شمولیت قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در زمان مرخصی بدون حقوق

[1] با عنایت به سئوالات برخی از واحدها در خصوص همکاری عضو تمام وقت یک واحد در زمان استفاده از مرخصی بدون حقوق با واحدی دیگر از جهاد دانشگاهی و یا همکاری با دستگاه های سازمانی به غیر از جهاد دانشگاهی،  بر اساس استعلام انجام شده از دفتر امور حقوقی و قراردادها نکات زیر به استحضار می‌رساند:

1- با توجه به ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373.10.11، جهاددانشگاهی نیز مشمول حکم ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در این قانون می باشد.
2- ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل طبق تبصره 2 قانون مذکور صرفاً نسبت به تعریف قانونی «شغل» موضوعیت دارد که اشعار داشته: «شغل، عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود.»
3- اخذ مرخصی بدون حقوق تأثیری در حکم کلی ممنوعیت و جواز استثنا آن ندارد.
4- در صورت ارتکاب تخلف اشتغال به دو شغل، طبق تبصره 5 ماده واحده فوق الذکر، «متخلف به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یک سال محکوم می گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می گردد.»
در تبصره 6 قانون نیز آمده است: «آمر و صادر کننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره 5 محکوم می گردد.»

 
[1]- طی شماره 4650/97/ص مورخ 03/04/1397 به واحدها ابلاغ شد.