آیین نامه استخدامی هیات علمی

تعداد بازدید:۱۳۳۲۰

فصل اول :کلیات

‌ماده‌ 1 : مراتب‌ اعضای‌ هیأت‌علمی‌ جهاد دانشگاهی عبارتست‌ از:[1]

-   مربی پژوهشیار (پژوهشیار)

-   مربی پژوهش (پژوهشگر)

-   استادیار پژوهش (پژوهشگر ارشد)

-   دانشیار پژوهش

-   استاد پژوهش (استاد پژوهش)

 

ماده‌ 2 : وضع‌ استخدامی‌ اعضای‌ هیأت‌علمی‌ جهاد دانشگاهی بر دو نوع‌ است:

1- اعضای‌ رسمی‌ که‌ باید بطور تمام‌ وقت‌ در جهاد دانشگاهی خدمت‌ نمایند و با استفاده‌ از مقررات‌ بازنشستگی‌ اعضای‌ جهاد مشمول‌ مقررات‌ این‌ آیین‌نامه خواهند بود.

2- اعضای‌ پیمانی‌ که‌ بموجب‌ قرارداد بخدمت جهاد دانشگاهی پذیرفته‌ می‌شوند و منحصراً تابع‌ مقررات‌ استخدامی ‌اعضاء پیمانی‌ هیأت‌علمی‌ مندرج‌ در پیوست‌ شماره (1) این‌ آیین‌نامه خواهند بود.

تبصره : سوابق‌ فعالیت‌ غیرتمام ‌وقت‌ اعضای‌ رسمی‌ که‌ طبق‌ مقررات سابق‌ جهاد دانشگاهی به‌ استخدام‌ رسمی پذیرفته ‌‌شده‌اند پس‌ از تبدیل‌ به خدمت ‌‌تمام‌وقت‌، جزء سابقه‌ خدمت‌ آنان‌ محسوب‌ خواهد شد.

 

فصل‌ دوم:  شرایط‌ اختصاصی‌ ورود به‌ خدمت‌ و تعیین‌ مرتبه‌

 ماده‌ 3 :[2] مربی پژوهشیار از میان افرادی انتخاب می‌شود که علاوه بر آشنایی با یک زبان خارجی در سطح 1،  شرایط‌ ذیل‌ را دارا باشد: [3]*

1- داشتن مدرک‌ کارشناسی‌

2- طی‌ دوره‌ آزمایشی‌ و موفقیت‌ در این‌ دوره‌

تبصره :‌ استخدام جدید در این مرتبه ممنوع است.*

 

ماده‌ 4 : [2] مربی پژوهش از میان افرادی انتخاب می‌شود که علاوه بر آشنایی با  یک زبان خارجی درسطح 2، یکی‌ از شرایط‌ زیر را دارا باشد:

1- داشتن مدرک‌ کارشناسی‌‌ارشد و یا دکترای عمومی‌ در یکی‌ از رشته‌های‌ گروه‌ پزشکی‌

2- چهار سال سابقه کار مفید در مرتبه مربی پژوهشیاری و کسب 30 امتیاز

 

ماده‌ 5 : [2] استادیار پژوهش از میان‌ افرادی‌ انتخاب‌ می‌شود که‌ علاوه‌ برآشنایی‌ با یک‌ زبان‌ خارجی در سطح‌ 3، یکی‌ از شرایط‌ زیر را دارا باشد.

1- داشتن مدرک‌ دکترا و یا تخصص در مورد رشته‌های‌ گروه‌ پزشکی‌ و طی‌ دوره‌ آزمایشی‌ و موفقیت‌ در این‌ دوره‌

2- حداقل پنج سال سابقه کار مفید در مرتبه مربی پژوهش، دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد و کسب 60 امتیاز

 

ماده‌ 6 : [2] دانشیار پژوهش از میان افرادی انتخاب می‌شود که علاوه بر آشنائی با یک زبان خارجی در سطح 3، دارای شرط زیر باشد:

1- داشتن‌ مدرک‌ دکترا و یا تخصص در مورد رشته‌های‌ گروه‌ پزشکی‌ ‌

2- چهار سال سابقه کار مفید در مرتبه استادیاری پژوهش  و کسب 100 امتیاز

 

ماده 6 (مکرر)[2] :‌ استاد پژوهش از میان افرادی انتخاب می‌شود که علاوه بر آشنایی به یک زبان‌ خارجی در سطح 3 و آشنایی با یک زبان‌ خارجی دیگر در سطح 1 دارای شرط‌ زیر باشد:‌

1- داشتن مدرک دکترا و یا تخصص در یکی از رشته های گروه پزشکی

2- پنج سال سابقه کار مفید در مرتبه دانشیاری پژوهش و کسب 105 امتیاز

 

ماده‌ 7 : سطوح‌ زبان‌ خارجه‌ مندرج‌ درآیین‌نامه عبارتست‌ از :

 الف‌) سطح‌ (1) : درحد توانائی‌ استفاده‌ از کتب‌ خارجی‌ مربوط‌

  ب‌) سطح‌ (2) [4] *: درحد توانائی‌ مطالعه‌ و درک‌ کتب‌ و مقالات‌ مربوط‌ و درک‌ از طریق‌ سمعی‌ در زبان‌ خارجی‌

  ج‌) سطح‌ (3) : درحد نگارش‌ متون‌ تخصصی‌، مکالمه‌ و محاوره‌ به‌ زبان‌ خارجی‌ مربوط‌

تبصره‌ : مرجع‌ تشخیص‌ دهنده‌ سطوح‌ مذکور کمیسیون‌ مرکزی‌ ارتقاء می‌باشد. [5]

 

 ماده‌ 8 : دوره‌های‌ آزمایشی‌ حداقل‌ 2سال‌ و حداکثر 4 سال‌ تمام‌ وقت‌ خواهد بود. [6] قطعیت‌ استخدام‌ افرادی‌ که‌ دردوره‌ آزمایشی‌ لیاقت‌ و کاردانی‌ و علاقه‌ بکار از خود نشان‌ دهند در پایان‌ دوره‌ به‌ پیشنهاد واحد و یا معاونت مربوط‌ در دفترمرکزی‌ و با حکم‌ ریاست جهاد دانشگاهی تحقق‌ خواهد یافت‌ که‌ در اینصورت‌ دوره‌ مزبور جزو دوران‌ خدمت‌ رسمی‌ آنان‌ محسـوب‌ می‌گردد. [7]

افرادی که‌ درحین‌ دوره‌ آزمایشی‌ برای‌ خدمت‌ در مرتبه‌ مورد نظر، واجد صلاحیت‌ تشخیص‌ داده‌ نشوند، بخدمت‌ آزمایشی‌ آنها خاتمه‌ داده‌ خواهد شد.

تبصره 1: حکم استخدامی ‌افراد، در بدو ورود به‌ دوره‌ آزمایشی‌ توسط‌ معاونت پشتیبانی و امور مجلس دفترمرکزی‌ صادر می‌گردد.

تبصره‌ 2 : به‌ افرادی که طبق‌ مقررات‌ این‌ ماده‌ بخدمتشان‌ خاتمه‌ داده‌ شود به‌ ازای‌ هرسال20 روز حقوق‌ براساس‌ آخرین‌ حقوق‌ دریافتی‌ آنان‌ پرداخت‌ خواهد شد.

 

ماده‌9 : نحوه‌ ارتقاء هیأت‌علمی‌ جهاد دانشگاهی به ‌موجب‌ مقررات‌ پیوست ‌شماره‌ (2) خواهد بود.

 

فصل‌ سوم‌ : حقوق‌ ومزایا

 ماده‌ 10 : حقوق‌ ومزایای‌ اعضاء هیأت‌علمی‌ به صورت‌ زیر محاسبه‌ می‌گردد. [8]

«حقوق و مزایا = حقوق پایه از جدول (1) با اعمال ضریب M +‌ فوق‌العاده‌هایی که ضوابط پرداخت آنها به تصویب هیأت‌امناء رسیده یا خواهد رسید.»

 

ماده‌ 11: جدول‌ حقوق‌ ماهانه‌ اعضای‌ هیأت‌علمی‌ جهاد دانشگاهی بر مبنای‌ ضریب‌ M مطابق‌ جدول‌ شماره‌ (1) می‌باشد.

