دوره آموزشی ارزیابان، مدیران و کارشناسان برنامه ریزی