آیین نامه آموزش و توانمندسازی اعضای جهاددانشگاهی

[1] مقدمه

منابع انسانی توانمند به عنوان مزیت رقابتی سازمان‌ها و مهمترین رکن و راهبردی‌ترین سرمایه سازمانی تلقی شده؛ بر این اساس هر فرآیندی که باعث ارتقا توانمندی‌های نیروی انسانی شود فرآیندی سرمایه افزا بوده و به ارائه خدمات مناسب‌تر و در نهایت افزایش بهره‌وری می‌انجامد. باید در نظر داشت که هدف‌ها و ماموریت جهاددانشگاهی ایجاب می‌کند قابلیت‌ها و مهارت‌های اعضا برای انجام وظایف محوله و ایفای نقش‌ها، به تناسب نیاز و ضرورت تقویت گردد. در همین راستا این آموزش‌ها فرآیندی است که منجر به ارتقای توانمندی اعضا، واحدهای سازمانی و کل جهاد (در سطح سازمان) می‌شود.

با توجه به اهمیت این موضوع، آیین‌نامه آموزش اعضای جهاد دانشگاهی برای هدفمند، روشمند و جهت‌مند کردن آموزش‌ها در راستای توانمندسازی اعضا و استفاده حداکثری از توانمندی‌های داخلی جهاد به شرح ذیل تصویب و اجرا می‌شود.

 

بخش اول: کلیات

ماده 1: تعاریف

1-1-        اعضای جهاد دانشگاهی: تمام افرادی که رابطه استخدامی با جهاد دانشگاهی دارند.

1-2-        آموزش اعضا: تمامی برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی کوتاه مدت [2] است که در چارچوب آیین‌نامه آموزش اعضای جهاد دانشگاهی و در راستای افزایش و بهبود سطح شایستگی اعضا (هیات علمی و غیرهیات علمی) رسمی، پیمانی و قراردادی اجرا می‌شود.

1-3-        توانمندسازی: به مجموعه روش‌ها و راهبردهایی که موجب توسعه قابلیت و ظرفیت اعضا در راستای بهبود و افزایش بهره-وری و ارتقای سطح عملکرد فردی و سازمانی می¬شود، توانمندسازی اطلاق می‌شود.

 

ماده 2: اهداف آموزش

2-1-        افزایش اثربخشی و کارایی اعضا در راستای تحقق اهداف و ماموریت سازمانی؛

2-2-        ارتقای سطح کیفی سرمایه انسانی جهاد دانشگاهی از طریق افزایش سطح توانایی دانش و مهارت اعضا؛

2-3-        روزآمدسازی و ارتقای سطح شایستگی‌های حرفه‌ای اعضا؛

2-4-        آماده‌سازی اعضای جهاد دانشگاهی جهت ارتقا به رده‌های شغلی بالاتر؛

2-5-        توانمندسازی اعضا جهت ایفای موثر نقش‌های سازمانی؛

2-6-        توسعه فرهنگ سازمانی مطلوب در اعضا بر اساس ارزش‌های جهادی؛

2-7-        ارتقای آگاهی‌های عمومی اعضای جهاد دانشگاهی در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی.

 

بخش دوم: ارکان آموزش

ماده 3: ارکان آموزش: ارکان آموزش اعضا شامل موارد زیر می‌باشد:

3-1-        کمیته راهبری و توانمندسازی آموزش: کمیته‌ای که در دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، سیاست‌گذاری و تصمیمات کلان در خصوص آموزش ضمن خدمت اعضا را بر عهده دارد و به‌اختصار کمیته راهبری اطلاق می‌شود؛

3-2-        کارگروه معین آموزش: کارگروهی است که در دفتر مرکزی تشکیل شده و به‌عنوان بازوی اجرایی و کارشناسی کمیته راهبری فعالیت می‌کند و به‌اختصار کارگروه اطلاق می‌شود؛

3-3-        کمیته اجرایی و توانمندسازی آموزش: کمیته‌ای که در واحدهای سازمانی کار پیشنهاد چارچوب اجرایی فرآیند آموزش در واحد مربوطه سازمانی را بر عهده دارد و به‌اختصار کمیته اجرایی اطلاق می‌شود؛

تبصره: مدیریت اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های آموزش اعضای جهاد دانشگاهی با معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع و در واحدهای سازمانی با معاونت پشتیبانی می‌باشد.