 

ماده‌ 12: ضریب M جدول‌ 1 (حقوق پایه) از ابتدای سال 92 مبلغ 27916 ریال [9] ‌تعیین‌ می‌گردد. این‌ ضریب‌ با افزایش ضریب جدول حقوق اعضای ‌هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات‌آموزش‌عالی، با اعمال درصد افزایش مزبور نسبت به مبلغ‌قبلی، افزایش می‌یابد. [10]

 

ضریب جدول حقوق اعضای هیأت‌علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

×

قبلی M

M =

ضریب قبلی جدول اعضای هیات علمی دانشگاهها  و موسسات آموزش  عالی

 

 ماده‌ 13: اشخاصی‌که‌ به خدمت‌ هیأت‌علمی‌ جهاد دانشگاهی پذیرفته‌ می‌شوند در پایه ‌یک‌ مرتبه‌ مربوط‌ قرار می‌گیرند. [11]

 تبصره‌ 1: اعضای‌ هیأت ‌علمی‌ جهاد دانشگاهی در صورتی‌که‌ قبل‌ از استخدام‌ در جهاد در یکی‌ از ارگانهای‌ دولتی‌ ( اعم از وزارت‌خانه‌ها، سازمانها و شرکتها ) یا نهادهای‌ انقلاب ‌‌اسلامی‌ سابقه ‌کار داشته‌ باشند می‌توانند با ارائه‌ گواهی ‌‌رسمی ‌از ارگان‌ مربوط‌ موارد را بعنوان‌ سابقه‌‌ کار معتبر به‌ جهاد دانشگاهی اعلام‌ نمایند. [12]

 تبصره‌ 2 : سنوات‌ تمام‌ وقت‌ داخل‌ و خارج‌ جهاد اعضاء جدیدالاستخدام‌ به‌ صورت‌ کیفی‌ با تصویب‌ کمیسیون‌ مرکزی‌ ارتقاء تعیین‌ می‌شود. [13]

 

ماده‌ 14 : اعضای‌ هیأت‌علمی‌ در صورت‌ دارا بودن‌ شرایط‌ زیر استحقاق‌ یک‌ پایه‌ ترفیع‌ در مرتبه‌ای‌ که‌ خدمت‌ می‌نمایند را خواهند داشت: *

الف) : حداقل‌ یک‌ سال‌ توقف‌ تمام‌ وقت‌ در پایه‌ قبلی‌[14]

ب) : پیشرفت‌ علمی‌ و رضایت‌ ازخدمات‌ تخصصی‌ و اجرائی‌ عضو[15]

 تبصره : اعطای‌ یک‌ پایه‌ ترفیع‌ در همان‌ مرتبه‌ برای‌ اعضاء دو ماه‌ قبل‌ از تحقق‌ بند ”الف“‌  با پیشنهاد و تأیید بند ”ب“ توسط واحد مربوط‌ و یا بخش‌ ذیربط‌ در دفترمرکزی و حکم‌ معاون پشتیبانی و امور مجلس دفترمرکزی انجام‌ می‌گیرد و از تاریخ‌ تحقق‌ بند ”الف“‌ قابل اجرا خواهد بود.[16]                        

   جدول شماره یک[17]

جدول ضرایب پایه و مرتبه علمی اعضای هیات علمی

پایه

مربی پژوهشیار

مربی پژوهش

استادیار پژوهش

دانشیار پژوهش

استاد پژوهش

1

131

164

230

0

0

2

138

170

236

0

0

3

144

177

243

0

0

4

151

183

249

0

0

5

157

190

256

282

0

6

165

196

262

288

0

7

173

203

269

295

0

8

181

209

275

301

0

9

188

217

282

308

0

10

196

223

288

314

353

11

205

230

295

321

361

12

212

236

301

327

367

13

220

243

308

334

374

14

227

249

314

340

380

15

236

256

321

347

387

16

243

262

327

353

393

17

249

269

334

361

400

18

256

275

340

367

406

19

262

282

347

374

413

20

269

288

353

380

419

21

275

296

361

387

426

22

282

303

367

393

432

23

288

312

374

400

439

24

295

319

380

406

445

25

301

327

387

413

452

26

309

336

393

419

458

27

317

343

400

426

465

28

325

351

406

432

471

29

332

358

413

439

478

30

340

367

419

445

484

31

347

374

426

452

491

32

356

382

432

458

497

33

363

389

439

465

505

34

371

397

445

471

511

35

378

405

452

478

518

36

387

413

458

484

524

37

394

420

465

491

531

38

402

428

471

497

537

39

409

436

478

505

544

40

418

444

484

511

550

ماده‌ 15 : ارتقاء اعضاء هیأت‌علمی‌ با حفظ‌ پایه‌ آنان‌ در مرتبه‌ قبل‌ صورت‌ می‌ گیرد. [18]

 

ماده‌16 : برای‌ مربیان پژوهشی که‌ موفق‌ به‌ اخذ مدرک‌ فوق‌ لیسانس‌ (دکتری‌ عمومی‌ در گروه‌ پزشکی‌) گردند معادل‌ یک‌ پایه‌ و 6 ماه‌ سابقه‌ کار و برای‌ استادیاران پژوهشی که‌ موفق‌ به‌ اخذ مدرک‌دکتری‌ (دکتری‌‌تخصصی‌ درگروه‌‌پزشکی‌) شوند معادل‌ 3 پایه سابقه‌کار منظور می‌گردد. [19]

 

ماده‌ 17 : علاوه‌ بر حقوق‌ به‌ اعضای‌ هیأت‌علمی‌ اعم‌ از اینکه‌ مشاغل‌ تخصصی‌ یا مسئولیت‌های‌ اجرائی‌ بر عهده‌ داشته‌ باشند، باتوجه‌ به‌ رشته‌های‌ تخصصی‌ و فعالیت‌ آنها فوق‌‌العاده‌ شغل‌ پرداخت‌ می‌گردد میزان‌ این‌ فوق‌العاده‌ شغل‌ برای‌ مراتب‌ و رشته‌های‌ تحصیلی‌ مختلف‌، مطابق‌ پیوست‌ شماره‌ (3) تعیین‌ خواهد شد.

 

ماده‌ 18 : فوق‌العاده مدیریتی شغل رئیس جهاد دانشگاهی همه‌ ساله با اعمال نسبت افزایش فوق‌العاده شغل مدیریت هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در فوق‌العاده ‌مدیریتی قبلی، ‌تعیین می‌گردد.

 

 

 معاونان جهاددانشگاهی

50  الی 80 درصد فوق العاده مدیریت رئیس جهاددانشگاهی

رئیس پژوهشگاه *

45 الی 75 درصد فوق العاده مدیریت رئیس جهاددانشگاهی

مشاوران رئیس جهاددانشگاهی

30  الی 50 درصد فوق العاده مدیریت رئیس جهاددانشگاهی

رؤسای واحدها و پژوهشکده‌ها، سازمانها، مراکز و مدیران کل

35  الی 60 درصد فوق العاده مدیریت رئیس جهاددانشگاهی

روسای پژوهشکده های مستقر در پژوهشگاهها    *

25 الی 45 درصد فوق العاده مدیریت رئیس جهاددانشگاهی

معاونان واحدها و پژوهشکده‌ها، سازمانها، مراکز و پژوهشکده های مستقر در پژوهشگاهها  *[21]

20  الی 45 درصد فوق العاده مدیریت رئیس جهاددانشگاهی

مدیران مرکز خدمات تخصصی و گروه‌های پژوهشی

15  الی 40 درصد فوق العاده مدیریت رئیس جهاددانشگاهی

مدیران ادارات

10  الی 30 درصد فوق العاده مدیریت رئیس جهاددانشگاهی

مسئولان قسمت‌ها

حداکثر20درصد فوق العاده مدیریت رئیس جهاددانشگاهی

مسئولان امور

حداکثر10درصد فوق العاده مدیریت رئیس جهاددانشگاهی

 

- به رئیس جهاد دانشگاهی اجازه داده شده به ذیحساب جهاد دانشگاهی تا20 درصد اضافه به عنوان فوق‌العاده شغل ذیحساب پرداخت نماید.

 

ماده‌ 19 : پرداخت حق‌ عائله‌مندی و اولاد به اعضای هیأت‌علمی، ‌مطابق ضوابط و مقررات مربوط به اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است. [22]

 

ماده‌ 20 : هرگاه‌ عضو هیأت‌علمی‌ جهاد دانشگاهی در فعالیت‌های خود به‌ اختراعات‌ یا ابداعات‌ ارزنده‌ای‌ نائل‌ شود می‌‌توان‌ او را مورد تشویق‌ قرارداد. چگونگی‌ این‌ تشویق‌ مطابق‌ پیوست‌ شماره (4) این‌ آیین‌نامه خواهد بود. *

 

ماده‌ (20 مکرر) : براساس ‌آیین‌نامه‌ای‌ که‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ علمی‌ جهاد دانشگاهی خواهد رسید به‌ اعضای‌ هیأت‌علمی‌ که‌ از نظر تخصصی‌ کاری‌ ارزشمند را ارائه‌ نمایند، می‌توان‌ ضرایب‌ جدول‌ شماره‌ یک‌ را تا صددرصد افزایش‌ داد. [23]*

تبصره‌ : جهت‌ تعیین‌ ضریب‌ مشمولین‌ این‌ ماده‌ ضرایب‌ جدول‌ 2 حذف‌ خواهدشد. [24]

 

فصل‌ چهارم‌: مأموریت ها و مبادلات‌ علمی‌ و انتقالات‌

ماده‌ 21 : جهاد دانشگاهی بمنظور بالابردن‌ سطح‌ علمی‌ و فنی‌ اعضای‌ هیأت‌علمی‌ و همچنین‌ مبادله‌ نتایج‌ فعالیت‌های علمی‌ و پژوهشی‌ وسائل‌ لازم‌ را برای‌ شرکت‌ آنان‌ درکنفرانسها، سمینارها، کنگره‌ها و نظایر آن‌ که‌ در زمینه‌ رشته‌ تحصیلی‌ و فعالیت‌ تخصصی‌ هر یک‌ در داخل‌ یا خارج‌ کشور تشکیل‌ می‌شود و شرکت‌ آنان‌ را ضروری‌ تشخیص‌ می‌‌دهد، فراهم‌ می‌سازد و برای‌ شرکت‌ در این‌گونه‌ مجامع،  مأموریتهایی‌ برای‌ مدت‌ لازم‌ در هر برنامه‌ به‌ آنان‌ محول‌ می‌نماید و در صورت‌ لزوم‌ برای‌ طی‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ پیشرفته، اعضای‌ هیأت‌علمی‌ خود را جهت‌ استفاده‌ از بورس‌هائی‌ که‌ در اختیار جهاد دانشگاهی می‌باشد و یا قرار خواهد گرفت‌ اعزام‌ می‌دارد.

 

ماده‌ 22 : جهاد دانشگاهی در مقاطع‌ زمانی ‌مناسب‌ فرصتهای‌ مطالعاتی‌ در اختیار اعضای‌ هیأت‌علمی‌ قرار می‌دهد.

 

ماده‌ 23 : نحوه‌ اجرای‌ مواد21 و22 و ترتیب‌ پرداخت‌ حقوق‌ و فوق‌العاده‌ها و هزینه‌ها به اعضــای‌ هیأت‌علمی‌ در مدت‌ مأموریت‌ یا فـرصت‌‌ مطـالعاتی‌ به موجب‌ مقررات ‌مندرج‌ در پیوست‌ شماره‌ (5) خواهد بود.

 

ماده‌ 24 : مأموریت‌ و انتقال‌ اعضای‌ هیأت‌علمی‌ جهاد دانشگاهی در داخل‌ جهاد و به‌ مؤسسات دیگر مطابق‌ پیوست‌ شماره‌ (6) امکان‌پذیر خواهد بود.

 

فصل‌ پنجم‌: تطبیق‌ وضع‌ اعضای‌ هیأت‌علمی‌ با مقررات‌ این‌ آیین‌ نامه‌

ماده‌ 25 : کلیه‌ امتیازاتی‌ که‌ در ارتقاء فرد از یک‌ مرتبه‌ به‌ مرتبه‌ بالاتر مورد استفاده‌ قرار نگرفته‌ است‌ به‌ امتیازات‌ فرد در مرتبه‌ جدید منتقل‌ می‌شود.

 

ماده‌ 26 : برای‌ کلیه‌ اعضای‌ جهاد دانشگاهی که‌ مطابق‌ ماده‌ (1) این‌ آیین‌نامه به‌ عضویت‌ هیأت‌ علمی‌ در می‌آیند با توجه‌ به‌ مواد فصل‌ دوم‌ و مواد (15) و (16) این‌ آیین‌نامه و بدون‌ در نظر گرفتن‌ امتیازات‌ لازم‌، تعیین‌ مرتبه‌ و پایه‌ می‌شود.

امتیاز لازم‌ برای‌ هر فرد برای‌ اینکه‌ به‌ ارتقاء بعدی‌ نائل‌گردد با ضرب‌کردن‌ امتیاز لازم‌ برای‌ ارتقاء به‌ هرمرتبه‌ در نسبت‌ مدت‌ باقی‌ مانده‌ از آن‌ مرتبه‌ به‌ حداقل‌ توقف‌ در مرتبه‌ تعیین‌ خواهد شد.

 

فصل‌ ششم‌: تطبیق‌ این‌ آیین‌نامه با آیین‌نامه‌ استخدامی‌ اعضای‌ جهاد دانشگاهی و آیین‌نامه‌های‌ قبلی‌

ماده‌ 27 : در هر مورد نظیر بازنشستگی‌، مرخصی‌ و غیره‌ که‌ این‌ آیین‌نامه‌ سکوت‌ کرده است‌ مقررات‌ آیین‌نامه ‌‌استخدامی‌ جهاد دانشگاهی معتبر و برای‌ اعضای‌ ‌هیأت‌علمی‌ نیز لازم‌‌الاجرا است‌.

 

ماده‌ 28: این‌ آیین‌نامه و مقررات‌ پیوست‌ آن‌ از تاریخ‌ تصویب‌ لازم‌ الاجراست‌ وکلیه‌ قوانین‌ و مقررات‌ مغایر با مقررات‌ این‌ آیین‌نامه ملغی‌ است‌.

 

ماده‌ 29 : فهرست‌ پیوستهای‌ این‌ آیین‌نامه بدین‌ شرح‌ است‌ :

پیوست‌ شماره (1) : مقررات‌ استخدامی‌ اعضای‌ پیمانی‌ هیأت‌علمی‌ جهاد دانشگاهی موضوع‌ ماده‌ 2 آیین‌نامه استخدامی‌ اعضای‌ هیأت‌علمی‌ جهاددانشگاهی‌ [آیین‌ نامه استخدام پیمانی]

پیوست شماره (2) : مقررات مربوط به نحوه ارتقاء اعضای هیأت‌علمی جهاد دانشگاهی موضوع ماده (9)

پیوست‌ شماره‌ (3) : تعیین‌ میزان‌ پرداخت‌ فوق‌العاده‌ شغل‌ برای‌ مراتب‌ مختلف‌ و رشته‌های‌ مختلف‌ تحصیلی‌

پیوست‌ شماره (4) : مقـررات‌ مربـوط‌ به‌ نحـوه‌ تشویق‌ اعضای‌ هیأت‌علمی‌ جهاد دانشگاهی‌ موضوع‌ ماده‌ (20)

پیوست‌ شماره ‌(5) : مقررات‌ مربوط‌ به‌ مأموریتهای‌ علمی، فرصت‌ مطالعاتی‌ و بورس‌ اعضای‌ هیأت‌علمی‌ جهاد دانشگاهی‌ موضوع‌ ماده‌ (23)

پیوست شماره (6) : مقررات‌ مأموریت‌ و انتقال‌ اعضای‌ هیأت‌علمی‌ جهاد دانشگاهی در داخل‌ و به‌ مؤسسات دیگر[25]

 

پیوست شماره (1)

مقررات استخدامی اعضای پیمانی هیأت‌علمی

موضوع بند 2 ماده 2 آئین‌نامه اصلاحی طبق اصلاحی طبق مصوبه مورخ 15/6/74 هیأت‌امناء جهاد دانشگاهی [آیین‌ نامه استخدام پیمانی]

 

 

پیوست شماره (2)

مقررات مربوط به نحوه ارتقاء اعضای هیأت‌علمی

موضوع ماده 9 آیین‌نامه

 

مقررات مربوط به نحوه ارتقاء ‌اعضای هیأت‌علمی

ارتقاء اعضای‌ هیأت‌علمی‌ جهاد دانشگاهی با توجه‌ به‌ میزان‌ فعالیت‌ آنان‌ درزمینه‌ تحقیق، آموزش، تصنیف، تألیف‌ و ترجمه‌، خدمات‌ تخصصی‌ و تصدی‌ مسئولیت‌های‌ اجرائی‌ مختلف‌ و براساس‌ مفاد این‌ پیوست‌ امکان‌پذیر خواهد بود.

 

بخش‌ اول‌ : ارزیابی‌ فعالیت‌های تحقیقاتی‌*

بطورکلی‌ فعالیت‌های تحقیقاتی‌ به‌ فعالیتهایی‌ اطلاق‌ می‌گرددکه‌ بعلت‌ وجود موارد ناشناخته‌ قابل‌ توجه‌ (در سطح‌ مجامع‌ علمی‌ داخل کشور) درآنها، نیاز به‌ مطالعه‌ و تحقیق‌ قابل‌ توجه‌ دارد و یا به ‌اختراع‌، ابتکار و یا نوآوری‌ منجر می‌گردد و برحسب‌ گستردگی‌ و در برگیرندگی‌ تخصص‌های‌ مختلف‌ به‌ سه‌ نوع‌ فعالیت‌، پروژه‌ و طرح‌ تقسیم‌ می‌شود. [26] 

 

ماده‌ 1 : [27] کلیه فعالیت‌های تحقیقاتی تحت ‌عناوین طرح/پروژه/ فعالیت و در پی آن بررسی فعالیت‌های تحقیقاتی تمام اعضای هیأت‌علمی شاغل در جهاد دانشگاهی و مأمور در محدوده اجرایی این آیین‌نامه قرار خواهد گرفت.

 

 ماده‌ 2 : محدوده‌ کلی‌ امتیاز مربوط‌ به‌ هر نفر سال‌ کار، درطرح، پروژه‌ و فعالیت‌ تحقیقاتی‌ هر یک‌ از مراتب‌ هیأت‌علمی‌ در دو حالت‌ مسئول‌ و همکار بشرح‌ زیر تعیین‌ می‌گردد: [28]

 

م: مسئول

ه‍‍‍‍‍‍‍‍‍ : همکار

   طرح

   پروژه

  فعالیت

  تحقیقاتی

  تحقیقاتی

  تحقیقاتی

پژوهشگرارشد

م

  13 الی 20

  8 الی 14

  8 الی 9

ه‍‍‍‍‍‍‍‍‍

 10 الی 16

  6 الی 12

ـــ

پژوهشگر

م

 10 الی 16

  6 الی 12

 6 الی 9

ه‍‍‍‍‍‍‍‍‍

  8 الی 13

  5 الی 10

 4 الی 7

پژوهشیار

م

ـــ

ـــ

 4 الی 7

ه‍‍‍‍‍‍‍‍‍

  6 الی 10

  3 الی 7

 2 الی 5

محدوه کلی امتیاز

  6 الی 20

  3 الی 14

 2 الی 9

 

ماده‌ 3 : حداقل‌ امتیاز لازم‌ از انجام‌ امور تحقیقاتی‌ برای‌ ارتقاء اعضای‌ هیأت‌علمی‌ از هر مرتبه‌ به‌ مرتبه‌ بالاتر بشرح‌ زیر است‌ : *

 

ارتقاء

تحقیقات

از جمع

از طرح و پروژه

از طرح

از فعالیت

مربی پژوهشیار به مربی پژوهش

   7

   ـــ

   ـــ

   ـــ

مربی پژوهش به استادیارپژوهش

   17

   10

   ـــ

   ـــ

استادیار پژوهش به استادپژوهش

   44

  30

   14

   ـــ

 

ماده‌ 4 : تشخیص‌ امورتحقیقاتی‌ و همچنین‌ تمیز طرح، پروژه‌ و فعالیت‌ از یکدیگر برعهده‌ کمیسیونهای‌ ارتقاء خواهد بود.

 

 ماده‌ 5 : مدت‌ اشتغال‌ هر فرد در هر طرح‌، پروژه‌ و فعالیت‌ برحسب‌ ساعت‌ برای‌ تعیین‌ امتیاز با اعلام‌ جهاد دانشگاهی مربوط‌ و تأیید کمیسیونهای‌ ارتقاء خواهد بود.

