صدور حکم مرخصی بدون حقوق

[1] در اجرای ماده (76) آیین نامه استخدامی جهاددانشگاهی و ماده (10) آیین‌نامه استخدام پیمانی (با موضوع مرخصی بدون حقوق)، کلیه واحدهای جهاد دانشگاهی مکلفند از ابتدای سال جاری برای آن دسته از اعضای رسمی و پیمانی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می‌نمایند، ضمن رعایت کامل مفاد مواد مذکور، نسبت به صدور حکم مرخصی بدون حقوق در برنامه نرم‌افـزار صدور احکام (یکان) اقدام نمایند. همچنین بـه استناد تبصره «2» ماده (76) آیین‌نامه مذکور، اعضایی که در دوره آزمایشی به سر می‌برند، نمی‌توانند در این دوره از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و استفاده از مرخصی بدون حقوق ایشان موکول به اختتام دوره آزمایشی می‌باشد. بر این اساس مقتضی است مرخصی بدون حقوق اعضای رسمی جهت صدور حکم به دفتر مرکزی اعلام و برای اعضای پیمانی ـ با قید تاریخ شروع، خاتمه و مدت مرخصی بدون حقوق ـ رأساً توسط واحد حکم صادر شود.


 

[1]- این بخشنامه طی شماره 13892/92/ص مورخ 27/8/1392 به واحدها ابلاغ گردید.