مصوبات خاص کمیته طبقه بندی مشاغل

تعداد بازدید:۵۱۳۷

پست سازمانی « مدیر اداره روابط عمومی و حوزه ریاست»

رشته های تحصیلی کارشناس اموراداری و کارشناس امور ارتباطات:

علوم اجتماعی-روانشناسی-علوم سیاسی-علوم ارتباطات- مدیریت- امور اداری -علوم تربیتی-حقوق-آمار- گروه اقتصاد-برنامه ریزی آموزشی- برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

(جلسه مورخ 19/11/1392)


مشاغل قابل تصدی به روحانیون

پست های سازمانی: کارشناس-کاردان و مدیر امور فرهنگی-کارشناس و کاردان حقوقی-کتابدار-کارشناس و کاردان روابط عمومی-مسئول گزینش و سایر پستهایی که در شرایط احراز آنها مدارک فوق دیپلم و بالاتر به صورت عام پیش بینی شده است.

(جلسه مورخ 19/11/1392)


رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد MBA و مدیریت کارآفرینی با کلیه گرایش ها

پذیرش و اعمال مدرک کارشناسی ارشد رشته MBA و مدیریت کارآفرینی با کلیه گرایش ها  برای مدیران حوزه های تخصصی منوط به رعایت شروط ذیل  می باشد:
1-داشتن 3 سال سابقه مدیریت در حوزه تخصصی مرتبط به رشته شغلی فعلی
2- انطباق رشته تحصیلی مقطع لیسانس ایشان با رشته شغلی فعلی

(جلسه مورخ 23/01/1393)


 چگونگی احتساب سوابق اعضای جهاد در شرکت ها و موسسات وابسته

سوابق ایشان در صورت مشابهت عنوان پست و حوزه کاری اعضا با عناوین پست های واحدهای تابعه جهاددانشگاهی، مطابق با دستورالعمل شرایط احراز مشاغل محاسبه و در صورت وجود ابهام، به انضمام مدارک لازم، به کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل ارجاع شود.

(جلسه مورخ 18/03/93)


 تعیین رشته تحصیلی مدیران اداره یا حوزه

هریک از رشته های زیرمجموعه حوزه یا اداره مجاز به ورود به پست های مدیریت همان حوزه یا اداره می باشند ( به عبارتی دیگر رشته های تحصیلی مورد قبول برای پست های مدیریت اداره یا حوزه، کلیه رشته های تحصیلی مورد قبول برای کارشناسان زیرمجموعه آن اداره یا حوزه می باشند).

(جلسه مورخ 29/02/1392)


پست سازمانی «مدیر دفتر رئیس و روابط عمومی»

با توجه به اینکه اهم وظایف این پست مربوط به انجام امور اداری و همچنین روابط عمومی می باشد، لذا مقرر گردید مجموع رشته‌های تحصیلی مورد قبول رشته‌های شغلی«کارشناس امور اداری» و «کارشناس امور ارتباطات» به عنوان رشته‌های تحصیلی مورد قبول، برای تصدی این پست منظور شود. 

(جلسه مورخ 11/12/1393)


پست سازمانی «مدیر گروه آموزشی ...   (ذیل شعب علمی کاربردی)(کامپیوتر و فناوری- معماری و شهرسازی-امور مالی،اداری و بازرگانی-... ) »

رشته های تحصیلی کارشناس امور آموزشی+ رشته های تخصصی و مرتبط با فعالیت گروه 

(جلسه مورخ 11/12/1393)


پست سازمانی «مدیر مرکز خدمات تخصصی ... (مدیریت و توسعه پایدار منابع آب و انرژی- مشاوره و خدمات روانشناسی- ...) »

رشته های تحصیلی کارشناس امور پژوهشی + رشته های تخصصی و مرتبط با فعالیت مرکز

(جلسه مورخ 11/12/1393)


در رابطه با رشته شغلی «کارشناس امور آمار و اطلاعات» 

مقرر گردید کلیه اعضایی که رشته های تحصیلی آنها «آمار» نمی باشد در صورتی که حداقل 12 واحد درسی و یا 200 ساعت آموزش ضمن خدمت در مباحث آماری را گذرانده باشند می توانند به پست های تخصیص یافته به رشته شغلی «کارشناس امور آمار و اطلاعات» منصوب گردند. شایان ذکر است در صورتی که واحدهای درسی گذرانده شده، کمتر از 12 واحد باشد، مابه التفاوت واحد های درسی، با گذراندن دوره های آموزشی ضمن خدمت و به میزان ساعات معادل واحدهای درسی دانشگاهی قابل جبران خواهد بود. 