 

بخش‌ دوم : ارزیابی‌ فعالیت‌های آموزشی*

فعالیت‌های آموزشی‌که‌ اعضاء هیأت‌علمی‌ بدان‌ مبادرت‌ می‌ورزند اعم‌ از اینکه‌ داخل‌ جهاد یا بیرون‌ از جهاد باشد به‌ دو دسته‌ کلاسیک‌ و غیرکلاسیک‌ و در چهار سطح‌ دکتری‌، فوق‌لیسانس‌، لیسانس‌ و فوق‌دیپلم‌ تقسیم‌ می‌شود.

 

 ماده‌ 6: تعاریف‌: [29]

1 ـ 6 ـ آموزش‌ داخل‌ جهاد به‌ آموزش‌هایی‌ اطلاق‌ می‌گردد که‌ توسط‌ اعضاء هیأت‌علمی در هر سطح‌ در واحدها، مراکز و مؤسسات وابسته‌ به‌ جهاد دانشگاهی ارائه‌ می‌گردد.

2 ـ 6 ـ آموزش‌ بیرون‌ جهاد به‌ آموزشهایی‌ اطلاق‌ می‌گردد که‌ توسط‌ اعضاء هیأت‌علمی‌ در مراکز و مؤسسات غیر وابسته‌ به‌ جهاد دانشگاهی ارائه‌ می‌گردد.

3 ـ 6 ـ آموزش‌ کلاسیک‌ به‌ آموزشهایی‌ اطلاق‌ می‌گردد که‌ محتوا و مواد تشکیل‌ دهنده‌ آن‌ شامل‌ تمام‌ یا قسمت‌ عمده‌ دروس‌ کلاسیک‌ دانشگاهی‌ بوده‌ و در مراکزی‌ ارائه‌ می‌گردد که‌ مورد تأیید وزارتین ‌علوم ‌تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ می‌باشد.

4 ـ 6 ـ آموزش‌ غیرکلاسیک‌ به‌ آموزش‌هایی‌ اطلاق‌ می‌گردد که‌ در ردیف آموزشهای‌ مرسوم‌ دانشگاهی‌ قرار نمی‌گیرد. این‌ آموزش‌ ها شامل‌ دو گروه‌ زیر می‌باشند:

       1ـ 4 ـ6 ـ آموزش‌ غیرکلاسیک‌ عمومی‌: به‌ آموزش‌های‌ غیرکلاسیک‌ فراگیری‌ اطلاق‌ می‌گردد که‌ مخاطبان‌ عام‌ دارد: مانند آموزش‌ زبان‌ عمومی، کمک‌های‌ اولیه‌، مبانی‌ کامپیوتر و امثالهم.

       2ـ4ـ6ـ آموزش‌ غیرکلاسیک‌ تخصصی‌: به‌ آموزشهای‌ غیرکلاسیکی‌ اطلاق‌ می‌گردد که‌ نتیجه‌ تجربیات‌ آموزش‌دهنده‌ در زمینه‌ فعالیت‌های تخصصی‌اش‌ باشد. مانند آموزش‌ زبان‌ تخصصی‌ یک‌ رشته‌ خاص‌، آموزش‌ کاربرد کامپیوتر در بهینه‌یابی‌ و امثالهم‌.

تبصره 1: دروس‌ مشترک ‌بین‌دوسطح‌لیسانس‌و‌فوق‌لیسانس‌در‌سطح‌فوق‌لیسانس‌محسوب‌می‌گردد.

تبصره‌ 2: مرجع‌ تشخیص‌ نوع‌ آموزش‌های‌ مندرج‌ در بندهای‌ 1-4-6 و 2-4-6 کمیسیون‌ مرکزی‌ ارتقاء خواهد بود.

از تاریخ‌ 1/1/74 معافیت‌ اعضاء هیأت‌علمی‌ از اخذ حداقل‌ امتیاز فعالیت‌های آموزشی ‌لغو می‌گردد و کلیه‌ اعضاء موظفند حداقل‌ امتیازات‌ مندرج‌ در آئین‌نامه‌ استخدامی‌ را کسب‌ نمایند. [30]

 

 ماده‌ 7 : محدوده‌ کلی‌ امتیاز مربوط‌ به‌ هر نفر سال‌ کار آموزشی‌ در سطوح‌ مختلف‌ که‌ توسط‌ هر یک‌ از مراتب‌ هیأت‌علمی‌ ارائه‌ می‌گردد بشرح‌ زیر می‌باشد: [31]

 


       سطح آموزش

مراتب

سطح فوق لیسانس

سطح لیسانس

سطح فوق دیپلم

غیر کلاسیک

کلاسیک

غیر کلاسیک

کلاسیک

غیر کلاسیک

کلاسیک

استادیارپژوهش

10 الی30

1 الی22

6 الی17

6 الی 13

3 الی10

-

مربی پژوهش

-

-

5 الی5

5 الی11

3 الی9

3 الی7

مربی پژوهشیار

-

-

-

3 الی9

-

5/1الی7

محدوده کلی امتیاز

10 الی30

10 الی22

5 الی17

3 الی14

3 الی10

5/1الی7

 

ماده‌ 8 : حداقل‌ امتیاز لازم‌ از انجام‌ فعالیت‌های آموزشی‌ اعضاء هیأت‌علمی‌ جهاد دانشگاهی برای‌ ارتقاء از هر مرتبه‌ به‌ مرتبه‌ بالاتر بشرح‌ زیر است‌. [32]

 

 

ارتقاء‌از

آموزش غیر کلاسیک

آموزش کلاسیک

 ازسطح فوق دیپلم و بالاتر

از سطح لیسانس و بالاتر

ازسطح فوق لیسانس و بالاتر

 ازسطح فوق دیپلم و بالاتر

از سطح لیسانس و بالاتر

ازسطح فوق لیسانس و بالاتر

مربی پژوهشیاربه مربی پژوهش

2

-

-

-

-

-

مربی پژوهش به استادیارپژوهش

9

-

-

-

-

-

استادیارپژوهش به استاد پژوهش

30

-

-

-

-

-

 

  

تبصره: حداقل‌ امتیاز لازم‌ از آموزشهای‌ کلاسیک‌ و غیرکلاسیک‌ و در سطوح‌ مختلف‌ عنداللزوم‌ تعیین‌ خواهد شد.

 

ماده‌ 9: تشخیص‌ سطح‌ آموزشهای‌ ارائه‌ شده‌ و تمیز کلاسیک‌ از غیرکلاسیک‌ بودن‌ آنهـــا برعهده‌ کمیسیون‌ ارتقاء خواهد بود.

تبصره : [33] امتیاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه‌های دانشجویی براساس مقررات وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی محاسبه خواهد شد.

 

 ماده 10: مدت‌ زمانی‌که‌ هر فرد در رابطه‌ با هر فعالیت‌ آموزشی‌ صرف‌ کرده‌ است‌ برحسب‌ ساعت‌ توسط‌ جهاد دانشگاهی مربوط‌ اعلام‌ و پس‌ از تأیید معاونت مربوط‌ در دفتر مرکزی‌ مبنای‌ تعیین‌ امتیاز فرد قرار خواهد گرفت‌. [34] 

 

 ماده‌ 11 : انجام‌ سخنرانی‌ و ارائه‌ مطلب‌ در سمینارها و کنفرانس‌ها نیز به‌ مثابه‌ یک‌ کار آموزشی‌ تلقی‌ می‌گردد و بر حسب‌ نوع‌ کیفیت‌ و مدت‌ زمان‌ مصروفه‌ تعیین‌ امتیاز خواهد شد. [35]

 

بخش‌ سوم: ارزیابی‌ فعالیت‌های انتشاراتی‌*

فعالیت‌های انتشاراتی‌ که‌ اعضاء هیأت‌علمی‌ بدان‌ مبادرت‌ می‌ورزند خواه‌ در حد مقاله، و یا درحد کتاب‌ به‌ سه‌ دسته‌ تصنیف‌، تألیف‌ (گردآوری‌) و ترجمه‌ تقسیم‌ می‌شود:

 

ماده‌ 12 : تعریف

1-12) تصنیف‌ : به‌ آن‌ دسته‌ از فعالیت‌های‌ انتشاراتی‌ اطلاق‌ می‌گردد که‌ عضو بدون‌ بهره‌گیری‌ مستقیم‌ از مکتوبات‌ دیگر و در زمینه‌ای‌ که‌ بعلت‌ تجارب‌ و مطالعات‌ علمی‌ در آن‌ متبحر گشته‌، مطلب‌ یا مطالبی را به‌ تحریر درآورده‌ باشد.

2-12) تألیف‌ (گردآوری‌) : به‌ آن‌ دسته‌ از فعالیت‌های انتشاراتی ‌اطلاق‌ می‌گردد که‌ عضو در زمینه‌ای‌ که‌ بعلت‌ تجربه‌کاری‌ و تحصیلی‌ در آن متبحر گشته‌ اقدام‌ به‌ مطالعه‌ منابع‌ و مراجع‌ کافی ‌نموده‌ و سپس‌ مجموعه‌ای‌ از اندوخته‌های‌ مطالعاتی‌ را به‌ تحریر درآورد.

3-12) ترجمه‌ : به‌ آن‌ دسته‌ از فعالیت‌های‌ انتشاراتی ‌اطلاق‌ می‌گردد که‌ عضو مطالبی‌ را عیناً از زبانی‌ به‌ زبانی‌ دیگر برگرداند.

