آیین نامه استخدام پیمانی

[1] ماده1: عضو پیمانی مستخدمی است که به صورت تمام‌وقت فعالیت دارد اما امکان استخدام رسمی شدن وی بدلیل عدم مجوز استخدام وجود ندارد. [2]

 

ماده2 : چنین مستخدمی باید علاوه بر شرایط اختصاصی تصدی شغل مورد نظردارای شرایط عمومی استخدام از جمله موارد ذیل نیز باشد.

الف) تابعیت جمهوری اسلامی ایران و متدین به یکی از ادیان رسمی کشور و اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی

ب) انجام خدمت وظیفه یا معافیت قانونی در صورت مشمول بودن

ج) عدم اعتیاد به مواد مخدر

د) نداشتن محکومیت جزائی

هـ) صحت مزاج و توانایی انجام کار

 

ماده 3 : حداقل حقوق قابل پرداخت به افراد پیمانی مطابق حداقل حقوق سازمان تأمین‌اجتماعی و حداکثر آن 6/1برابر ضوابط قانون نظام‌ هماهنگ و یا 5/1 برابر ضوابط حقوق و دستمزد هیأت‌علمی خواهد بود.

 

ماده4 : حقوق فرد مطابق مقررات پس از کسر کسورات قانونی (مالیات، بیمه...) قابل پرداخت خواهد بود.

 

ماده 5 : اوقات کار و تعطیل مستخدمین پیمانی به همان ترتیبی است که برای مستخدمین رسمی مقرر می‌باشد ولی هرگاه در قرارداد استخدام به مقتضای نوع کار به ترتیب دیگری توافق شده باشد مطابق آن توافق عمل خواهد شد و در هر حال ساعات کار مستخدمین پیمانی از حداقل ساعات کار مستخدمین رسمی کمتر نخواهد بود.

 

ماده 6 : پرداخت فوق‌العاده‌هایی از قبیل فوق‌العاده مأموریت‌روزانه (هزینه‌ایاب و ذهاب، هزینه سفر) مطابق ضوابط مربوط به مستخدمین رسمی بلامانع است.

 

ماده7 : ‌مدت قرارداد استخدام پیمانی یکسال است و تمدیدسالانه آن بلامانع است. [3]

تبصره 1 : فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هریک از طرفین قرارداد با یکماه اعلام قبلی امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره 2 : به مستخدمین پیمانی به هنگام خاتمه قرارداد (در صورت عدم تمدید) موارد ذیل تعلق خواهد گرفت:

الف) معادل ریالی مرخصی استحقاقی ذخیره شده،‌ مطابق آخرین حکم پیمانی وی محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ب) به ازاء‌ هرسال خدمت و براساس آخرین حکم پیمانی عضو، معادل 15 روز و در صورت حصول رضایت و وجود اعتبار و حسب صلاحدید رئیس جهاد دانشگاهی یا مقام مجاز از طرف ایشان تا 30 روز به ازاء هرسال خدمت عضو در جهاد دانشگاهی به وی پرداخت خواهد شد. دز محاسبات بیش از 6 ماه معادل یک سال محسوب می‌شود. [4]

تبصره 3 : درصورتی‌که مستخدم پیمانی مدت هفت روز بدون اطلاع و یا بدون عذر موجه در محل خدمت حاضر نشود جهاد دانشگاهی می‌تواند قرارداد استخدام را بدون رعایت یک ماه مهلت مقرر در تبصره یک از تاریخ ترک خدمت فسخ نماید و وجوه مربوط به تبصره 2 به چنین فردی تعلق نخواهد گرفت.

 

ماده 8 : اشتغال مستخدم پیمانی در سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت ممنوع است.

 

ماده 9 : مستخدمین پیمانی سالی یک ماه حق استفاده از مرخصی استحقاقی به نسبت مدت خدمت با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط را خواهند داشت.

 

ماده10: مستخدمین پیمانی می‌توانند در صورت نیاز با موافقت رئیس واحد مربوط هر سال یکماه از مرخصی‌ بدون ‌حقوق استفاده نمایند. مدت‌ مرخصی بدون ‌حقوق جزو سوابق ‌خدمت منظور نمی‌گردد.

 

ماده11: مستخدمین پیمانی مشمول مقررات تأمین اجتماعی می‌باشند و جهاد مکلف است حق‌ بیمه مقرر را از دریافتی وی کسر و با اضافه نمودن سهم کارفرما طبق مقررات به سازمان تأمین‌ اجتماعی پرداخت نماید.

 

ماده12: مستخدمین پیمانی در صورت ابتلاء به بیماری که مانع از انجام کار آنان باشد و نیز بانوان باردار از حمایت مقرر در قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند نمود.

 

ماده13: انتقال و مأموریت مستخدمین پیمانی به سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرایی ممنوع است. لیکن ارجاع مأموریت برای انجام وظیفه موقت و نیز جابجایی در واحدهای داخلی و مؤسسات و شرکتهای وابسته و نیز اعزام مستخدم پیمانی برای طی دوره‌های آموزشی و یا کارآموزی مربوط به شغل ارجاعی در داخل کشور با رعایت مقررات مربوط بلامانع است.[5]

 

ماده14: واحدهای جهادها و مراکز تحقیقاتی می‌توانند با رعایت مفاد این آیین‌نامه و تأیید بالاترین مقام از محل بودجه جهاد مربوط نسبت به درخواست صدور حکم پیمانی فرد از دفتر مرکزی اقدام نمایند.

 

ماده 15: مستخدمین پیمانی مشمول قانون و آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشند.

آیین‌نامه فوق در 15 ماده و 3 تبصره در تاریخ 18/5/74 به تصویب کمیسیون آیین‌نامه‌های هیأت‌ امناء جهاد دانشگاهی رسید.


 

[1]- در موارد مشترک با آیین‌نامه استخدامی مقررات مندرج در آیین‌نامه ملاک عمل می‌باشد.

  - این آیین‌نامه طی بخشنامه شماره 5362/10/16د مورخ 6/6/1374 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[2]- تبدیل وضعیت استخدامی آن دسته از اعضاء هیأت علمی پیمانی دارای مدرک کارشناسی و... به بخشنامه شماره 15288/12/19د مورخ 11/11/77  در صفحه      رجوع شود.

[3]- اصلاحیه طی بخشنامه شماره 20418/53/23د مورخ 16/10/81 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[4] - اصلاحیه براساس مصوبه یکصدو چهارمین جلسه هیأت‌امناء مورخ 27/12/86که طی نامه شماره 1756/50/29د مورخ 31/1/87 ابلاغ گردیده است.

[5]- اصلاحیه طی چهل و نهمین جلسه هیأت ‌امناء 30/8/78