(جلسه مورخ 09/04/1394)


در رابطه با رشته تحصیلی «کارشناسی ارشد کارآفرینی»

مطابق با مصوبه جلسه مورخ 26/1/96 کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و اعلام نظر معاونت محترم آموزشی ، رشته های تحصیلی  کارشناسی ارشد « کارآفرینی سازمانی»، «کارآفرینی فناوری اطلاعات» ، « کارآفرینی کسب و کار الکترونیکی» ، «مدیریت کارآفرینی سازمانی» و «مدیریت کارآفرینی اطلاعات»  و «کارآفرینی گرایش فناوری»*، زیرمجموعه گروه مدیریت می باشند.

(جلسه مورخ 26/01/1396)

 *(جلسه مورخ 13/09/1396)


پست های «کمک کارشناس و کارشناس تأمین منابع علمی» و «کمک کارشناس و کارشناس ورود اطلاعات» و «کارشناس امور مجامع علمی»

درخواست مرکز اطلاعات علمی(SID) مبنی بر پذیرش کلیه رشته های تحصیلی (در صورت داشتن مهارت های مورد نیاز مرکز) برای پست های  کمک کارشناس تأمین منابع علمی و کارشناس تأمین منابع علمی، کارشناس امور مجامع علمی و کمک کارشناس ورود اطلاعات و کارشناس ورود اطلاعات بررسی و با توجه به ادلّه مطروحه مورد پذیرش واقع گردید.

 

(جلسه مورخ 30/03/1397)

 


 افزودن رشته تحصیلی مهندسی تکنولوژی عمران به رشته های تحصیلی مورد پذیرش " مسئول خدمات عمومی"

با درخواست  سازمان گیلان جهت افزودن رشته تحصیلی مهندسی تکنولوژی عمران به رشته های تحصیلی مورد پذیرش " مسئول خدمات عمومی" اداره مدیریت اموراداری و عمومی  موافقت شد .

 

(جلسه مورخ 14/07/1397)


پست های کارشناسی ذیل مسئول قسمت

با درخواست پذیرش رشته شغلی کلیه پست های کارشناسی  ذیل مسئول قسمت به عنوان رشته شغلی مورد پذیرش پست «مسئول قسمت» موافقت گردید.

(جلسه مورخ 01/10/1398) 


رشته شغلی پست های معاونت فرهنگی واحدها، مراکز و سازمانهای فرهنگی

دانلود فایل

(جلسه مورخ 01/10/1398) 

 

رشته شغلی پست های مسئول فنی و کارشناس مراکز خدمات تخصصی

رشته تحصیلی قابل پذیرش برای مسئولین فنی مراکز خدمات تخصصی، شامل رشته های تحصیلی متناسب و مرتبط با حوزه فعالیت آن مرکز خدمات تخصصی می باشد.(جلسه مورخ 11/02/400)

رشته تحصیلی قابل پذیرش برای "کارشناس"، شامل رشته های تحصیلی متناسب و مرتبط با حوزه فعالیت آن مرکز خدمات تخصصی یا گروه می باشد..(جلسه مورخ 11/02/400)

 

رشته های تحصیلی قابل پذیرش برای رشته های شغلی کمک کارشناسی، تکنسین و متصدی

رشته های تحصیلی قابل پذیرش برای رشته های شغلی کمک کارشناسی، تکنسین و متصدی ، صرفا بر اساس رشته های تحصیلی مرتبط با رشته شغلی کارشناسی متناظر با آن رشته شغلی تعیین می گردد. (جلسه مورخ 26/10/1400)

 


حذف شرط توقف دو (2) ساله  برای انتصاب اعضای با مدرک کارشناسی ارشد و دکتری به پست پژوهشگر (جلسه مورخ 22/02/1399)