 

ماده 4: اعضا و وظایف ارکان آموزش

4-1- اعضای کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی:

اعضای کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی همان اعضای شورای اداری و استخدامی می‌باشند.

تبصره: به‌منظور کمک به فرآیند اجرای آموزش و توانمندسازی اعضای جهاد دانشگاهی، دبیرخانه کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی در معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع تشکیل می‌گردد.

4-2- وظایف کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی

4-2-1-    بررسی و تصویب اهداف، سیاست‌ها و دستورالعمل‌های آموزش اعضای جهاد دانشگاهی؛

4-2-2-    تایید نهایی نیازهای آموزشی جهاد دانشگاهی؛

4-2-3-    تایید برنامه‌های آموزشی اعضای جهاد دانشگاهی؛

4-2-4-    بررسی و تایید پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز برنامه‌های آموزشی اعضا به مراجع ذی‌ربط؛

4-2-5-    بررسی و تایید هزینه کرد اعتبارات برنامه‌های آموزشی بر اساس برنامه‌های مصوب؛

4-2-6-    تایید دستورالعمل‌ها و رویه‌های آموزشی نظیر طراحی، اجرا نظارت و ارزشیابی مورد نیاز اعضای جهاد دانشگاهی

4-2-7-    بررسی و تایید محتوا و مواد آموزشی مورد نیاز دوره‌های آموزشی به‌صورت چاپی و الکترونیکی بر اساس سرفصل‌های آموزشی مصوب پس از تایید معاونت آموزشی؛

4-2-8-    بررسی و تایید طرح‌های مطالعاتی و کاربردی آموزش اعضا؛

4-2-9-    بررسی و تایید دوره‌های آموزشی جهاد دانشگاهی که به‌صورت سراسری(متمرکز) باید اجرا گردد؛

4-2-10-  بررسی و تایید/انتخاب موسسات مجری و یا مشاور در حوزه نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی آموزشی؛

4-2-11-  بررسی و تصویب دستورالعمل و فرآیند تایید و صدور گواهینامه‌های آموزشی؛

4-2-12-  نظارت بر عملکرد و فعالیت‌های آموزشی و توانمندسازی اعضای جهاد دانشگاهی و کمیته‌های اجرایی آموزش و توانمندسازی واحدهای سازمانی و اخذ گزارشات ادواری؛

4-2-13-  بررسی و تصویب گزارشات سالانه جهت ارائه به رییس جهاد دانشگاهی؛

4-2-14-  بررسی و تصویب گزارش ارزشیابی اثربخشی سازمانی آموزش¬ها؛

4-2-15-  بررسی و تصمیم‌گیری در مورد پیشنهادات ارائه شده در حوزه آموزش اعضا.

4-3-        اعضای کارگروه معین آموزش

4-3-1-    معاون پشتیبانی و مدیریت منابع (رئیس کارگروه)

4-3-2-    مدیرکل منابع انسانی و امور اداری (نایب رئیس و دبیر کارگروه)

4-3-3-    مدیر اداره مدیریت منابع انسانی

4-3-4-    یکی از مدیران کل حوزه معاونت پژوهش و فناوری

4-3-5-    یکی از مدیران کل حوزه معاونت فرهنگی

4-3-6-    یکی از مدیران کل حوزه معاونت آموزشی

4-3-7-    یکی از مدیران کل حوزه معاونت هماهنگی

4-3-8-    دو نفر متخصص و صاحبنظر در زمینه آموزش اعضا به پیشنهاد معاون آموزشی و تصویب کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی

