعیین‌کننده شرایط انجام مأموریت از جمع عوامل زیر و اضافه‌کردن یک واحد به حاصل جمع بدست می‌آید:

  • اگرانجام وظایف مأمور در محیط آلوده از قبیل (میکروبی، شیمیایی، فیزیکی) باشد : 0.15
  • اگرانجام وظایف‌‌مأمورباعوامل‌‌خطرناک‌ازقبیل(برق‌ فشارقوی، ارتفاع،..)باشد: 0.15
  • اگر مسافت مأموریت بصورت زمینی طی شود :0.10

(جمع عوامل متعلقه از جدول فوق) + 1 = ضریب C

 

ماده 5 : ساعات مشمول دریافت فوق‌العاده اضافه‌کار درمأموریت پس از اعمال ضرایب ذیل بعنوان اضافه‌کار در لیست حقوق ماهانه منظور می‌گردد. ضریب ساعات صرف ‌شده در مدت مأموریت که خارج از ساعات رسمی محل خدمت عضو مأمور می‌باشد در مسیر رفت و آمد ، در حال انجام وظایف در محل مأموریت و در مدت زمان تاخیر پرواز یک و در بقیه ساعات ( استراحت، زیارت، سیاحت، خرید و...) صفر محاسبه می گردد.

تبصره 1 : تشخیص میزان اضافه کاری در ماموریت در دفتر مرکزی برعهده معاونت ذیربط و درواحدهای سازمانی بر عهده رئیس واحد می باشد.

تبصره 2 : در ماموریتهایی که از وسایل عمومی غیر سازمانی جهت رفت و آمد استفاده می گردد . در صورت شروع و یا پایان ماموریت اعضا در خارج از ساعات رسمی محل خدمت عضو ، علاوه بر اضافه کاری فوق برای هر مسیر حداکثر به میزان 90 دقیقه اضافه کاری تعلق می گیرد.

 

ماده 6 : آن بخش از مدت مأموریت که در روزهای تعطیل واقع گردد پس از اعمال ضریب مندرج در ماده 5 بعنوان ساعات اضافه‌کار منظور و مشمول فوق‌العاده اضافه‌کار ایام تعطیل می‌گردد.

 

ماده 7 : مبنای پرداخت حق ماموریت در مورد اعضای قراردادی پاره‌وقت برابر با حاصلضرب مبلغ یکساعت حق الزحمه در 150 محاسبه و همانند اعضای تمام وقت و مطابق با این دستورالعمل پرداخت می گردد.

 

ماده 8 : هزینه‌های مأموریت بشرح ذیل پس از انجام مأموریت و تأئید مسئول ذیربط (مقام مجاز) قابل پرداخت است.

1-8: درصورت عدم تأمین محل اسکان مناسب توسط واحد اعزام‌کننده، سازمان دعوت‌کننده، جهاد دانشگاهی واحد محل مأموریت یا کارفرما (مطابق قرارداد)، برای هر شب اقامت طبق تعرفه‌های مهمانسراهای سازمان ایرانگردی و جهانگردی هزینه اقامت پرداخت می‌گردد.

تبصره 1 : درصورتی‌که برای شهر محل مأموریت مهمانسرای جهانگردی وجود نداشته باشد از تعرفه مهمانسراها در شهرهای مشابه نزدیک استفاده می‌شود.

تبصره 2 : ارقام ردیف 8-1 در اردیبهشت هر سال از سازمان ایرانگردی و جهانگردی اخذ و مبنای پرداخت تا اردیبهشت سال بعد قرار می‌گیرد.

تبصره 3: کلیه هزینه‌های سفر رئیس و معاونین در دفترمرکزی و بالاترین مقام در واحدها طبق صورتحساب و یا صورتمجلس، توسط جهاد دانشگاهی واحد اعزام‌کننده پرداخت می‌گردد.

2-8 : برای هروعده غذا ( صبحانه، ناهار، شام) درصورت عدم تدارک توسط میزبان (محل مأموریت) مبلغی پرداخت می گردد.

- صبحانه (اگر فاصله زمانی 7 الی 8 صبح در مدت مأموریت قرار گیرد ).

- ناهار( اگر فاصله زمانی 12 الی 30 : 13 (در نیمه اول سال 30 : 12 الی 14) در مدت مأموریت قرار گیرد.)

- شام (اگر فاصله زمانی 20 الی 22 (در نیمه دوم سال 19 الی 21) در مدت مأموریت قرار گیرد.)

توضیح اینکه مجموع مواردی که به عضو مامور تعلق می‌گیرد ( با توجه به زمان مأموریت) ملاک پرداخت بوده و ارائه صورتحساب الزامی نمی‌باشد. این مبلغ در ابتدای هر سال بنا به پیشنهاد معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع و تصویب شورای اداری و استخدامی در اردیبهشت هر سال تعیین می گردد.

3-8: سایر هزینه‌های متفرقه نظیر ایاب و ذهاب داخل شهر با ارائه فاکتور و یا جانشین فاکتور پس از تأئید مقام مجاز قابل پرداخت می‌باشد.

این دستورالعمل در 8 ماده و 8 تبصره در تاریخ 24/12/94 مورد بازنگری شورای اداری و استخدامی قرارگرفت و پس ازتایید و تصویب رئیس جهاد دانشگاهی از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا خواهد بود.


 

[1]- مصوب هفتاد و نهمین جلسه هیأت‌امناء مورخ 1/5/82.

[2] ـ در راستای اجرای این آیین‌نامه، نحوه محاسبه و میزان پرداخت فوق‌العاده روزانه مأموریت به هلجرد به شماره 1379/12/18 د مورخ 21/5/76  لغو گردیده است.

[3]- طی شماره 2409/95/ص مورخ 18/2/1395 به واحدها ابلاغ گردید.