دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای براساس بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

[1]  بدینوسیله شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی ( بخشنامه شماره 586206 مورخ 5/4/1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) که در جلسه مورخ 18/3/1395 شورای اقتصاد بررسی و تصویب گردید، به شرح پیوست ارسال می گردد.

مقتضی است مطابق این دستور العمل، واحدهای سازمانی جهاد دانشگاهی، پروژه های تملک دارایی نیمه تمام و یا تکمیل شدۀ استان محل اقامت خود که قابلیت واگذاری به جهاد دانشگاهی را دارند، شناسایی و به همراه مدارک و مستندات به این معاونت ارسال نمایند.

بدیهی است دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی پس از مطالعه و بررسی، در چارچوب قوانین ومقررات، پروژه های دارای توجیه اقتصادی و فنی را حمایت می نماید.


 

[1]- طی شماره 6096/95/ص مورخ 09/04/1395 به واحدها ابلاغ گردید.

 

دانلود پیوست:


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل