فصل اول: دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل

تعداد بازدید:۱۲۷۲۶

[1] این دستورالعمل در اجرای ماده 34 آیین‌نامه استخدامی جهاددانشگاهی به منظور اجرای صحیح و کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل تهیه گردیده است.

 

بخش اول: تعاریف

ماده 1:‌ پست سازمانی : مجموعه‌ای از وظایف و مسئولیت‌ها است که برای ارجاع به یک عضو در نظر گرفته شده است به یکی از رشته‌های شغلی تخصیص داده می‌شود.

 

ماده 2: رشته شغلی: مجموعه‌ای از پست‌های سازمانی است که از نظر وظایف و مسئولیت‌ها همسنخ و همسطح باشند.

 

ماده 3: شرح رشته شغلی: هررشته شغلی در برگیرنده عنوان، شماره تشخیص، تعریف، نمونه وظایف و شرایط احراز می‌باشد.

تبصره: شماره تشخیص رشته‌ شغلی از سه رقم تشکیل شده است که از چپ به راست، رقم اول شماره رسته و رقم دوم شماره رشته شغلی را نشان می‌دهد.

 

ماده 4: تخصیص: عبارت است از قراردادن یک پست سازمانی دریکی از رشته‌های شغلی.

 

ماده 5: گروه: مشخص‌کننده سطوح مختلف رشته‌های شغلی است که حقوق مربوط را تعیین می‌کند و اشاره دارد به یکی از گروه‌های جدول حقوق

 

ماده 6:‌ ارتقاء گروه: تغییرگروه عضو به گروه بالاتر به دلیل انتصاب به پست‌های مندرج درگروه بالاتر با توجه به کسب امتیازات لازم و بهبود شرایط احراز و مهارت‌های فردی است.

 

ماده 7: رسته: عبارت از مجموع یک یا چند رشته شغلی که از لحاظ نوع فعالیت، ‌حرفه، رشته تحصیلی و تجربه وابستگی نزدیکی با هم دارند.

 

بخش دوم: کلیات

ماده 8: مجموعه پست‌های سازمانی طبقه‌ بندی شده در این مجموعه مربوط به اعضای رسمی و پیمانی غیرهیات‌‌علمی جهاددانشگاهی است.

 

ماده 9: کمیته اجرایی نظارت براجرای طرح‌ طبقه‌بندی مشاغل مرکب از اعضاء زیر توسط جهاددانشگاهی منصوب می‌گردند.

الف) معاون پشتیبانی و امور مجلس ( رئیس شورا)

ب) مدیر کل امور اداری

پ) مدیرکل دفتر بودجه تشکیلات و روشها (دبیر شورا)

ت) نماینده حوزه یا واحد سازمانی حسب مورد و موضوع

ث) یک نفر کارشناس طبقه‌بندی مشاغل به انتخاب معاون پشتیبانی و امور مجلس

 

ماده 10: وظائف کمیته اجرایی نظارت برطراحی و ارزشیابی مشاغل که منبعد در این دستورالعمل، کمیته نامیده می‌شود به شرح زیر می‌باشد.

الف) تایید شرایط احراز اعضاء برای تصدی پست‌های سازمانی

ب) بررسی و اظهارنظردرخصوص تجارب ارائه شده خارج از جهاد

ج) تطبیق مشاغل قبلی جهاددانشگاهی با این طرح

د) بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات واصله از واحدهای مختلف جهاد در خصوص این طرح

ﻫ) انجام کلیه اموری که درآئین‌نامه استخدامی به کمیته محول شده است.

و)  اصلاحات و تغییراتی نظیر تخصیص و تجدید تخصیص پست‌ها به رشته‌های شغلی، افزایش یا کاهش رشته‌های شغلی درمواردی که لزوم اصلاح آن‌ها محرز باشد.

تبصره 1: در صورت اصلاح تشکیلات تخصیص پست‌ها به رشته‌های شغلی و تعیین دقیق عناوین آنها، توسط کمیته مشخص و به تصویب شورای اداری و استخدامی می رسد.

 

ماده 11: جهاد موظف است در انجام امورسازماندهی نیروی انسانی، اداری و آموزشی خود ضوابط این دستورالعمل را مراعات نماید.


 

[1]- کلیات طرح طبقه بندی مشاغل در جهاددانشگاهی در جلسه 92 مورخ 12/10/1384 هیات امنا به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره 14114/91/ص مورخ 28/8/1391 به واحدها ابلاغ گردید.