فرم جمع آوری اطلاعات وسایط نقلیه جهاددانشگاهی

 • 0
 • نام واحد سازمانی*
  1
 • نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم*
  2
 • شماره تلفن همراه*
  3
 • پست سازمانی*
  4
 • مشخصات وسیله 1
  5
 • نوع وسیله نقلیه*
  6
 • نام وسیله*
  7
 • رنگ*
  8
 • سال ساخت*
  9
 • شماره انتظامی*مثال: ایران55- 122ب55
  10
 • وضعیت بدنه خودرو*داشتن زدگی یا تصادف شدید
  11
 • حجم موتور*بر حسب سی سی
  12
 • تعداد سیلندر*
  13
 • نوع سوخت*
  14
 • مصرف سوخت*در 100 کیلومتر
  15
 • نوع ترمزهای جلو*
  16
 • نوع ترمزهای عقب*
  17
 • سایر تجهیزات ایمنی (کیسه هوا ایمنی)*
  18
 • سیستم تهویه هوا (کولر)*
  19
 • نوع و سایز رینگ چرخ*
  20
 • وضعیت موتور (تعمیر اساسی و غیره....)*
  21
 • وضعیت بیمه شخص ثالث خودروی1*
  22
 • نام شرکت بیمه گر ثالث خودرو1*
  23
 • تاریخ انقضای بیمه ثالث خودروی1*
  24
 • وضعیت بیمه بدنه خودروی1*
  25
 • نام شرکت بیمه گر بدنه خودرو1*
  26
 • تاریخ انقضای بیمه بدنه خودروی1*
  27
 • مالکیت خودروی 1*
  28
 • توضیحات*در صورت انتخاب گزینه سایر برای مالکیت خودرو
  29
 • راننده/بهره بردار خودروی1*
  30
 • وضعیت کارت سوخت خودروی1*
  31
 • مقدار خلافی خودروی1*ریال
  32
 • تصویر سند+بیمه نامه های خودروی1*یکجا به صورت فشرده بارگذاری شود بارگذاری
   33
  • مشخصات وسیله 2
   34
  • نـوع وسیله نقلیه*
   35
  • نـام وسله نقلیه*
   36
  • رنـگ*
   37
  • سـال ساخت*
   38
  • شـماره انتظامی*مثال: ایران55- 122ب55
   39
  • وضـعیت بدنه خودرو*داشتن زدگی یا تصادف شدید
   40
  • حـجم موتور*بر حسب سی سی
   41
  • تـعداد سیلندر*
   42
  • نـوع سوخت*
   43
  • مـصرف سوخت*در 100 کیلومتر
   44
  • نـوع ترمزهای جلو*
   45
  • نـوع ترمز های عقب*
   46
  • سـایر تجهیزات ایمنی (کیسه هوا ایمنی)*
   47
  • سـیستم تهویه هوا (کولر)*
   48
  • نـوع و سایز رینگ چرخ*
   49
  • وضـعیت موتور (تعمیر اساسی و غیره....)*
   50
  • وضعیت بیمه شخص ثالث خودروی2*
   51
  • نام شرکت بیمه گر ثالث خودرو2*
   52
  • تاریخ انقضای بیمه ثالث خودروی2*
   53
  • وضعیت بیمه بدنه خودروی2*
   54
  • نام شرکت بیمه گر بدنه خودرو2*
   55
  • تاریخ انقضای بیمه بدنه خودروی2*
   56
  • مالکیت خودروی 2*
   57
  • تـوضیحات*در صورت انتخاب گزینه سایر برای مالکیت خودرو
   58
  • راننده/ بهره بردار خودروی2*
   59
  • وضعیت کارت سوخت خودروی2*
   60
  • مقدار خلافی خودرو2*ریال
   61
  • تصویر سند+بیمه نامه های خودروی2*یکجا به صورت فشرده بارگذاری بارگذاری
    62
   • مشخصات وسیله 3
    63
   • نوع وسـیله نقلیه*
    64
   • نام وسـیله نقلیه*
    65
   • رنــگ*
    66
   • سال سـاخت*
    67
   • شـمـاره انتظامی*مثال: ایران55- 122ب55
    68
   • وضعـیت بدنه خودرو*داشتن زدگی یا تصادف شدید
    69
   • حجـم موتور*بـر حسب سی سی
    70