4-3-9-    یک نفر متخصص و صاحبنظر در زمینه منابع انسانی به پیشنهاد معاون پشتیبانی و تصویب کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی

4-4-        وظایف کارگروه معین آموزش

4-4-1      تدوین و پیشنهاد چارچوب و خط‌مشی کلی آموزش اعضا به کمیته راهبری آموزش؛

4-4-2      پیشنهاد روش‌های ارزیابی و نظارت بر آموزش اعضا؛

4-4-3      بررسی و پیشنهاد بودجه آموزش اعضا؛

4-4-4      تهیه و پیشنهاد برنامه‌های جامع آموزش اعضا؛

4-4-5      تهیه و پیشنهاد برنامه‌های سالانه آموزش اعضا؛

4-4-6      پیشنهاد نحوه پایش مستمر وضعیت مهارت‌ها، شایستگی‌ها و توانمندی‌های شغلی و حرفه‌ای اعضا؛

4-4-7      تدوین گزارش ارزشیابی اثربخشی آموزش¬ها؛

4-4-8      بررسی و اعلام نظر در خصوص دوره‌های آموزشی پیشنهادی واحدهای جهاد دانشگاهی.

4-5-        اعضای کمیته اجرایی آموزش و توانمندسازی

4-5-1-    معاون پشتیبانی واحد سازمانی یا عناوین مشابه (رییس کمیته)

4-5-2-    معاون آموزشی واحد سازمانی

4-5-3-    مدیر امور اداری واحد سازمانی

4-5-4-    یک نفر صاحبنظر در زمینه آموزش کارکنان به پیشنهاد معاون آموزشی واحد سازمانی و تایید رییس واحد سازمانی

4-5-5-    یک نفر نماینده حوزه‌های واحد سازمانی حسب مورد و موضوعات مرتبط به انتخاب معاون مربوط

تبصره 1: مصوبات کمیته اجرایی آموزش و توانمندسازی باید به تایید رییس واحد سازمانی برسد.

تبصره 2: در سازمان‌ها و مراکزی که فاقد معاون آموزشی هستند تصمیم‌گیری در مورد بندهای 2 و 4 به عهده رییس واحد سازمانی می‌باشد.

4-6-        وظایف کمیته اجرایی آموزش و توانمندسازی

4-6-1-    بررسی و تایید نیازهای آموزشی سالانه واحد سازمانی؛

4-6-2-    برنامه‌ریزی برای اجرای دوره‌های آموزشی بر مبنای مصوبات و برنامه‌های اعلام‌شده از سوی کمیته راهبری؛

4-6-3-    پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز آموزش اعضای واحد سازمانی؛

4-6-4-    بررسی و پیشنهاد موسسات مجری و مشاور دارای صلاحیت تخصصی و فنی در حوزه نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی آموزش؛

4-6-5-    نظارت بر عملکرد و فعالیت‌های آموزش اعضا در واحد سازمانی و ارائه گزارشات از عملکرد واحد سازمانی به کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی؛

4-6-6-    تدوین گزارش ارزشیابی اثربخشی آموزش¬ها؛

4-6-7-    بررسی و تایید اولیه پرونده‌های آموزشی اعضا.

 

بخش سوم: فرآیند آموزش 

ماده 5: فرآیند آموزش اعضای جهاد دانشگاهی به شرح مراحل ذیل می‌باشد که به تفصیل در دستورالعمل آموزش ارائه خواهد شد:

5-1- سیاست‌گذاری آموزشی: اهداف و راهبردهای کلان آموزش اعضای جهاد دانشگاهی بر اساس چشم‌انداز، برنامه توسعه و همچنین راهبردهای جهاد دانشگاهی در حوزه منابع انسانی توسط کمیته راهبری آموزش تدوین و جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

5-2- برنامه‌ریزی آموزشی: برنامه‌ریزی آموزشی اعضا شامل سه فعالیت اصلی الف) نیازسنجی؛ ب) طراحی؛ ج) تدوین برنامه آموزشی می‌باشد؛

5-3- اجرای برنامه‌های آموزشی: این فرایند شامل فعالیت‌های قبل و حین و بعد از آموزش می‌باشد.

