فصل دوم: فهرست رسته، رشته های شغلی و شماره تشخیص

تعداد بازدید:۱۳۰۴۲

 

رسته

رشته شغلی

شماره تشخیص

امتیاز شغل

علوم انسانی و اجتماعی

 

کارشناس علوم انسانی و اجتماعی

11

 

کاردان علوم انسانی و اجتماعی

12

 

علوم پایه

کارشناس علوم پایه

21

 

کاردان علوم پایه

22

 

تکنسین علوم پایه

23

 

علوم پزشکی

کارشناس علوم پزشکی

31

 

کاردان علوم پزشکی

32

 

تکنسین علوم پزشکی

33

 

فنی و مهندسی

کارشناس فنی و مهندسی

41

 

کاردان فنی و مهندسی

42

 

تکنسین فنی و مهندسی

43

 

کشاورزی و منابع طبیعی

کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی

51

 

کاردان کشاورزی و منابع طبیعی

52

 

تکنسین کشاورزی و منابع طبیعی

53

 

هنر

کارشناس هنر

61

 

کاردان هنر 

62

 

امور آموزشی

کارشناس امور آموزشی

71

 

کمک کارشناس امور آموزشی

72

 

امورپژوهشی

کارشناس امور پژوهشی

81

 

کمک کارشناس امور پژوهشی

82

 

امور توسعه منابع انسانی

کارشناس امور اداری

91

 

کمک کارشناس امور اداری

92

 

امور خدمات اداری و عمومی 

متصدی خدمات اداری

101

 

متصدی خدمات عمومی

102

 

امورخدمات  فنی

کارشناس امور فنی

111

 

تکنسین امور فنی

112

 

امور فرهنگی

کارشناس امور فرهنگی

121

 

کمک کارشناس امور فرهنگی

122

 

امور فن آوری اطلاعات

کارشناس امور فن آوری اطلاعات

131

 

کمک کارشناس امور فن آوری اطلاعات

132

 

امور مالی

کارشناس امور مالی

141

 

کمک کارشناس امور مالی

142

 

متصدی خدمات مالی

143

 

امور برنامه ریزی و مطالعه

کارشناس امور مطالعه و برنامه ریزی

151

 

امور حقوقی

کارشناس امور حقوقی

161

 

امور اجتماعی

کارشناس امور ارتباطات

171

 

کمک کارشناس امور ارتباطات

172

 

کارشناس امور کار و اشتغال

   

امور آمار و اطلاعات

کارشناس امورآمارو اطلاعات

181

 

کمک کارشناس امور آمارو اطلاعات

182