   • تعداد سـیلندر*
    71
   • نوع سـوخت*
    72
   • مصرف سـوخت*در 100 کیلومتر
    73
   • نوع ترمـزهای جلو*
    74
   • نوع ترمـزهای عقب*
    75
   • سایر تجهــیزات ایمنی (کیسه هوا ایمنی)*
    76
   • سیستـم تهویه هوا (کولر)*
    77
   • نوع و سـایز رینگ چرخ*
    78
   • وضعیـت موتور (تعمیر اساسی و غیره....)*
    79
   • وضعیت بیمه شخص ثالث خودروی3*
    80
   • نام شرکت بیمه گر ثالث خودرو3*
    81
   • تاریخ انقضای بیمه ثالث خودروی3*
    82
   • وضعیت بیمه بدنه خودروی3*
    83
   • نام شرکت بیمه گر بدنه خودرو3*
    84
   • تاریخ انقضای بیمه بدنه خودروی3*
    85
   • مالکیت خودروی3*
    86
   • توضِحات*در صورت انتخاب گزینه سایر برای مالکیت خودرو
    87
   • راننده/ بهره بردار خودروی3*
    88
   • وضعیت کارت سوخت خودروی3*
    89
   • مقدار خلافی خودروی3*ریال
    90
   • تصویر سند+بیمه نامه های خودروی3*یکجا به صورت فشرده بارگذاری شود بارگذاری
     91
    • مشخصات وسیله نقلیه 4
     92
    • نوع وسیلــه نقلیه*
     93
    • نام وسیــلـه*
     94
    • رنـــگ*
     95
    • سـال ســاخت*
     96
    • شـماره انتـظاـمی*مثال: ایران55- 122ب55
     97
    • وـضعیـت بدنه خودرو*داشتن زدگی یا تصادف شدید
     98
    • حـجم موتــور*برحسب سی سی
     99
    • تـعداد سـیلنـدر*
     100
    • نـوع ســوخـت*
     101
    • مـصرف ســوخت*در 100 کیلومتر
     102
    • نـوع تــرمزهای جـلو*
     103
    • نـوع تــرمزهای عقب*
     104
    • سـایر تجهیزات ایمنـــی (کیسه هوا ایمنی)*
     105
    • سـیـستم تهـویه هوا (کولر)*
     106
    • نــوع و سـایــز رینگ چرخ*
     107
    • وضــعیت موتــور (تعمـیر اساسی و غیره....)*
     108
    • وضعیت بیمه شخص ثالث خودروی4*
     109
    • نام شرکت بیمه گر ثالث خودرو4*
     110
    • تاریخ انقضای بیمه شخص ثالث خودروی4*
     111
    • وضعیت بیمه بدنه خودروی4*
     112
    • نام شرکت بیمه گر بدنه خودرو4*
     113
    • تاریخ انقضای بیمه بدنه خودروی4*
     114
    • مالکیت خودروی4*
     115
    • تـوضِـحات*در صورت انتخاب گزینه سایر برای مالکیت خودرو
     116
    • راننده/بهره بردار خودروی4*
     117
    • وضعیت کارت سوخت خودروی4*
     118
    • مقدار خلافی خودروی4*ریال
     119
    • تصویر سند+بیمه نامه های خودروی4*یکجا به صورت فشرده بارگذاری شود بارگذاری
      120
     • 121
     • ***توجه***

      درصورتی که تعداد وسایط نقلیه واحد سازمانی بیشتر از ظرفیت در نظر گرفته شده در این فرم می باشد، می بایست پس از ثبت نهایی این فرم، مجددا فرم جدیدی ایجاد و سایر وسایط نقلیه را از طریق آن ارسال نمایید.

      در صورت نياز به اطلاعات بيشتر و توضيحات تكميلي، با مسئول نقليه جهاددانشگاهي آقاي يوسف خزايي با شماره 66497535 و 66462002 داخلي 1113 تماس حاصل فرمایید.

       

      122