فرم درخواست همکاری

 • 0
 • بر اساس ماده 25 آيين نامه استخدامي جهاددانشگاهي، پذيرش عضو جهت خدمت در جهاد از طريق امتحان يا مصاحبه يا هر دو بنا به روش و صلاحديد جهاد با توجه به اصل شايستگي و طي مراحل گزينش و تحقق شرايط ذيل امكان‌پذير است: الف- داشتن حداقل 18 سال تمام و حداكثر40 سال تمام سن ب- اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و قانون اساسي ج- تخلق به اخلاق اسلامي و انجام واجبات و ترك محرمات د- داشتن حداقل مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه ه‍- انجام خدمت زيرپرچم (دوره ضرورت) يا داشتن معافيت قانوني و- سلامت جسمي و رواني جهت انجام وظايف محوله ز- نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر ح- نداشتن تعهد خدمت به ساير وزارتخانه ها و سازمانها ط- ‌داشتن توانايي انجام كاري كه براي آن استخدام مي‌شود ي- داشتن ساير شرايط اختصاصي مورد نياز براي تصدي مشاغل مربوط با تأييد معاون حوزه ذيربط در دفتر مركزي
  1
 • مشخصات فردی:
  2
 • نام*
  3
 • نام خانوادگی:*
  4
 • نام پدر*
  5
 • کد ملی:*
  6
 • شماره شناسنامه:*
  7
 • تاریخ تولد*
  8
 • دین*
  9
 • شهر محل تولد:*
  10
 • جنسیت*
  11
 • نظام وظیفه*
  12
 • وضعیت تأهل*
  13
 • گروه خونی*
  14
 • تاریخ ازدواج*
  15
 • تعداد فرزند*
  16
 • افراد تحت تکفل*
  17
 • مشخصات همسر
  18
 • نـام*
  19
 • نـام خانوادگی*
  20
 • تاریـخ تولد*
  21
 • شغل*
  22
 • اطلاعات تماس:
  23
 • استان:*
  24
 • شهر:*
  25
 • تلفن همراه:*
  26
 • تلفن ثابت:*(همراه با پیش شماره شهرستان)
  27
 • شماره تلفن در مواقع ضروری*
  28
 • کدپستی*
  29
 • نشانی کامل:*
  30
 • پست الکترونیکی:*
  31
 • سوابق تحصیلی:
  32
 • دیپلم
  33
 • رشته تحصیلی /گرایش*
  34
 • مرکز آموزشی*
  35
 • کشور / شهر*
  36
 • سال شروع*مثال 1383
  37
 • سال اتمام*مثال 1386
  38
 • معدل*
  39
 • فوق دیپلم
  40
 • رشته تحصیلی/گرایش*
  41
 • مـرکز آموزشی*
  42
 • کشور/شهر*
  43
 • سـال شروع*
  44
 • سـال اتمام*
  45
 • معـدل*
  46
 • لیسانس
  47
 • رشته تحصیلی/ گرایش*
  48
 • مرکـز آموزشی*
  49
 • کشور/ شهر*
  50
 • سال شـروع*
  51
 • سال اتـمام*
  52
 • مـعدل*
  53
 • فوق لیسانس
  54
 • رشته تحصیلی / گرایش*
  55
 • مـرکـز آموزشی*
  56
 • کـشور/شهر*
  57
 • سـال شـروع*
  58
 • سـال اتـمام*
  59
 • مـعـدل*
  60
 • دکترا
  61
 • رشـته تحصیلی/گرایش*
  62
 • مرکز آمـوزشی*
  63
 • کـشور/شـهر*
  64
 • سال شــروع*
  65
 • ســال اتمام*
  66
 • معدل*
  67
 • مشخصات آخرین پایان نامه فارغ التحصیلی
  68
 • نام*نام کامل
  69
 • موضوع*
  70
 • تاریخ دفاع*
  71
 • نمره ارزشیابی*
  72
 • سوابق شغلی:
  73
 • نام موسسه:*
  74
 • کشور-شهر*
  75
 • تاریخ شروع*
  76
 • تاریخ خاتمه*
  77
 • نوع قرارداد*
  78
 • سمت/عنوان شغلی*
  79
 • علت خاتمه:*
  80
 • آخرین حقوق دریافتی*
  81
 • 82
 • نام مؤسسه:*
  83
 • کشور-شـهر*
