شورای نظارت و گسترش تشکیلات فرهنگی

تعداد بازدید:۸۴۷

شرح وظایف:

- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تشکیل مراکز فرهنگی

- اعطای موافقت اصولی برای تأسیس مراکز فرهنگی بر اساس بند 1-3 ماده 3 این آئین‌نامه

- اعطای موافقت قطعی برای مراکز فرهنگی بر اساس بند 2-3 ماده 3 این آئین نامه

- تعیین معیارها و اولویتها در تأسیس مراکز فرهنگی

- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا

- نظارت بر عملکرد مراکز فرهنگی و رسیدگی به تخلفات مراکز در چارچوب ضوابط و مقررات جهاد دانشگاهی

- تدوین و تصویب ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی تأسیس و فعالیت مراکز فرهنگی

- تصمیم‌گیری در خصوص توقف یا انحلال مراکز فرهنگی

- تهیه دستورالعمل‌های نظارت بر عملکرد مراکز فرهنگی

- تدوین و تصویب آئین‌نامه داخلی شورا

- تهیه و ارائه گزارش فعالیت یکساله هر مرکز به هیأت امناء

 

استناد قانونی: 

شورای علمی  

 

اعضای شورا:

1-   رئیس جهاد دانشگاهی (رئیس شورا)

2-   معاون فرهنگی ( نایب رئیس)

3-   معاون پشتیبانی و امور مجلس

4-   دو نفر از اعضای علمی جهاد دانشگاهی به پیشنهاد معاونان پژوهش و فناوری و آموزشی جهاد دانشگاهی و تصویب شورای علمی

5-   دو نفر از اعضای هیأت علمی جهاد دانشگاهی به پیشنهاد معاون فرهنگی و تصویب شورای علمی

6-   دو نفر از رؤسای‌ مراکز فرهنگی‌ به‌ پیشنهاد معاون‌ فرهنگی‌ و تصویب‌ شورای‌ علمی‌

7-   مدیر کل‌ دفتر برنامه‌ریزی‌ فرهنگی‌ (دبیر شورا)

تبصره‌ : دبیرخانه‌ شورا در دفتر برنامه‌ریزی‌ فرهنگی‌ حوزه‌ معاونت‌ فرهنگی‌ تشکیل‌ و مسئولیت‌ آن‌ به‌ عهده‌ مدیر کل‌ دفتر برنامه‌ریزی‌ فرهنگی‌ است‌.