ممنوعیت به کارگیری شرکت های پیمانکاری در برخی مشاغل

[1] با عنایت به اهمیت حفاظت از امکانات و اطلاعات موجود در واحدهای جهاد دانشگاهی و تأکید اداره کل حراست در این خصوص، مقتضی است از هرگونه به‌کارگیری شرکت‌های پیمانکار در پست‌های نگهبانی و مشاغل نظیر خودداری گردد و انجام وظایف در این گونه مشاغل صرفا توسط اعضای شاغل در واحدها انجام پذیرد.


 

[1]- طی شماره 19799/90/ص مورخ 20/12/1390 به واحدها ابلاغ گردید.