 

ماده‌ 13 : بطورکلی‌ فعالیت‌های‌ انتشاراتی‌ بایستی‌ شرایط‌ و ضوابط‌ لازم‌ برای‌ نشر را برابر ضوابط‌ و مقررات‌ انتشارات‌ جهاد دانشگاهی و یا مرکز نشر دانشگاهی‌ و یا مراکز معتبر انتشاراتی‌ دانشگاهی‌ داشته‌ باشد.

 

ماده‌14 : محدوده‌ کلی‌ امتیاز مربوط‌ به‌ هر نفر سال‌ کار تصنیف، تألیف‌، و ترجمه‌ هر فرد در هر یک‌ از مراتب‌ هیأت‌علمی‌ در دو حالت‌ مسئول‌ و همکار بشرح‌ زیر می‌باشد:

 

مراتب

تألیف (گردآوری) و ترجمه

استادیار پژوهش

م

5 الی 16

ه‍‍‍‍‍‍‍‍‍

مربی پژوهش

م

3 الی 13

ه‍‍‍‍‍‍‍‍‍

مربی پژوهشیار

م

4 الی 10

ه‍‍‍‍‍‍‍‍‍

استادیار پژوهش

م

3 الی 8

ه‍‍‍‍‍‍‍‍‍

مربی پژوهش

م

4 الی 9

ه‍‍‍‍‍‍‍‍‍

مربی پژوهشیار

م

3 الی 7

ه‍‍‍‍‍‍‍‍‍

محدوده کلی امتیاز

3 الی 16

م: مسئول

ه‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍: همکار

 

 

تبصره‌ : درصورتی‌که‌ اثری‌ جنبه‌ تصنیفی‌ داشته‌ باشد اضافه‌ برامتیازات‌ فوق‌ حداکثر 12 امتیاز به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌های‌ ارتقاء کسب‌ می‌نماید.

 

ماده‌ 15 : تشخیص‌ نوع‌ فعالیت‌های انتشاراتی‌ انجام‌ شده‌ برای‌ تعیین‌ امتیاز مربوط‌ بر عهده‌ کمیسیونهای‌ ارتقاء خواهد بود.

 

ماده‌ 16 : مدت‌ زمانی‌که‌ هر فرد برای ‌انجام‌ هر فعالیت‌ انتشاراتی‌ برحسب‌ ساعت‌ صرف‌ کرده‌ است‌ توسط‌ جهاد دانشگاهی مربوط‌ اعلام‌ و پس‌ از تأیید معاونت‌ مربوط‌ در دفتر مرکزی‌ جهاد دانشگاهی مبنای‌ تعیین‌ امتیاز قرار خواهد گرفت‌.

تبصره: به اعضای هیات علمی گروه های پزشکی که برای اخذ مدرک دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و فوق تخصص به ماموریت آموزشی یا بورس اعزام می شوند، پس از اخذ مدرک حداکثر تا 2 پایه ترفیع به نسبت مدت تحصیل تعلق می گیرد[43]

 

بخش‌ چهارم‌ : ارزیابی‌ خدمات‌ تخصصی‌*

بطورکلی‌ خدمات‌ تخصصی‌ آن دسته‌ از اقداماتی‌ است‌ که‌ بعلت‌ عدم‌ وجود موارد ناشناخته‌ نیازی‌ به‌ تحقیق‌ نداشته‌ و عمدتاً با استفاده‌ از دانش‌ کارشناسی‌ اعضاء در رشته‌های‌ مختلف‌ و نیز در زمینه‌های‌ فرهنگی‌ انجام‌ می‌گردد. خدمات‌ تخصصی‌ برحسب‌ گستردگی‌ و در برگیرندگی‌ تخصصهای‌ مختلف‌ به‌ سه ‌نوع‌ فعالیت‌، پروژه‌ و طرح‌ با همان‌ تعریف‌ ذکر شده‌ در بخش‌ اول‌ تقسیم‌ می‌شود.

 

ماده‌ 17 : محدوده‌ کلی‌ امتیاز مربوط‌ به‌ هر نفر سال‌کار در طرح‌، پروژه‌ و فعالیت‌ خدماتی‌ در هر یک‌ از مراتب‌ شغلی‌ هیأت‌علمی‌ در دو حالت‌ مسئول‌ و همکار بشرح‌ زیر تعیین‌ می‌گردد.

 

       مراتب

      طرح

      پروژه

     فعالیت

استادیار پژوهش

م

10 الی 15

8 الی 10

    ـ ـ ـ

ه‍‍‍‍‍‍‍‍‍

7 الی 13

ـ ـ ـ‌

    ـ ـ ـ

مربی پژوهش

م

7 الی 3

6 الی 9

    ـ ـ ـ

ه‍‍‍‍‍‍‍‍‍

5/5 الی 11

5 الی 8

    ـ ـ ـ

مربی پژوهشیار

م

ـ ـ ـ

4 الی 7

 2 الی 5/4

ه‍‍‍‍‍‍‍‍‍

4 الی 9

3 الی 6

5/1 الی 5/2

محدوده کلی امتیاز

4 الی 15

3 الی 10

5/1 الی 5/4

 

بخش‌ پنجم‌ : ارزیابی‌ مسئولیت‌‌ها و فعالیتهای‌اجرائی‌*

  

ماده‌ 18: بطورکلی‌ مسئولیتهای‌‌ اجرائی‌ اعضای‌ هیأت‌علمی‌ به‌ شش‌ رده‌ ‌ذیل‌ تقسیم‌‌ می‌گردد.

رده اول : رئیس جهاددانشگاهی، اعضاء هیأت‌امناء و معاونین رئیس

رده دوم : رؤسای واحدها، مدیران کل و همطرازان

رده سوم : معاونان مدیرکل، معاونین واحدها

رده چهارم : رؤسای ادارات و همطرازان آن

رده پنجم : مسئولان قسمتها

رده ششم : مسئولان امور

تبصره : سمتهای همطرازان این ماده را شورای هماهنگی جهاد دانشگاهی تعیین خواهد کرد.

 

ماده‌ 19 : امتیاز مربوط‌ به‌ هر نفر سال‌ تصدی‌ تمام‌ وقت‌ هریک‌ از مسئولیتهای‌ مندرج‌ در ماده‌ 18 طبق‌ جدول‌ ذیل‌ می‌باشد.

 

رتبه

  رده اول

 رده دوم

 رده سوم

 رده چهارم

 رده پنجم

استادیار پژوهش

 20-17

  16 -14

  13-10

   9-7

   6-4

مربی پژوهش

  16-14

  13-10

   9-7

   6-4

   3-2

مربی پژوهشیار

  13-10

   9-7

   6-4

   3-2

    1

 

ماده‌ 20 : اعضاء هیأت‌علمی‌ که‌ مطابق‌ ماده‌ (18) این‌ بخش‌ عهده‌دار مسئولیت‌ می‌گردند لازم‌ است‌ حداقل‌ امتیازات‌ ذیل‌ را از فعالیت‌ علمی‌ کسب‌ نمایند.

 

ارتقاء از

                    حداقل امتیاز لازم

 رده اول

 رده دوم

 رده سوم

 رده چهارم

مربی‌پژوهشیاربه‌‌مربی ‌پژوهش

 4 امتیاز

    6

     8

    10

مربی‌پژوهش‌به‌استادیارپژوهش

 8 امتیاز

   12

    15

    18

استادیارپژوهش‌به‌دانشیارپژوهش

20 امتیاز

   25

    30

    35

 

بخش‌ ششم  : نحوه‌ ارتقاء

ماده‌ 23 : ارزیابی‌ شرایط‌ ارتقاء اعضای‌ هیأت‌علمی‌ جهاد دانشگاهی بر اساس‌ سلسله‌ مراتب‌ ذیل‌ انجام‌ خواهد شد:

1-23) جهادهای‌ دانشگاهی‌ باید برای‌ هریک‌ از اعضای‌ هیأت‌علمی‌ خود پرونده‌ای‌ حاوی‌ اطلاعات‌ لازم‌ از فعالیت‌های تخصصی‌ آنها تشکیل‌ دهد. نحوه‌ تشکیل‌ پرونده‌ و کیفیت‌ آن‌ توسط‌ کمیسیون ‌مرکزی ‌ارتقاء اعضای‌ هیأت‌علمی‌ جهاد دانشگاهی ‌مستقر در دفترمرکزی‌ جهاد دانشگاهی تعیین ‌خواهد شد. *

2-23) در جهاد دانشگاهی هردانشگاه‌ یک‌ کمیسیون‌ فرعی‌ ارتقاء درجلساتی‌ که‌ حداکثر به‌ فاصله‌ یکماه‌ تشکیل‌ می‌دهد پرونده‌ اعضایی‌ راکه‌ برای‌ ارتقاء به‌ مرتبه‌ بالاتر از سوی‌ معاونت مربوط‌ درآن‌ واحد کاندیدا شده‌اند را مورد بررسی‌ قرار داده‌ و درصورت‌ داشتن‌ شرایط‌ ارتقاء نتایج‌ بررسی‌ خود را بصورت‌ کتبی‌ و به همراه‌ اصـل‌ پرونده‌ به‌ کمیسیــون‌ مرکزی‌ ارتقاء ارجاع‌ می‌نماید.

3-23) کمیسیون‌ مرکزی‌ ارتقاء در جلساتی‌ که ‌حداکثر به فاصله‌ 15 روز تشکیل‌ می‌دهد پرونده‌های‌ ارجاعی‌ از کمیسیون‌های‌ فرعی‌ را بررسی‌ می‌نماید. افرادی‌که حائز شرایط‌ لازم‌ و کافی‌ برای‌ ارتقاء باشند جهت‌ صدور حکم‌ به‌ رئیس‌ جهاد دانشگاهی‌ معرفی‌ می‌شوند. پرونده‌هائی‌ که مورد تأیید کمیسیون‌ مرکزی‌ ارتقاء قرار نگیرند مجدداً به‌ کمیسیونهای‌ فرعی‌ عودت‌ داده‌ می‌شوند.