5-4-  ارزیابی اثربخشی آموزش: این فرایند به بررسی میزان دستیابی به اهداف آموزش در سطوح مختلف می‌پردازد؛

 

بخش چهارم: انواع دوره‌های آموز‌شی

ماده 6: دوره‌های آموزشی از نوع آموزش‌های کوتاه‌مدت بوده و به‌صورت زیر طبقه‌بندی می‌شود:

6-1-        آموزش‌های توجیهی: به آموزش‌هایی اطلاق می‌شود که با هدف آشنا ساختن اعضای جدیدالاستخدام با اهداف و وظایف جهاد دانشگاهی و واحد محل خدمت آن‌ها، قوانین و مقررات استخدامی سازمانی و همچنین محیط کار طراحی و در بدو ورود به جهاد دانشگاهی اجرا می‌شود؛

6-2-        آموزش بدو خدمت: به آموزش‌هایی اطلاق می‌گردد که با هدف ایجاد شایستگی‌‌های مورد نیاز برای تصدی شغل توسط اعضای جدید الاستخدام در بدو ورود به خدمت طراحی و بعد از گذراندن آموزش‌های توجیهی اجرا می‌شود؛

6-3-        آموزش ضمن خدمت: به آموزش‌هایی اطلاق می‌گردد که شایستگی‌های مورد نیاز اعضا را به‌منظور انجام صحیح وظایف شغل و در طول خدمت اجرا می‌شود؛

6-4-        آموزش‌های آماده‌سازی و بدو انتصاب: به آموزش‌هایی اطلاق می‌گردد که به‌منظور پرورش و آماده‌سازی اعضای مستعد و همچنین به‌منظور توانمندسازی مدیران برای قبول سایر پست‌های مدیریتی اجرا می‌شود و قبل از اشتغال به پست‌های مدیریتی و یا در بدو انتصاب اجرا می‌شود؛

 

ماده 7: دوره‌های آموزشی بر حسب مخاطب به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شود:

7-1-        آموزش‌ اعضای هیات علمی (دستورالعمل مرتبط با اعضای هیات علمی توسط معاونت¬های آموزشی و پژوهش و فناوری تدوین و جهت تصویب به کمیته راهبری ارائه می¬شود)؛

7-2-        آموزش اعضای غیر هیات علمی؛

7-3-        آموزش مدیران.

 

بخش پنجم: سایر موارد

ماده 8: ضوابط و دستورالعمل مرتبط در چارچوب این آیین‌نامه نظیر فرایندها، الزام ها و مکانیزم های انگیزشی، پس تایید کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی و تصویب رئیس جهاد دانشگاهی ابلاغ و اجرا می شود.

 

ماده 9: سرمایه گذاری در آموزش و توانمندسازی اعضا، از محل اعتبارات جهاد دانشگاهی توسط واحدهای سازمانی انجام می شود و درصدی از این سرمایه گذاری را دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی تامین می نماید. میزان و نحوه تخصیص و دستورالعمل مرتبط پس تایید کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی و تصویب رئیس جهاد دانشگاهی در قالب برنامه توسعه جهاد دانشگاهی و بودجه سنواتی ابلاغ و اجرا می شود.

 

ماده 10: این آیین‌نامه در 5 بخش، 10. ماده و 4 تبصره در جلسه 147 تاریخ 30/08/1397 هیات امنا به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراست و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.


 

[1]- این آیین نامه جایگزین «آیین نامه آموزش ضمن خدمت اعضای جهاددانشگاهی» شده و طی شماره 13795/97/ص مورخ 25/09/1397 از سوی معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع ابلاغ شد.

[2]- دوره ­های آموزشی کوتاه مدت، دوره ­هایی می باشند که منجر به مدرک دانشگاهی و رسمی نمی­شوند.