  84
 • تاریخ شـروع*
  85
 • تاریخ خاتـمه*
  86
 • نـوع قرارداد*
  87
 • سـمت /عنوان شغلی*
  88
 • علت خاتمه :*
  89
 • آخـرین حقوق دریافتی*
  90
 • 91
 • نام موسسه :*
  92
 • کـشور-شهر*
  93
 • تـاریخ شروع*
  94
 • تاریـخ خاتمه*
  95
 • نوع قـرارداد*
  96
 • سمت/عـنوان شغلی*
  97
 • علت خاتمـه:*
  98
 • آخرین حـقوق دریافتی*
  99
 • 100
 • سابقه بیمه تامین اجتماعی*
  101
 • سال*
  102
 • ماه*
  103
 • دوره های آموزشی:
  104
 • عنوان دوره 1:*
  105
 • موسسه:*
  106
 • مدت(ساعت):*
  107
 • گواهینامه*
  108
 • عنوان دوره 2:*
  109
 • مؤسسه:*
  110
 • مدت(ساعت) :*
  111
 • گواهیـنامه*
  112
 • عنوان دوره 3:*
  113
 • موسسه :*
  114
 • مدّت(ساعت):*
  115
 • گواهینامه*
  116
 • عنوان دوره 4:*
  117
 • موسسـه:*
  118
 • مدت(ساعـت):*
  119
 • گواهـینـامه*
  120
 • سابقه فعالیت های پژوهشی :
  121
 • نوع(اختراع،کتاب و...)*
  122
 • عنوان*
  123
 • تاریخ نشر/ثبت*
  124
 • ناشر/موسسه ثبت*
  125
 • توضیحات*
  126
 • 127
 • نـوع(اختراع،کتاب و...)*
  128
 • عـنوان*
  129
 • تـاریخ نشر/ثبت*
  130
 • نـاشر/موسسه ثبت*
  131
 • توضـیحات*
  132
 • 133
 • نوع(اختـراع،کتاب و...)*
  134
 • عنـوان*
  135
 • تاریـخ نشر/ثبت*
  136
 • ناشـر/موسسه ثبت*
  137
 • تـوضیحات*
  138
 • 139
 • نوع(اختراع،کـتاب و...)*
  140
 • عـنـوان*
  141
 • تاریخ نشر/ثـبت*
  142
 • ناشر/موسـسه ثبت*
  143
 • تـوضیحـات*
  144
 • 145
 • نوع(اختراع،کتاب ـ...)*
  146
 • عنوان:*
  147
 • تاریخ نشـر/ثبت*
  148
 • ناشر/موسسه ثـبت*
  149
 • توضیـحـات*
  150
 • سوابق فعالیت های آموزشی
  151
 • عنوان دوره/درس*
  152
 • محل تدریس*
  153
 • تاریخ شروع:*
  154
 • تاریخ پایان:*
  155
 • توضیحات:*
  156
 • 157
 • عنوان دوره /درس*
  158
 • مـحل تدریس*
  159
 • تاریـخ شروع:*
  160
 • تاریخ پـایان:*
  161
 • تـوضیحات:*
  162
 • 163
 • عنوان دوره / درس*
  164
 • محـل تدریس*
  165
 • تاریخ شـروع:*
  166
 • تاریـخ پایان:*
  167
 • توضـیحات:*
  168
 • 169
 • عنـوان دوره/درس*
  170
 • محل تـدریس*
  171
 • تـاریـخ شروع:*
  172
 • تـاریخ پایان:*
  173
 • توضیحـات:*
  174
 • 175
 • عنوان دوره/ درس*
  176
 • محل تدریـس*
  177
 • تـاریخ شروع:*
  178
 • تاریخ پایان:*
  179
 • توضـیحـات:*
  180
 • مهارت های کامپیوتری:
  181
 • سطح آشنایی با مهارت های هفت گانه رایانه*ضعیفکممتوسطمسلط
  IT
  Windows
  Internet
  Word
  Excel
  Access
  Powerpoint
  182
 • سایر نرم افزارها/ زبان های برنامه نویسی:
  183
 • عنوان نرم افزار:*
  184
 • سطـح آشنایی:*
  185
 • مدرک مهارت*
  186
 • نام موسسه*
  187
 • تاریخ شروع دوره*
  188
 • تاریخ پایان دوره*
  189
 • 190
 • عنـوان نرم افزار:*
  191
 • سطح آشنایی:*
  192
 • مـدرک مهارت*
  193
 • نـام موسسه*
  194
 • تـاریخ شروع دوره*
  195
 • تاریخ پـایـان دوره*
  196
 • 197