 

ماده‌ 24 : امتیازات‌ حاصل‌ از هرفعالیت ‌تخصصی‌ طبق ‌مقررات‌ این‌ پیوست‌، نمی‌تواند برای‌ بیش‌ از یک‌ بار ارتقاء ملاک‌ قرار گیرد.

 

ماده‌ 25 : تغییر درمواد 3، 8 این‌ پیوست‌ عنداللزوم‌ با پیشنهاد کمیسیون‌ مرکزی‌ ارتقاء و تصویب‌ هیأت امنای جهاد دانشگاهی انجام‌ پذیر خواهد بود.

 

ماده‌ 26 : در مواردی‌که‌ مسئول‌ و همکار مشخص‌ نباشدکمیسیون‌‌های‌ ارتقاء موارد مربوط‌ به‌ مسئول‌ و همکار را تعیین‌ می‌نمایند.

 

ماده‌ 27 : کمیسیون‌ مرکزی‌ ارتقاء متشکل‌ از 8 نفر اعضاء هیات‌علمی جهاد دانشگاهی است‌ که‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ به‌ حکم‌ رئیس‌ جهاد دانشگاهی منصوب‌ می‌شوند: [36]

1-           معاون‌ آموزشی‌ جهاد دانشگاهی به‌ عنوان‌ رئیس‌ کمیسیون‌

2-           معاون‌ پژوهش و فنآوری جهاد دانشگاهی یا نماینده‌ وی‌

3-           معاون‌ پشتیبانی و امور مجلس جهاد دانشگاهی یا نماینده‌ وی‌

4-           رئیس‌ اداره‌ بررسی‌ صلاحیتهای‌ علمی‌ اداره‌ کل‌ آموزش‌ به‌ عنوان‌ دبیرکمیسیون‌

5-           سه‌ ‌‌نفر از اعضاء‌‌ هیأت‌علمی‌ به‌ پیشنهاد معاون‌ ‌آموزشی‌ و تأیید رئیس‌ جهاد دانشگاهی

6-           معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی یا نماینده وی[37]

تبصره‌ : دبیرخانه‌ کمیسیون‌ مرکزی‌ ارتقاء در اداره‌ بررسی‌ صلاحیتهای‌ علمی‌ مستقر خواهد بود.

 

ماده‌ 28 : کمیسیون‌ فرعـی‌ موضوع‌ ماده‌ 2-23، متشکل‌ از سه‌ الی‌ پنج‌ نفر از اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ هرجهاد می‌باشد. اعضـای‌ کمیسیون‌ فرعی‌ به‌ پیشنهاد رئیس واحد و تأیید کمیسیون‌ مرکزی‌ با حکم‌ رئیس واحد منصوب‌ می گردند. *

 

پیوست شماره (3)

ضوابط پرداخت فوق‌العاده شغل برای مراتب در رشته‌های مختلف تحصیلی موضوع ماده 17 آیین‌نامه

 

 

ضوابط پرداخت فوق‌العاده شغل برای مراتب در رشته‌های مختلف تحصیلی

 

ماده 1: فوق‌العاده شغل اعضاء هیأت‌علمی مطابق جدول ذیل تعیین و پرداخت می‌شود. [38]

 

          مرتبه

  درصد فوق‌العاده شغل نسبت به حقوق‌پایه

مربی پژوهشیار

                        35%

مربی پژوهش

                        40%

استادیار پژوهش

                        45%

دانشیارپژوهش

                       50%

استاد پژوهش

                       55%

 

پیوست شماره (4)

مقررات مربوط به نحوه تشویق اعضاء هیأت‌علمی (مصوبه مورخ 27/12/74 هیأت‌امناء جهاد دانشگاهی) موضوع ماده 20 آیین‌نامه استخدامی هیأت‌علمی

 

مقررات مربوط به نحوه تشویق اعضاء‌ هیأت‌علمی

 

ماده‌1:  منظور از اختراع‌ و ابداع‌ ( موضوع‌ ماده20 آیین‌نامه استخدامی‌ هیأت‌علمی) نتیجه‌ فعالیت‌ شاخص‌ علمی‌ ـ پژوهشی ‌عضو هیأت‌علمی‌ جهاد دانشگاهی است‌که‌ به‌ تأیید مراجع‌ ذیصلاح‌ مشخص‌ شده‌ در این‌ پیوست‌ رسیده‌ باشد.

مصادیق‌ نتیجه‌ اختراع‌ و ابداع‌ دراین‌ پیوست‌ عبارتنداز: [39]

1-           انتخاب‌ درجشنواره‌ خوارزمی‌ و مجامع‌ علمی‌ معتبر دیگر

2-           انتخاب‌ بعنوان‌ کتاب‌ سال‌

3-           انتخاب‌ بعنوان‌ بهترین‌ اثر و یا مقاله‌ دریک‌ مجمع‌ علمی‌ معتبر داخلی‌

4-           دریافت‌ نشانهای‌ دولتی، تقدیرنامه‌ از مقام‌ معظم‌ رهبری، رئیس‌جمهور و هیأت‌وزیران‌

5-      دیگر فعالیت‌های شاخص‌ (از قبیل‌ اختراع‌ و اکتشاف‌ ثبت‌ شده‌ و ابداع‌) طبق‌ آیین‌نامه‌ای‌ که‌ توسط‌ شورای‌ علمی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌امناء خواهد رسید.

6-           تقدیرنامه دریافتی از وزیران[40] 

تبصره : حداکثر امتیاز برای میزان تشویق بند 6 این ماده، ده (10) تعیین می‌گردد.

 

ماده‌2:

1-  فعالیتهائی‌که‌ درجشنواره‌ خوارزمی‌ ارائه‌ و موفق‌ به‌ کسب‌ مقام‌ می‌گردند، طبق‌ جدول‌ زیر امتیازبندی‌ می‌شوند.

 

   فعالیت

  رتبه اول

  رتبه دوم

  رتبه سوم

اختراع

    40

   30

    20

ابتکار

    30

   20

    15

تحقیق

    20

   15

   10

 

2-           امتیاز انتخاب‌ در مجامع‌ علمی‌ دیگر داخلی‌ و خارجی‌ توسط‌ کمیسیون‌ مرکزی ‌ارتقاءحسب‌ مورد تعیین‌ خواهد شد.

3-           فعالیتهائی‌ که‌ موفق‌ به‌ دریافت‌ تقدیرنامه‌ و نشانهای‌ دولتی‌ از مقام‌های‌ مذکور در بند4 ـ 1 ماده ‌(1) می‌گردند، حداکثر 30 امتیاز

4-           انتخاب‌ بعنوان‌ کتاب‌ سال‌ درکشور، حداکثر 25 امتیاز

5-           ارائه‌ و یا چاپ‌ مقاله‌ و انتخاب‌ بعنوان‌ اثر برگزیده‌، حداکثر 15 امتیاز

6-           فعالیت‌های علمی‌ منتخب‌ معاونت‌ پژوهشی‌، آموزشی‌ و فرهنگی‌ با رعایت‌ موارد فوق‌، حداکثر تا سقف‌ امتیاز پیش‌بینی ‌‌شده‌

تبصره 1: چنانچه‌ فعالیتی‌، امتیازهای‌ مختلفی‌ از بندهای‌ این‌ ماده‌ کسب‌ نماید، به‌ پیشنهاد کمیسیون‌ مرکزی‌ ارتقاء بالاترین‌ امتیاز حاصله‌ ملاک‌ عمل‌ خواهد بود.

 

ماده‌3 : مرجع ‌بررسی‌ و امتیازدهی‌ کمیسیون‌ مرکزی‌ ارتقاء خواهد بود و جهت‌ تصویب‌ نهائی‌ به‌ شورای‌ علمی‌ ارجاع‌ خواهد شد.

 

ماده‌4 : مجریان‌ فعالیت‌های ‌مورد ارزیابی‌ قرارگرفته‌ و امتیازبندی‌ ‌شده‌ براساس‌ مفاد ماده‌(2)، هریک‌ به‌ تناسب‌ و به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ مرکزی‌ ارتقاء مورد تشویق‌ قرار خواهند گرفت‌.

 

ماده‌5 : فعالیت‌های شاخص‌، علاوه ‌بر دریافت‌ لوح ‌تقدیر از طرف‌ جهاد دانشگاهی طبق ‌جدول ‌زیر نیز مورد تشویق‌ قرار خواهند گرفت‌.

 

   محدوده امتیاز

میزان تشویق

         40

15 سکه بهار آزادی

       39-35

12 سکه بهار آزادی

       34-30

10 سکه بهار آزادی

       29-25

8 سکه بهار آزادی

       24-20

7 سکه بهار آزادی

       19-15

5 سکه بهار آزادی

       14-10

3 سکه بهار آزادی

 

این‌ آیین‌نامه در 5 ماده‌ و 3 تبصره‌ و 11 بند درتاریخ 27/12/74 مورد تصویب هیأت‌امناء قرار گرفت و از زمان تصویب لازم ‌الاجرا خواهد بود.

 

پیوست شماره (5)

مقررات مربوط به مأموریتهای علمی، فرصت مطالعاتی و بورس اعضای هیأت‌علمی موضوع ماده 23 آیین‌نامه

 

مقررات مربوط به مأموریتهای علمی، فرصت مطالعاتی و بورس اعضای هیأت ‌علمی

 ماده‌ 1: در اجرای‌ موضوع‌ ماده‌ (21) آیین‌نامه استخدامی‌ اعضای‌ هیأت‌علمی‌ برای‌ شرکت‌ در مجامع‌ مذکور مأموریتهایی‌ برای‌ مدت‌ لازم‌ دراختیار اعضاء قرار می‌گیرد.

 

ماده‌ 2: بمنظورآشنا ساختن‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ با پیشرفت‌های‌ علمی‌ و فنی‌ و تکمیل‌ مطالعاتی‌که‌ در داخل‌ کشور انجام‌ آن‌ مقدور نیست‌ و همچنین‌ برای‌ شرکت‌ در دوره‌های‌ آموزشی‌ پیشرفته‌، بورسهای‌ کوتاه ‌مدت‌ که‌ حداکثر از یک‌ سال‌ تجاوز نکند، به‌ اعضاء اعطاء می‌‌گردد.

 

ماده‌ 3 : به منظور پرورش‌ و آماده‌ ساختن‌ اعضاء هیأت‌علمی‌ که‌ حداقل‌ دارای‌ مدرک‌ لیسانس‌ می‌باشند و چهار سال‌ در جهاد دانشگاهی خدمت‌ رسمی‌ کرده‌ باشند جهت‌ استفاده‌ از بورسهای‌ دانشگاه‌ و یا بورسهایی‌ که‌ در اختیار جهاد دانشگاهی می‌باشد با استفاده‌ از حقوق‌ و مزایا به‌ دانشگاههای‌ داخل‌ و یا خارج‌ ازکشور اعزام‌ می‌گردند. مدت‌ این‌ گونه‌ بورسها حداکثر سه‌‌ سال‌ خواهد بود و در صورت‌ پیشنهاد جهاد ذیربط‌ و تصویب‌ شورای مرکزی قابل‌ تمدید خواهد بود.

 

ماده‌ 4 : جهاد دانشگاهی در فواصل‌ معین‌ در مورد پیشرفت‌ علمی ‌اعضاء هیأت‌علمی‌ که‌ بورسهای‌ داخل‌ و یا خارج‌ از کشور اعزام‌ می‌شوند از دانشگاهها و مؤسسات محل‌ مطالعه‌ اطلاعات‌ لازم‌ را کسب‌ خواهد نمود و در صورت‌ عدم‌ موفقیت‌ تحصیلی‌ حکم‌ مأموریت‌ وی ‌لغو خواهد شد.

 

ماده‌ 5 : جهاد دانشگاهی می‌تواند به‌ پژوهشگران، پژوهشگران ارشد و استادان پژوهش‌ رسمی‌ پس‌ از چهارسال‌ خدمت‌ متوالی‌ در جهاد دانشگاهی، فرصت‌ مطالعاتی‌ حداکثر بمدت‌ یکسال‌ برای‌ تکمیل اطلاعات‌علمی و آگاهی‌ از تحقیقات‌ پیشرفته‌ داخل‌ و یا خارج‌ از کشور با پرداخت‌ حقوق‌ و فوق‌العاده‌ اعطاء نماید ولی‌ در هر حال‌ پرداخت‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ مسافرت‌ و اقامت‌ به‌ عهده‌ داوطلبان‌ خواهد بود. تقاضای‌ استفاده‌ از فرصت‌ مطالعاتی‌ باید حداقل‌ شش‌ ماه‌ قبل‌ توسط‌ واحد مربوط‌ به‌ دفترمرکزی‌ جهت‌ اخذ تصمیم‌ اعلام‌ گردد. دفترمرکزی‌ طبق‌ برنامه‌ مصوب‌ و با رعایت‌ شرایط‌ زیر می‌تواند با اعطای‌ فرصت‌ مطالعاتی‌ موافقت‌ کند :

الف‌) اعطای‌ فرصت ‌مطالعاتی‌ نباید به ‌هیچ ‌‌وجه‌ موجب‌ وقفه‌ یا تعطیل برنامه‌های ‌جهاد دانشگاهی‌ شود در جهاد دانشگاهی به‌ تشخیص‌ رئیس واحد و در دفترمرکزی‌ به‌ تشخیص‌ ریاست جهاد دانشگاهی[41] 

ب‌) دانشگاه‌ یا مرکز پژوهشی‌ و صنعتی‌که‌ داوطلب‌ قصد مطالعه‌ و تحقیقات‌ در آن‌ را دارد، مورد تأیید جهاد دانشگاهی باشد.

تبصره ‌1: هرگاه‌ امکان‌ استفاده‌ از فرصت‌ مطالعاتی‌ محدود شود حق‌تقدم‌ با اعضایی‌ است‌ که‌ در شرایط‌ مساوی‌ سابقه‌ خدمت‌ بیشتری‌ در جهاد داشته‌ باشد.

تبصره‌ 2 : مدت‌ استفاده‌ از بورسهایی‌ که‌ برای‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ در خارج‌ از کشور به‌ مربیان پژوهش، استادیاران پژوهش و دانشیاران پژوهش اعطاء می‌شود به‌ حساب‌ مدت‌ فرصت‌ مطالعاتی‌ آنها منظور خواهد شد.

 تبصره‌ 3 : در مدت‌ استفاده‌ از فرصت‌ مطالعاتی‌ مرخصی‌ استحقاقی‌ تعلق‌ نمی‌گیرد.

 

ماده‌ 6 : اعتبار لازم‌ برای‌ اجرای‌ برنامه‌ اعطای‌ بورسها و مأموریتهای‌ مطالعاتی‌ بطور مجزا در بودجه‌ سالانه‌ جهاد دانشگاهی منظور خواهد شد.

 

ماده‌ 7 : استفاده‌ کنندگان‌ از بورس‌ و فرصت‌ مطالعاتی‌ موظفند ریز نمرات‌ یا گزارش‌ پیشرفت مطالعات‌ خود را به فواصل‌ معین‌ که‌ در هنگام‌ اعزام‌ در هر مورد تعیین‌ خواهد گردید و در هر حال‌ از 6 ماه‌ تجاوز نخواهد کرد به‌ جهاد دانشگاهی ارسال‌ دارند و حداکثر دو ماه‌ پس‌ از پایان‌ مطالعات‌ خود گزارش‌ جامعی‌ درباره‌ فعالیت‌های علمی‌ پژوهشی‌ خود به‌ جهاد تسلیم‌ نمایند.

 

ماده‌ 8 : اعضایی‌ که‌ از بورس‌ و فرصت‌ ‌مطالعاتی‌ استفاده‌ می‌کنند باید متعهد شوند که‌ در پایان‌‌ دوره‌ به‌ کشور مراجعت‌کرده‌ و استفاده ‌‌کنندگان‌ از بورس‌ لااقل‌ معادل‌ سه‌‌ برابر مدت‌ استفاده‌ از بورس‌ برای‌ جهاد دانشگاهی خدمت‌ نمایند و بدین ‌‌منظور باید تضمین‌ مورد قبول‌ بسپارند.

ماده‌ 9: مدت‌ استفاده‌ از بورسهای‌ موضوع‌ مواد 1 و 2 و 3 و همچنین‌ فرصت‌ مطالعاتی‌ موضوع‌ ماده‌ (5) این‌ مقررات‌ بشرط‌ رعایت‌ ماده‌ (8 ) جزو سابقه‌ خدمت‌ اعضاء هیأت‌علمی‌ محسوب‌ می‌‌شود.

 

ماده‌ 10 : به‌ منظور فراهم‌ نمودن‌ امکان‌ آمادگی‌ اعضاء برای‌ شرکت‌ در آزمون‌ ورودی‌ دوره‌ تحصیلات‌ تکمیلی، فرصت‌ لازم‌ با استفاده‌ از حقوق‌ کامل‌ حداکثر بمدت‌ 3 ماه‌ و فقط‌ یکبار در طول‌ خدمت‌ در اختیار اعضاء رسمی‌ واجد شرایط‌ با تصویب‌ دفترمرکزی‌ قرار می‌گیرد. [41]

تبصره‌ : شرایط‌ لازم‌ دراین‌ ماده‌ عبارتست‌ از: [42] 

الف‌) داشتن‌ حداقل‌ یکسال‌ سابقه‌ درجهاددانشگاهی‌

ب‌) دارا بودن‌ صلاحیت‌ علمی‌ به‌ تشخیص ‌و تأیید مسئول بخش ذیربط در دفترمرکزی‌ برای‌ شرکت‌ درآزمون‌ مربوط‌

ج‌) حق‌ تقدم‌ با اعضائی‌ است‌ که‌ در شرایط‌ مساوی‌ سابقه‌ بیشتری‌ در جهاد داشته‌ باشند.

د) مرجع‌ تصمیم‌ گیری‌ موضوع‌ مواد 5 و 10 شورای‌ بورس‌ می‌باشد.


 

[1] - اصلاحیه براساس چهل و چهارمین جلسه هیأت‌امناء مورخ 26/5/78. (عناوین مراتب درصفحات بعد نیز براین اساس اصلاح می‌گردد.)

[2] - اصلاحیه  بر اساس شصت ویکمین جلسه هیأت‌امناء  مورخ 22/12/79

[3] - ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت‌علمی با مدرک کارشناسی مصوب شصت و دومین جلسه هیأت‌امناء مورخ 7/3/80

[4]-  موارد معافیت از آزمون زبان براساس جلسات 111 و 188 کمیسیون مرکزی ارتقاء‌ عبارتند از:

-دارا بودن پایان نامه کارشناسی ارشد و بالاتر به زبان خارجی

- دارا بودن گزارش پایانی یک طرح تحقیقاتی به زبان خارجی

- انتشار مقاله در نشریات علمی معتبر به زبان خارجی مشروط بر اینکه  عضو هیأت‌علمی نفر اول یا دوم باشد.