 • عنوان نرم افزار :*
  198
 • سطح آشنایی :*
  199
 • مدرک مـهارت*
  200
 • نام مـوسسه*
  201
 • تاریخ شـروع دوره*
  202
 • تاریخ پایـان دوره*
  203
 • 204
 • عنوان نـرم افزار:*
  205
 • سطـح آشنایـی:*
  206
 • مدرک مهـارت*
  207
 • نام موسسـه*
  208
 • تاریـخ شروع دوره*
  209
 • تـاریخ پایان دوره*
  210
 • 211
 • عنوان نرم افـزار:*
  212
 • سطـح آشنایـی :*
  213
 • مـدرک مهـارت*
  214
 • نـام موسسـه*
  215
 • تـاریـخ شروع دوره*
  216
 • تاریـخ پایان دوره*
  217
 • آشنایی با زبان های خارجی:
  218
 • انگلیسی:*خوبمتوسطخوب
  مکالمه
  خواندن
  نوشتن
  ترجمه
  219
 • آشنایی با سایر زبان ها:
  220
 • نوع زبان:*
  221
 • سطح آشنایـی:*
  222
 • اطلاعات معرف:
  223
 • نحوه آشنایی با جهاددانشگاهی:*
  224
 • نام و نام خانوادگی معرف:*
  225
 • نسبت شما با ایشان:*
  226
 • شغل معرف:*
  227
 • آدرس و تلفن محل کار:*
  228
 • اطلاعات همکاری:
  229
 • شغل مورد نظر*
  230
 • شهر محل خدمت مورد نظر*
  231
 • نوع همکاری:*
  232
 • حقوق درخواستی:*(ریال)
  233
 • سایر شغل های مورد علاقه شما*
  234
 • تاریخ آمادگی شروع به کار:*مثال: مهرماه98
  235
 • سایر موارد
  236
 • آیا پیش از این در واحد یا شرکت وابسته جهاد دانشگاهی اشتغال داشته اید*
  237
 • در صورت مثبت بودن پاسخ ، تاریخ و علت ترک کار خود را ذکر نمائید*
  238
 • 239
 • آیا سابقه بیماری خاصی دارید*
  240
 • نوع بیماری را ذکر نمایید*
  241
 • 242
 • آیا سابقه محکومیت کیفری دارید*
  243
 • علت را ذکر نمایید*
  244
 • آیا قصد ادامه تحصیل در داخل یا خارج از کشور را دارید*
  245
 • آیا قصد مهاجرت دارید*
  246
 • علایق و تمایلات شخصی خود را در هر زمینه ای بیان کنید*
  247
 • دو مورد از نقاط قوت عمده ی رفتاری/ شغلی خود را بیان کنید*
  248
 • دو مورد از نقاط ضعف یا حساسیت های عمده ی رفتاری / شغلی خود را بیان کنید*
  249
 • مسیر شغلی خود را در 10 سال آینده به چه صورت می بینید ؟*مایلید جایگاه شغلی شما در 10 سال آیننده کجا باشد؟
  250
 • در یک پارگراف استعدادها، روحیات ، علایق و توانایی های خود در پست مربوط را بیان نمایید*
  251
 • 252
 • نام دو نفر از آشنایانی که در صورت لزوم بتوان با آن ها تماس گرفت
  253
 • نــام*
  254
 • نـام خانوادگی*
  255
 • نسبت*
  256
 • تلفن تماس*
  257
 • نــام :*
  258
 • نام خـانوادگی*
  259
 • نسـبت*
  260
 • تـلفن تماس*
  261
 • فایل رزومه ( اختیاری)* آپلود
   262
  • اینجانب*نام و نام خانوادگی
   263
  • *
   با وقوف کامل از مراتب فوق، به تکمیل این پرسشنامه مبادرت نمودم و چنانچه پس از ورود به خدمت یا در حین خدمت در جهاد دانشگاهی محرز گردد مواردی که در فرم ذکر نموده ام خلاف واقع یا نادرست است، جهاد دانشگاهی مختار است این پرسشنامه را به منزله ی استعفا نامه ی اینجانب قلمداد نماید. ضمنا مطلع هستم که تکمیل این پرسشنامه سازمان را ملزم به استخدام اینجانب نمی نماید.
   264