- تألیف یک عنوان کتاب به زبان خارجی یا ترجمه یک کتاب از زبان فارسی به زبان خارجی

- ارائه مدرک قبولی در آزمون زبان خارجی معتبر مثل Tolimo، IELTS،  MCHE

- داشتن حکم هیأت‌علمی سایر دانشگاهها یا مؤسسات آموزش عالی

[5] ـ اصلاحی طبق مصوبه مورخ 3/7/68 شورای مرکزی

[6]- مصوب نود و چهارمین جلسه هیات امناء مورخ 8/3/85 که طی شماره 8100/53/27 د مورخ 29/3/85 ابلاغ گردیده است.  

[7]- مصوبه مورخ 3/5/69 شورای مرکزی جهاد دانشگاهی : صدور حکم رسمی جهت اعضاء هیأت‌علمی منوط به ارائه تعهدنامه محضری می باشد. اخذ تعهد مشمول اعضائی که بیشتر از سه سال سابقه رسمی در جهاد دانشگاهی دارند نمی‌شود و اعضائی که کمتر از این مدت سابقه رسمی دارند موظفند تفاوت این مدت تا سه سال را مشروط برآنکه از یکسال کمتر نشود تعهد محضری بدهند.

 [8] - اصلاحیه طبق مصوبه هشتاد و هفتمین جلسه هیأت‌امناء مورخ 15/10/83 با تاریخ اجرا از تاریخ 1/1/83 که طی‌ نامه ‌شماره27370/53/24د مورخ6/11/83 به ‌واحدهای‌جهاد دانشگاهی ابلاغ‌گردیده‌است.

[9]- اصلاحیه طبق مصوبه یکصد و بیست و ششمین جلسه هیات امناء مورخ 1/3/92که طی بخشنامه شماره 75867/92/د  مورخ 4/3/92 به واحدهای جهاددانشگاهی ابلاغ گردیده است. 

[10] - اصلاحیه طبق مصوبه هشتاد و هفتمین جلسه هیأت‌امناء مورخ 15/10/83 با تاریخ اجرا از تاریخ 1/1/83 که طی نامه شماره 27370/53/24د مورخ 6/11/83 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[11]ـ مصوبه مورخ 21/6/72 شورای مرکزی جهاد دانشگاهی : برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه تربیت مدرس به ازاء مدت تحصیل، در بدو استخدام 5/1 پایه در مرتبه پژوهشگری به عنوان سابقه منظور می‌شود (به شرط این که تحصیلات هم زمان با همکاری در جهاد نبوده باشد).

[12] ـ اصلاحی طبق مصوبه مورخ 3/7/68 شورای مرکزی.

[13]- اصلاحی طبق مصوبه بیست و دومین جلسه هیأت‌امناء مورخ 30/10/75 که طی  بخشنامه شماره 4961/10/18د مورخ 7/5/76به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است. به استناد مصوبه یکصد و چهلمین جلسه کمیسیون مرکزی ارتقاء سوابق اعضای هیأت‌علمی پس از تعیین وضعیت آنها در آزمون زبان قابل محاسبه می‌باشد.

[14]اصلاحی طبق مصوبه بیست و دومین جلسه هیأت‌امناء  مورخ 30/10/75 که طی بخشنامه شماره 4961/10/81 د مورخ 7/5/76  به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[15] ـ اصلاحی طبق مصوبه مورخ 24/4/68 شورای مرکزی.

[16]- مصوبه مورخ 7/4/75 کمیسیون مرکزی ارتقاء: در صورتی که ترفیع پایه با تشکیل و ارسال پرونده ارتقاء اعضاء هیأت‌علمی از سوی جهاد یا معاونت ذیربط به تعویق انداخته شود و این موضوع توسط عضو ذینفع مورد اعتراض قرار گیرد، کمیسیون مرکزی ارتقاء با استعلام از رئیس جهاد و یا معاون مربوط موضوع را بررسی و تصمیم لازم را اتخاذ می‌نمایند.

[17]اصلاحیه جدول بر اساس مصوبه جلسه 153 مورخ 1399.04.18 هیات امنای محترم جهاد دانشگاهی که طی شماره 7200/99/ص مورخ 11.5.1399 ابلاغ شد.

[18] ـ اصلاحی طبق مصوبه بیست و دومین جلسه هیأت‌امناء  مورخ 30/10/75 که طی بخشنامه‌ شماره 4961/10/18د مورخ 7/5/76 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[19] - اصلاحی طبق مصوبه بیست و دومین جلسه هیأت‌امناء  مورخ 30/10/75که طی بخشنامه شماره 4961/10/18د مورخ 7/5/76 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

   - مصوبه مورخ 23/3/69 کمیسیون مرکزی ارتقاء: مربیان پژوهش رشته‌های غیر پزشکی که موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس می‌گردند نیز مشمول احتساب 18 ماه سابقه می‌شوند.

   - مصوبه مورخ 4/12/70 کمیسیون مرکزی ارتقاء: اعطای 18 ماه سابقه تشویقی (طبق ماده 16) به عنوان ترفیع پایه تلقی می‌گردد و نه مدت توقف در پایه مربی پژوهش.

[20] - جدول تعیین فوق العاده مدیریت براساس پنجاه و یکمین جلسه هیات امناء طی بخشنامه شماره 4355/10/21 مورخ 11/3/79 ابلاغ گردیده است.

[21]- * مصوب یکصد و بیست و دومین جلسه هیات امناء مورخ 12/10/90

[22]- اصلاحیه طبق مصوبه هشتاد و هفتمین جلسه هیأت ‌امناء  مورخ 15/10/83 با تاریخ اجرا از تاریخ 1/1/83 که طی نامه شماره 27370/53/24د مورخ 6/11/83 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[23]ـ این ماده مصوبه مورخ 28/2/71 هیأت‌امناء جهاد دانشگاهی می‌باشد و ماده واحده مربوط تحت عنوان فوق العاده جذب تخصصی اعضای هیات علمی می‌باشد. 

[24]- طبق بیست و چهارمین جلسه هیأت‌امناء مورخ 19/5/76شرح ماده 18 از بخش پنجم جایگزین جدول 2 گردیده است.

[25]- بر اساس سی و هشتمین جلسه هیأت‌امناء مورخ 17/11/77مبنی برتصویب آیین‌نامه مأموریت و انتقال کارکنان رسمی جهاد دانشگاهی این مقررات ملغی گردیده است،

[26] ـ  مصوبه مورخ 21/2/70 شورای مرکزی جهاد دانشگاهی  

[27]-  اصلاحیه بر اساس مصوبه هشتاد و هفتمین جلسه هیأت‌امناء مورخ 15/10/83  که طی بخشنامه شماره 26745/53/25د مورخ 29/10/83 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[28]- بر اساس مصوبه117 کمیسیون مرکزی ارتقاء مورخ 10/11/77 به فعالیتهایی که اعضای هیأت‌علمی در خارج از حوزه رشته تخصصی خود انجام می‌دهند امتیاز تعلق نمی‌گیرد.

[29] - اصلاحات طی بخشنامه شماره9594/63/15د مورخ 31/9/72 معاونت آموزشی به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[30]- به استناد مصوبه جلسه 198 مورخ 26/10/83 شورای "علمی" تا هنگامی که آیین‌نامه اعضای هیأت‌علمی موجود، اجرا می‌شود معافیت اعضای هیأت‌علمی از کسب حداقل امتیاز آموزشی ادامه می‌یابد.

[31] - اصلاحی طبق مصوبه مورخ 3/6/69 شورای مرکزی

[32]- اصلاحی طبق مصوبه مورخ 3/6/69 شورای مرکزی

[33]- مصوبه هشتاد و نهمین جلسه هیأت ‌امناء مورخ 31/3/84

[34]- مصوبه مورخ 4/7/69 کمیسیون مرکزی ارتقاء : هرنفر سال برای یک واحد درس نظری برابر 36 ساعت و برای یک واحد درسی عملی برابر72 ساعت در نظر گرفته می‌شود.

[35]- مصوبه مورخ13/4/69 کمیسیون مرکزی ارتقاء‌: بنابه تعریف ارائه شده از سمینار در بند 1- 1 ماده 2 آیین‌نامه امتیازبندی فعالیت‌های آموزشی، چنانچه سمینارهای فرهنگی از جنبه علمی ارائه شوند مشمول آیین‌نامه مذکور خواهد گردید.

[36]ـ اصلاحی طبق مصوبه یازدهمین جلسه هیأت‌امناء مورخ 4/11/72

[37]ـ اصلاحی بر اساس مصوبه سی‌امین جلسه هیأت‌امناء مورخ 12/5/77 که طی بخشنامه شماره 5747/51 مورخ 20/5/77 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[38]- اصلاحیه براساس مصوبه هشتاد و هفتمین جلسه هیأت ‌امناء مورخ 15/10/83 که طی نامه شماره 27370/53/10د مورخ 6/11/83 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[39]- طبق مصوبه هشتاد و چهارمین جلسه کمیسیون مرکزی ارتقاء  فعالیت شاخص به تشخیص و معرفی معاونت پژوهش و فناوری نیز مشمول این بند می‌گردد.

[40]- مصوبه هشتاد و یکمین جلسه هیأت‌امناء مورخ 22/10/82 که طی نامه شماره 24181/53/24د مورخ 29/10/82 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[41]- اصلاحی طبق مصوبه مورخ 3/7/67 شورای مرکزی جهاد دانشگاهی

[42]-  اصلاحی طبق مصوبه مورخ 3/7/67 و 3/7/68 شورای مرکزی جهاد دانشگاهی

[43]- بر اساس مصوبه جلسه 153 مورخ 18/4/1399 هیات امنا